Skip to main content

Det bliver meget bedre

Journalist Klaus Larsen

2. nov. 2005
6 min.

Turnuslæger skal ikke længere være snævert bundet til at tilbringe deres hospitalsår med hhv. seks måneder på en intern medicinsk og en kirurgisk/ortopædkirurgisk afdeling.

Ifølge udkastet til ny bekendtgørelse skal det etårige sygehusophold i fremtiden relateres til de medicinske og kirurgiske hovedområder.

Lynvisitter

Det betyder, at andre afdelinger med specialer som fx gynækologi eller pædiatri kan fungere som turnussted, hvis de kan tilbyde nogle af de kompetencer, der forlanges i målbeskrivelsen.

For det stigende antal turnuslæger, som snart vil forlade universiteterne, er det en fordel: Det bliver nemmere at dimensionere uddannelsen til det voksende antal uddannelsessøgende læger, da den inddrager afdelinger i videreuddannelsen, som ikke før stod til rådighed, mens de internmedicinske og kirurgisk/ortopædkirurgiske afdelinger til gengæld var hårdt spændt for.FAYL er betænkelig ved, at den nye målbeskrivelse også taler om »to, højst tre uddannelsesophold på forskellige afdelinger«. Heraf må ingen af opholdene dog være på under tre måneders varighed, hedder det i udkastet til bekendtgørelse.

De yngre lægers skepsis bunder i, at det selv ved et seks måneders ophold tager nogen tid at vænne sig til rutiner, arbejdsgange og kultur på et nyt arbejdssted. Skal man nu hakke uddannelsen op i lynvisitter a fx tre gange fire måneder, bliver der endnu mindre tid til at falde ind og blive en del af arbejdsgangene.

Denne betænkelighed søger den nye bekendtgørelse at komme i møde ved at præcisere, at »i ansættelser af mindre end seks måneders varighed, skal disse finde sted på samme sygehus«.

Det er bare ikke godt nok, mener Lægeforeningen i det høringssvar, som netop er sendt af sted til Sundhedsstyrelsen.

Fx omfatter »Sygehus Vestsjælland« flere geografisk adskilte enheder i hele amtet, og Lægeforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsen foreslår derfor, at uddannelsesophold af under et halvt års varighed bør foregå »ved samme geografiske enhed« og ikke fx med fire måneder på sygehuse i hhv. Kalundborg, Holbæk og Slagelse.

Uddannelsesregion Nord har allerede meldt ud, at kortere uddannelsesstillinger end seks måneder vil blive undtagelsen og vil kun forekomme i nødstilfælde, fortæller formanden for FAYL's Forsknings- og uddannelsesudvalg, Steen Olesen , der selv er nordjyde.

Sundhedsstyrelsen er allerede opmærksom på problemet, fremgår det af det brev, der ledsagede udkastet til bekendtgørelse, og uddannelseskonsulent i FAYL, Hans Mathiasen , tror derfor ikke, der vil blive problemer med at få bekendtgørelsen strammet op på dette punkt.

Hans Mathiasen peger på, at ordningen vil kunne øge antallet af afdelinger, som kan modtage turnuslæger, og at den dermed kan minimere risikoen for lang ventetid.

Forsvarsordningen

Det gamle smertensbarn - forsvarsordningen - skal åbenbart fortsat være en sten i skoen for de yngste læger. Ifølge denne ordning skal værnepligtige, indkaldt til lægetjeneste i forsvaret samt lægestuderende og læger, der frivilligt indgår aftale med forsvaret, have garanti for at få tildelt et af de højst prioriterede turnusamter.

- Det er noget rod, og det er ikke rimeligt over for de øvrige turnuslæger, siger formanden for FAYL's Forsknings- og uddannelsesudvalg, Steen Olesen .

- Hvis forsvaret har et rekrutteringsproblem, skal det ikke løses ved at give nogle særlige fordele på bekostning af andre. I stedet kunne forsvaret passende sørge for, at forholdene var så attraktive, at de fremmer rekrutteringen og fastholdelsen.

Til gengæld er der en nyhed i bekendtgørelsen, der formentlig vil glæde FAYL's Gruppe af Yngste Læger (GYL). Sundhedsstyrelsen agter nemlig at ændre turnusfordelingsmetoden, så turnuslægerne ud fra et lodtrækningsnummer kan vælge turnusamt ved online-tilmelding.

Hver lægestuderende, som tilmelder sig turnusordningen, vil trække et nummer. Er der f.eks. 750 turnuspladser, skal den heldige, som trækker nummer 1, vælge amt først. Derefter kan nr. 2 vælge mellem de resterende 749 pladser og så fremdeles.

- Det bliver noget af et lotteri, medgiver Steen Olesen .

- Men det giver den fordel, at man kan foretage sit valg direkte online og straks få sikkerhed for, at man får opfyldt sit ønske, siger han.

Ideen om lodtrækning og online-fordeling stammer faktisk fra GYL, siger Steen Olesen , som selv har været med til at forhandle ordningen ind i bekendtgørelsen.

Og nok bliver det småsurt for nummer 750, men det er formentlig den mest retfærdige ordning, der kan tænkes.

Bortset altså fra, at forsvarsordningen igen kommer i vejen.

I sit høringssvar foreslår Lægeforeningen lakonisk, »at hele § 9 vedr. Lægetjeneste i forsvaret udgår«.

Steen Olesen har dog ikke store forhåbninger om, at det vil ske.

- Desværre - og det er dybt uretfærdigt, at man ved hver turnusfordeling overlader 15 af de mest attraktive turnuspladser til forsvarsordningen.

- Hvis man insisterer på at opretholde forsvarsordningen, må det i det mindste være en forudsætning, at man indgår kontrakten med forsvaret, inden turnuslod-trækningen finder sted, siger Steen Olesen.

- Og denne kontrakt skal være bindende, så disse læger ikke kan deltage i turnuslodtrækningen og dermed få en ekstra chance i forhold til deres medstuderende for at vælge turnusamt.

Bærer FAYL's fingeraftryk

Sundhedsstyrelsen agter ikke at ophæve det gamle princip, at turnusuddannelsen er det første led i den lægelige videreuddannelse, der formelt tæller med.

Konkret betyder det, at selv om man har haft 10 års klinisk ansættelse på meget relevante afdelinger, og er nået meget langt, tæller det ikke med. End ikke klassificerede stillinger tæller, før man har sit turnusforløb i hus.

- Sådan vil det fortsat være, konstaterer Steen Olesen , og selv om det for nogle forekommer rigidt og urimeligt, har det også en fordel: Det tvinger folk til at komme hurtigt ind i et uddannelsesforløb. Og samtidig lægger det et udmærket pres på amterne for at sikre muligheder for turnusansættelse hurtigt efter studiet.

Svenske, norske og danske lægestuderende skal fortsat have mulighed for at tilmelde sig turnus i hinandens lande. Men der har været eksempler på, at fx norske og svenske lægestuderende samtidig har været tilmeldt turnusordningen i deres hjemland, og har foretrukket et stillingstilbud dér. Resultatet har været ubesatte turnusstillinger i Danmark, der ellers kunne være givet til danske turnuslæger, som havde prioriteret det pågældende sygehus eller amt.

Det skal være slut med det spild, mener Sundhedsstyrelsen og foreslår derfor i udkastet, at studerende fremover ikke skal kunne tilmelde sig turnus både i Danmark og andre lande.

Steen Olesen og Hans Mathiasen erklærer sig begge »meget tilfredse«, både med målbeskrivelsen og med udkastet til den bekendtgørelse, der skal danne rammerne om at realisere den.

- Det er meget bedre, end det, der var, og det vil være med til at sætte tilrettelæggelsen af den nye videreuddannelse i centrum i amter og i de tre regioner, siger Steen Olesen og konstaterer med tilfredshed, at udkastet »tydeligt bærer FAYL's fingeraftryk«.

Regioner skal selv finde stillingerne

Som noget nyt skal turnusstillinger ikke længere være omfattet af enkeltstillingsklassifikation. I stedet skal Sundhedsstyrelsen alene udmelde behovet for det antal turnusstillinger, der skal etableres, fordelt på de tre uddannelsesregioner. Det skal ske på baggrund af antallet af tilmeldinger til turnusordningen fra de medicinstuderende på sidste semester. Det bliver så op til de enkelte uddannelsesregioner at finde det nødvendige antal turnusstillinger, der opfylder målbeskrivelsen.

Men selv om det bliver de tre regioner, der har ansvaret for at fremskaffe turnusstillingerne, skal det ifølge bekendtgørelsen være amterne/H:S, der for sygehusdelens vedkom-mende har kompetencen til at godkende turnusforløbene.

Lægeforeningen foreslår som det mest logiske, at det skal ske i samarbejde med de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Lægeforeningen er heller ikke enig i, at det skal være Sundhedsstyrelsen, der skal godkende alment praktiserende læger som praksistutorer: Det bør ændres, så godkendelsen sker i samarbejde mellem amter/H:S og de regionale videreuddannelsesråd.

Begrundelsen er, at kompetencen til at godkende de enkelte turnussteder bør være ensartet for sygehus- og praksisdelen.