Skip to main content

Enhanced external counterpulsation

Ole May Medicinsk Afdeling Herning Sygehus 7400 Herning tlf.: 99272088

22. jun. 2007
2 min.

Enhanced external counterpulsation (EECP) er en noninvasiv behandling til angina pectoris-patienter, som ikke kan tilbydes revaskulariserende behandling, se oversigtsartikel om EECP på side 2507-2512.

Pjektets formål

Formålet er at vurdere effekten af EECP på angina pectoris og livskvalitet samt på en række objektive parametre (hjertefrekvensvariabilitet, døgnblodtryk, insulinsensitivitet, lipidprofil, signalmolekyler for endotelfunktion og vævs-Doppler-ekkokardiografi af venstre ventrikel).

Design

Deltagerne undersøges fem gange: Ved indgangen i studiet, efter en kontrolperiode på to måneder, efter en tomånedersperiode, hvor der er givet EECP, samt tre måneder og 12 måneder senere. Alle vil få aktiv behandling. Ændringen i et effektmål i EECP-behandlingsperioden vil blive testet over for ændringen i kontrolperioden. Objektive mål vurderes blindet. Beregnet deltagerantal er 45.

Praktisk gennemførelse

Ved hver undersøgelse foretages der en intravenøs glukosetoleranstest til beregning af insulinsensitiviteten (ca. fire timer). Herefter foretages der dobutamin-stress -ekkokardiografi (ca. en time). Efter dette monteres Holterbåndoptager og døgnblodtryksapparat. Første hverdag efter denne registrering foretages der en arbejdstest.

Inklusionskriterier

Angina pectoris i CCS-klasse II-IV, reversibel iskæmi ved myokardiescintigrafi, patologisk koronarangiografi, som ikke muliggør revaskularisering, sinusrytme, alder ≥18 år og stabil fase i de seneste tre måneder.

Eksklusionskriterier

Malign sygdom, pacemaker, forventet mangelfuld komplians, arytmier, blodtryk 180/110 mmHg, svær hjerteklapsygdom, graviditet, kendt stort aortaaneurisme, blødningstendens, aktiv dyb tromboflebitis, svære kredsløbsproblemer i benene og uddrivningsfraktion af venstre ventrikel < 25%.

Patienter kan henvises fra hele landet til: