Content area

|

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) - Resumé af årsrapport 2018

Antal patentforløb pr. år henvist til MDT er steget over tid. Der ses betydelig variation mellem hospitalerne i forhold til ventetid som vurderes at afspejle forskelle i rutiner. Der vises for første gang data for 3 års overlevelse af HCC, CC og KRLM.
Forfatter(e)
Styregruppens medlemmer: Peter Nørgaard Larsen, Nicolai Schultz, Gerda Elisabeth Villadsen, Britta Weber, Mogens Stender, Torsten Pless, Kirsten Vistisen, Anders Riegels Knudsen, Ulla Holten Seidelin, Monika Madsen, Lotte Schultz, Linda Kærlev (pennefører). INTERESSEKONFLIKTER: Ingen

Dansk Lever- og Galdevejscancer Databasen (DLGCD) startede dataindsamling i 2013. Formålet er at forbedre kvaliteten af udredning, behandling og overlevelse af danske patienter henvist til Multidisciplinært Team (MDT) på mistanke om hepatocellulært karcinom (HCC), kolangiokarcinom (CC) samt kolorektale levermetastaser (KRLM), vurderet på to proces- og fire resultatindikatorer.

DLGCD kobles med CPR-registeret til monitorering af: Ia) ventetid fra henvisning til MDT indtil afsluttet udredning, IIa) ventetid fra informeret samtykke til start af intenderet kurativ lokalbehandling (IKL) dvs. operation, radiofrekvensablation, og fra 2020 stereotaktisk strålebehandling, begge målt på henviste i året hvor en patient kan have flere forløb, samt IIIa-IIId) på nydiagnosticerede patienter med IKL i året monitoreres på overlevelsen efter hhv. 90 dage og et år og på tidligere års patienter efter hhv. tre år og på sigt fem år efter 1. IKL-dato uanset henvisningsdato. I Ia) er grundpopulationen (nævneren) patientforløb, som har deltaget i udredning via lever-MDT. Dette tal er steget over tid og er væsentligt større end den kernegruppe af patienter, der tilbydes IKL, idet nogle får afkræftet diagnosen, samt at IKL ved fremskreden sygdom ikke er muligt.

I 2018 blev 2.526 forløb på 1.850 patienter udredt for: HCC 575, CC 329, KRLM 946. Antal IKL for: HCC 188, CC 73, KRLM 561. Antal patienter med mindst en IKL: HCC 168, CC 71, KRLM 475.

For Ia) ventetid ved udredning når 82,1% af forløb i mål, og for IIa) ventetid til IKL når 58,9% i mål, hvilket begge er under standarden på mindst 90%. Odense og Aalborg ligger bedst med 95,2% forløb i mål med udredning, og Aalborg ligger bedst med 90,7% i mål med ventetid til IKL, imens Rigshospitalet og Aarhus ligger lavere pga. der afventes udredning på patientens lokale sygehus. Styregruppen for DLGCD vurderer, at Ia) ikke giver et retvisende billede af kvaliteten mht. ventetid på tværs af afdelingerne pga. forskellig praksis for udredning lokalt/centralt, tidsmæssig placering af MDT og hvornår der indhentes informeret samtykke til IKL, men Ia) kan bruges til intern sammenligning over tid på hver afdeling. For at sætte fokus på og udligne forskelle i praksis i IIa) overvejer styregruppen, om ventetid til start på IKL skal måles allerede fra dato for udredning afsluttet i stedet for fra dato for samtykke. Af IKL-patienter i 2018 overlevede følgende andele 90 dage, hvor dødsfald er relateret til operative komplikationer og leversvigt: HCC 90,4%, CC 94% – standard for begge 90% og KRLM 98,3% standard 95%, og alle afdelinger kom i mål eller lå tæt på.

Etårs- og treårslangtidsoverlevelsen for IKL-patienter ses i Tabel 1 – der er tilfældig variation på grund af små tal, og andre faktorer end sygehusbehandling for grundsygdommen spiller en rolle, herunder patientens alder, andre sygdomme og livsstil. Det er styregruppens håb, at man fremover vil få et mere dækkende billede af kvaliteten ved mere detaljerede overlevelsesanalyser på IKL-patienter.

Tabel 1: Udvikling over tid for vigtige parametre for DLGCD

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formand for DLGCD-databasen i samarbejde med styregruppen for DLGCD. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side