Skip to main content

Fireårs-regel bliver til femårs-frist

(Opdateret) Fireårsreglen lempes, og nyuddannede læger har nu fem år til at påbegynde en hoveduddannelse. Det gælder også læger, der allerede er faldet for fireårsreglen.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox (Foto: colourbox.com)

Klaus Larsen kll@dadl.dk

3. feb. 2014
4 min.

(Opdateret)

I dag bliver det offentliggjort, at færdiguddannede læger fremover får fem år – i stedet for fire – til at påbegynde hoveduddannelse i et speciale.

Hermed imødekommer politikerne i nogen grad den kritik, som især Yngre Læger har rejst mod den såkaldte fireårs-regel, som blev indført i 2008 for at tvinge de nyuddannede læger til hurtigere specialevalg.

Yngre Læger ser det dog kun som en delvis imødekommelse af kritikken:

”Det er en lempelse af tidsgrænsen, men desværre ikke et farvel”, siger YL-formand Camilla Rathcke i en pressemeddelelse.

Hun glæder sig dog over, at læger nu får et ekstra år til at forberede sig på hoveduddannelsen:

”Det giver mere ro. Og så er vi glade for, at der kommer en overgangsordning, så læger, der tidsmæssigt er faldet for fireårsreglen, får forlænget fristen med et år fra 1. april 2014. Det vil i praksis betyde, at ingen læge falder for den nye femårsfrist før tidligst 1. april 2015”, siger hun.

Sundhedsminister Nick Hækkerup siger i en kommentar til Ugeskriftet.dk:

"Det er i samfundets interesse, at vi får uddannet tilstrækkeligt med speciallæger til, at patienterne kan få specialiseret lægehjælp i alle dele af Danmark. Vi har lyttet til lægernes bekymringer om, at de følte, at fire år var for kort tid, og er blevet enige om at give lægerne et ekstra år. Det er altså ud fra en samlet afvejning, hvor hensynet til patienterne vejer tungest, at der nu indføres en 5 årsfrist".

Læs arbejdsgruppens rapport: ”Status på den lægelige videreuddannelse” (pdf)

Resultatet betyder også, at lempeligere dispensationsordninger i forbindelse med f.eks. sociale, helbredsmæssige og dokumenterede faglige forhold vil blive drøftet blandt interessenterne, og at dimensioneringen af hoveduddannelsesforløb søges øget.

Den nye frist betyder, at ingen læger kan falde for reglen før tidligst den 15. april 2015.

Lempelsen skyldes en arbejdsgruppe, hvor bl.a. Yngre Læger og Lægeforeningen sammen med repræsentanter for regioner og myndigheder har gennemgået videreuddannelsen. Ændringerne offentliggøres i en statusrapport, der offentliggøres senere i dag.

Camilla Rathcke peger på, at lægerne har været i mindretal i arbejdsgruppen og helst havde set tidsbegrænsningen helt afskaffet. Resultatet stiller dog de yngre læger ”betydeligt bedre” end fireårs-reglen, siger YL-formanden:

”Og selvom vi ikke jubler, må vi konstatere, at uden Yngre Læger og Lægeforeningen var der ikke kommet en forespørgselsdebat i Folketinget. Uden den debat, var der ikke nedsat en arbejdsgruppe. Og uden arbejdsgruppen havde vi stadig hængt på fireårsreglen. Og den er altså lempet nu samtidig med, at vi øger mængden af hoveduddannelsesforløb,” siger Camilla Rathcke.

”En acceptabel løsning”

Fireårsreglen blev indført i 2008 af daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Den efterfølgende S-R-SF-regering afviste at ændre ved ordningen, og da der sidste forår tegnede sig et flertal imod den uden om regeringen, bakkede Venstre regeringen op i dens afvisning.

Nu har Venstre imidlertid ændret signaler, og partiets sundhedsordfører, Sophie Løhde, bakker på sit partis vegne om rapporten fra arbejdsgruppen. Dermed er forslaget sikret flertal.

Formålet med fireårsreglen var at skaffe flere speciallæger. Men i virkeligheden kom den til at afskære et stigende antal unge læger fra muligheden for at blive speciallæger. Nu bliver den til en ”femårsfrist”.

”Det bedste ville selvfølgelig være at komme helt af med tidsfrister. Men arbejdsgruppens forslag giver bedre betingelser for unge læger, der skal i gang med deres speciallægeuddannelse. Et ekstra år løser ikke alt, men vi ser trods alt forslaget som det bedst opnåelige, og det giver alt andet lige medlemmerne bedre betingelser for at blive speciallæger”, siger Mads Koch Hansen.

Han peger på, at forløbet i arbejdsgruppen viser en vis forståelse for at følge med i, om fristen faktisk virker efter hensigten:

”Sundhedsstyrelsen vil følge udviklingen, og det er positivt. Så alt i alt synes jeg, at det er en acceptabel løsning”, siger Mads Koch Hansen

”Vi må ikke tabe guld på gaden”

Venstres Sophie Løhde forklarer Venstres kursskifte med, at man har lyttet til Yngre Læger og ment, at de havde ”nogle relevante betragtninger”.

”Som man kan læse i rapporten har der været både positive og negative effekter af fireårs-reglen. En af de positive er, at den har tilgodeset hensynet til at sikre læger i alle specialer og i alle dele af landet”, siger hun. ”Nu forsøger vi at minimere de negative effekter, samtidig med, at vi indhøster fordelene”.

”Fordi man laver en fireårs-regel, er det jo ikke sikkert, at man rammer rigtigt i første hug. Derfor var vi åbne over for at se på andre modeller”, siger Sophie Løhde.

”Når der som her er tale om et kompromis, råber alle ikke nødvendigvis hurra. Men jeg håber, vi har fundet en god balance, der tilgodeser alle de parter, der har siddet sammen i udvalget”.

”Jeg håber, at femårs-fristen vil virke efter hensigten: På den ene side må vi ikke tabe guld på gaden ved at afskære nogen fra at blive speciallæger – men på den anden side også sikrer, at vi får en geografisk hensigtsmæssig fordeling af de forskellige specialer i alle dele af landet.