Skip to main content

Den ny Lægeforening

Jens Winther Jensen

25. apr. 2008
3 min.

Lægemødet i Herning skal tage stilling til en række forslag om reorganisering af Lægeforeningen. Målet er en Lægeforening, hvor indflydelse og medlemsservice af høj kvalitet er ledestjernerne. En Lægeforening, hvor vi arbejder i gensidig respekt for hinandens forskellige arbejdsbetingelser og økonomiske interesser, men samles om de fælles opgaver. En Lægeforening, hvor vi arbejder på at føre lægelige fællesskaber sammen og skabe en fantastisk videnplatform, der ikke er til at komme udenom, når vi søger indflydelse.

Det forudsætter en stærkere koordinerende bestyrelse og en smidigere arbejdsform. Forslagene har været på vej gennem tre år i arbejdsgrupper, bestyrelser og udvalg. På sidste års Lægemøde blev de afgørende byggesten lagt. Nu skal huset bygges færdigt, så processen kan afsluttes med dannelsen af Den ny Lægeforening. Vi skal simpelthen videre, så vi kan bruge meget mere energi på at søge indflydelse og mindre på at diskutere os selv.

Lægeforeningen skal koncentrere sig om fælles stands- og sundhedspolitiske emner, og delforeningerne vil have ansvaret for den økonomiske interessevaretagelse. De vil i fremtiden blive kaldt de forhandlingsberettigede organisationer. Medlemstallet bliver afgørende for indflydelsen i såvel bestyrelse som i repræsentantskabet. Det foreslås, at formændene for de tre forhandlingsberettigede organisationer er fødte medlemmer af en syv mand m/k stor bestyrelse, hvor foreningerne yderligere udpeger hver et medlem, og repræsentantskabet vælger en fælles formand.

I forbindelse med formandsvalget i 2005 lovede jeg en Lægeforening, der ikke var til at komme uden om i samfundsspørgsmål med relevans for sundhed. Vi skal heller ikke være til at komme uden om for medlemmerne. Medlemmerne skal ikke være i tvivl om, hvad foreningen står for og, hvad de får for deres penge af støtte og service. Det er fortsat et væsentligt succeskriterium, at vi har en høj medlemsprocent. Jeg lovede også i 2005, at der skulle ske væsentlige ændringer i Lægeforeningens struktur, og det har vi nået med de fremlagte forslag.

Vi skal udnytte den nye ledelsesform til at arbejde på en række dagsordener, der giver os indflydelse. Jeg finder det vigtigt, at vi satser på at følge op på et af resultaterne fra kvalitetsreformarbejdet, nemlig arbejdet med et nyt patientklagesystem. Det arbejde skal gøres færdigt, så vi får et tredelt og lærende klagesystem med en instans tæt på behandlingsstedet, en central patientombudsmand og et disciplinærnævn for sundhedspersoner. Et andet vigtigt emne er spørgsmålet om, hvilken rolle et privat sundhedsvæsen skal spille i Danmark og, hvilke betingelser det skal være under. Jeg vil sætte ind på, at vi får sikret lige adgang og lige vilkår i et sundhedsvæsen, der fortsat kan tilbyde sammenhæng og endnu mere kvalitet.

Vi skal have langt mere fokus på kvalitetsarbejdet i stedet for kun på produktion. Vi ved fra internationale sammenligninger, at vi er blandt de mest produktive behandlere i verden, men vi er ikke de, der leverer den bedste kvalitet. Vi er ved at få flere og flere data og vi skal bruge dem til at sikre kvalitetsudvikling og ikke bare gennemføre kvalitetsmålinger. Endelig vil lægeetikken stå centralt. Der vil på Lægemødet i Herning være en principiel debat om læger og samfundets etik. Det skal vi følge op på, og vi skal også internationalt være med til at præge den etiske dagsorden. Men politikken udvikles ikke uden deltagelse fra medlemmerne, og vi har fortsat brug for at involvere de mange medlemmer, som hidtil har deltaget med stort engagement og arbejdsindsats. Der bliver mere og ikke mindre brug for jer i de kommende år.