Content area

|

Dansk Prostatacancer Database: Resume af årsrapport 2018

Siden 2010 er indsamlet kliniske data på danske patienter med prostatakræft med henblik på løbende klinisk kvalitetsudvikling. Der er stadig nogle store udfordringer, men også gode tegn på fremskridt i behandlingen af sygdommen, som i 2018 ramte 4.620 danske mænd.
Forfatter(e)
Styregruppens medlemmer: 
Michael Borre, Johanna Elversang, Søren Friis, Steinbjørn Hansen, Henrik Jakobsen, Heidi Larsson, Mette Moe, Astrid Petersen, Hans-Erik Wittendorff, Inge Øster, Henrik Møller Interessekonflikter: ingen.

Den kliniske kvalitetsdatabase for prostatakræft har indsamlet data og formidlet analyser og rapporter til kvalitetsudvikling siden 2010. Arbejdet udføres af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og ledes af en styregruppe med medlemmer, som er udpeget af de Lægevidenskabelige Selskaber. Rapporten for 2018 er til rådighed i juli 2019 og indeholder analyser af databasens 12 kvalitetsindikatorer. Indikatorsættet er under løbende justering og i dette års rapport er tre indikatorer udgået, og der er indført to nye indikatorer, som vedrører andelen af patienter med henholdsvis lav- og højrisikosygdom som modtager aktiv behandling med kirurgi eller stråleterapi.

Patienter i lav risikogruppe bør i bestræbelserne for at nedbringe en uacceptabel overbehandling som udgangspunkt tilbydes active surveillance, og andelen med aktiv behandling bør derfor være lav. På landsplan er andelen af patienter i lav risikogruppe, som modtager operation eller stråleterapi 10% og varierer mellem 0% og 16% i landets regioner. Andelen er faldet i de sidste otte år i alle regioner.

Patienter i høj risikogruppe og med samtidig god almentilstand samt minimum ti års forventet restlevetid bør tilbydes aktiv behandling. Andelen af patienter i høj risikogruppe, som modtog behandling med helbredeligt sigte, er steget i de sidste otte år og var i 2018 77%, med en variation fra 69% i Syddanmark til 84% i Hovedstaden.

Databasens arbejde begrænses af manglende indberetning af patientens PSA-værdi, som er en vigtig prognostisk faktor på tidspunktet for diagnose og ved eventuelt tilbagefald. Denne manglende rapportering er særligt udtalt i Hovedstaden. Fra 2018 vil denne situation forbedres, idet PSA-resultater i fremtiden vil kunne bringes til veje fra elektroniske datakilder ved landets hospitaler.

De umiddelbare komplikationer til den kirurgiske behandling synes gradvist mindsket over årene. Figur 1 viser indlæggelsestid efter radikal prostatektomi. Standarden er fastsat til, at mindre end 5% af de opererede bør være indlagt længere end tre dage. Denne andel af patienterne er aktuelt 3% på landsplan med lille variation (2-4%) mellem regionerne. Figuren viser, hvordan indikatorresultatet har udviklet sig siden 2010 med stadig faldende og mindre varierende indlæggelsestider.

Da antallet af sepsistilfælde efter de 10-12 diagnostiske transrektale nålebiopsier har været stigende, er indikatoren »indlæggelseskrævende komplikationer« efter biopsier bibeholdt. På landsplan blev 5% indlagt efter bioptering, hvilket er på niveau med tidligere år og præcist inden for den fastlagte standard. Dog ses der en større variation mellem sygehusafdelingerne (2-17%).

Der er tradition for, at årsrapporten indeholder tematiske kapitler, som beskriver en aktuel klinisk problemstilling, som supplerer de gentagne målinger af indikatorresultater. Dette års rapport indeholder et valideringsstudie om klassifikation og registrering af active surveillance og et temakapitel om den indsamlede patientkohorte, som for perioden 2010-2018 består af 39.069 danske prostatakræftpatienter. Det er et værdifuldt datamateriale, som kan anvendes som en udviklings- og forskningskohorte til gavn for fremtidens patienter.

Figur 1: Trend for postoperativ morbiditet efter radikal prostatektomi, danske regioner, 2010-2018.Figur 1: Trend for postoperativ morbiditet efter radikal prostatektomi, danske regioner, 2010-2018.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formand Michael Borre i samarbejde med styregruppen for Dansk Prostatacancer Database. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

 

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer