Skip to main content

Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) – Resumé af Årsrapport 2018

Overlevelsen efter en lungekræftdiagnose i Danmark er stigende både på kort og på lang sigt. Der observeres regionale forskelle, som kræver en uddybende analyse og en efterregistrering af klinisk stadie ved enkelte udredende afdelinger.

Styregruppens medlemmer: Erik Jakobsen, Anders Green, Jann Mortensen, Jon Alexander Lykkegaard Andersen, Karen Ege Olsen, Karin Holmskov Hansen, Lars Møller, Lotte Linnemann Rønfeldt, Nille Berendt, Ole Hillberg, Charlotte Rasmussen, Monika Madsen, Marianne Karakis, Henriette Engberg og Torben Riis Rasmussen.
Interessekonflikter: Ingen.

6. jan. 2020
3 min.

Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) blev etableret i år 2000 og inkluderer alle patienter med en WHO ICD10-diagnose for kræft i lunger (DC34) og luftrør (DC33). Registeret omfatter aktuelt over 75.000 patientforløb med klinisk validerede data for udredning og behandling baseret på data fra Landspatientregisteret (LPR) og Patologiregisteret samt et antal manuelt indberettede variable.

DLCR Årsrapport 2018 monitorerer kvalitetsindikatorer vedrørende udredning og behandling af patienter med lungekræft. Årsrapport 2018 viser en væsentlig fremgang i både et-, to- og femårsoverlevelsen efter diagnose frem mod 2018 (Figur 1). I runde tal lever halvdelen af patienterne mindst et år efter diagnose, en ud af tre patienter lever mindst to år og omkring en ud af seks patienter lever mindst fem år efter diagnose i 2018.

FIGUR 1: Trendgraf for etårs-, toårs- og femårsoverlevelse efter diagnose, Danmark, 2003-2017.

Stratificeres de nationale estimater for patientens bopælsregion ved diagnose ses regionale forskelle, som kræver en yderligere analyse, hvor der tages højde for faktorer, som kan bidrage til de observerede forskelle i overlevelse efter diagnose, f.eks. alder, køn, komorbiditet og stadie.

For de kirurgisk behandlede patienter ses ligeledes en stigende trend i overlevelse. I 2018 lever mindst ni ud af ti patienter et år efter resektion, otte ud af ti lever to år, og seks ud af ti patienter lever mindst fem år efter første resektion. I de seneste opgørelsesperioder er de vedtagne standarder for overlevelsesindikatorerne alle opfyldt på nationalt niveau.

Fremgangen i overlevelse skyldes bl.a. tidligere diagnostik og en grundig udredning, der leder frem til en korrekt klinisk stadievurdering, som er central for tilrettelæggelse af det rette behandlingstilbud. På landsplan er overensstemmelsesgraden mellem vurdering af klinisk stadie og vurdering af efterfølgende patologisk stadie stabilt høj på over 90%.

Årsrapport 2018 viser en jævnt stigende resektionsrate for patienter med ikkesmåcellet lungekræft (NSCLC) over den seneste tiårige periode, særligt i Region Nordjylland. Baggrunden herfor skal afdækkes nærmere i en separat analyse. I 2018 kan mere end hver fjedre patient tilbydes resektion, og mere end hver tredje patient kan tilbydes kurativ intenderet behandling i form af enten kirurgi eller kurativ intenderet onkologisk behandling.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland er der enkelte udredende afdelinger, som i 2016, 2017 og 2018 har en betydelig andel manglende registreringer af klinisk stadie. DLCR Årsrapport 2018 indeholder justerede analyser i forhold til eventuelle regionale forskelle i overlevelse efter en lungekræftdiagnose, men på grund af det fejlbehæftede datagrundlag er det ikke muligt at udsige noget konklusivt om regional variation i overlevelse efter diagnose. Det anbefales derfor, at alle udredende afdelinger, og i særdeleshed afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland, efterregistrerer de manglende kliniske stadier, og at der derefter udarbejdes en ny justeret overlevelsesanalyse baseret på et mere validt datagrundlag.

Anbefalingerne i årsrapporten har ultimo oktober 2019 medført, at alle udredende afdelinger har iværksat en efterregistrering af manglende klinisk TNM. De udredende afdelinger vil fremover få tilsendt mangellister forud for udarbejdelse af årsrapporten for at sikre høj datakomplethed på klinisk stadie.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og lederen af Dansk Lunge Cancer Register i samarbejde med styregruppen for Dansk Lunge Cancer Register. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk