Skip to main content

Foreningen fik en ny fremtid

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

7. maj 2007
6 min.

Det var værre end en elefants fødsel. Gestationsperioden for Lægeforeningens nye struktur har været årelang, men nu foreligger resultatet: en såkaldt LEGO-model, der består af elementer - »byggeklodser« - der er fleksible nok til at imødekomme alle forskelligrettede hensyn.

Efter intens, til tider ophedet, debat og indtil flere diskussionspauser kom kompromiset i hus. De store omdrejningspunkter var, hvilket organ der i realiteten skal være den øverste myndighed, og hvordan Lægeforeningens regionale repræsentation skal se ud.

De to modeller til en mulig fremtidig struktur, der var fremlagt før Lægemødet, opererede med henholdsvis en gruppe af formænd - samlet i en bestyrelse - og et direkte valgt repræsentantskab som anker for den politikskabende proces og hjemsted for ansvaret, hvad angår Lægeforeningens stands- og sundhedspolitiske synspunkter.

Derimod har det ikke på noget tidspunkt været på tale at røre ved retten for de enkelte delforeninger - eller forhandlingsberettigede foreninger, som det fremover kommer til at hedde - til at stå for den økonomiske del af interessevaretagelsen, typisk overenskomstforhandlingerne.

»To konklusioner har været tydelige. Det ene er ønsket om ikke at pille ved forhandlingsretten vedrørende løn og arbejdsvilkår ... Den anden konklusion er ønsket om, at Lægeforeningen skal kunne tale med en stemme i vigtige forhold«, sagde formand for FAS, Poul Jaszczak, om det forberedende arbejde.

Det nok kraftigste signal fra Lægemødet gik ud på, at det skal være repræsentantskabet, som skal være Lægeforeningens øverste, besluttende organ i stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. Som nu bliver det et indirekte valgt repræsentantskab, og der bliver 100 medlemmer udpeget af de forhandlingsberettigede foreninger - p.t. PLO, YL og FAS - i henhold til, hvor mange medlemmer de respektive foreninger har.

Herefter er det op til repræsentantskabet at vælge en formand og en række medlemmer af bestyrelsen. Hvor mange er ikke lagt fast på forhånd, men en af »byggeklodserne« siger, at de nuværende forhandlingsberettigede foreninger skal kunne have mindst et ekstra medlem hver ud over formændene for de forhandlingsberettigede foreninger, som også automatisk blive medlemmer af bestyrelsen.

Stemmevægte

En del indlæg på Lægemødet drejede sig om behovet for at afspejle de forskellige forhandlingsberettigede foreningers størrelse.

»Det, der betyder noget for os, er proportionalitet mellem størrelse og indflydelse«, sagde formand for YL, Mette Worsøe.

Det blev imødekommet ikke blot i form af det forholdsvise antal medlemmer af repræsentantskabet men også i form af, at stemmevægtene bliver fordelt efter størrelse, hvis det skulle blive nødvendigt at foretage afstemninger i bestyrelsen.

Det sker dog sjældent.

»Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har stemt i hovedbestyrelsen. Arbejdet foregår ved, at vi snakker os gennem tingene«, sagde formand Jens Winther Jensen.

Uanset hvor hypotetisk en afstemning måtte være, lod den imidlertid til at være ønsket som en mulighed for at »trække i nødbremsen«, som flere formulerede det.

Fremover bliver det muligt at gøre det ved simpelt hen at begære en afstemning.

Regionalt »selvstyre«

Det andet af hovedpunkterne i debatten - Lægeforeningens regionale repræsentation - handlede mest om, hvor fast en struktur der skal være. PLO har hele tiden holdt fast i nødvendigheden af at være repræsenteret regionalt ikke mindst på grund af samarbejdet med kommuner og regioner. Andre har haft et mindre direkte behov.

I oplægget, som Lægemødet skulle behandle, var der forslag om en meget fleksibel struktur, som lod det være op til hver enkelt region, hvordan man ville organisere sig. Alt efter behov kunne man så få sekretariatsbistand fra Lægeforeningen mod betaling og dermed medfinansiere det regionale og lokale arbejde i det omfang, ens behov dikterede det.

Det stillede PLO'erne Tue Flindt Müller og Søren Kjeld Jensen et modforslag til, som ville sikre en regional forening bestående af samtlige søjler i Lægeforeningen og et fast regionalt sekretariat i hver region stort set som nu.

»Det stands- og sundhedspolitiske arbejde ligger i høj grad ude i regionerne. Der skal være nogle folk, der arbejder med det«, sagde Tue Flindt Müller, som også fremhævede det sociale netværk som argument.

»Mange kolleger går og føler sig ensomme. Det er vigtigt med nogle sociale ting, der fungerer«, sagde han.

Ikke alle var enige i det - f.eks. Berit Handberg fra YL, som foretrak det oprindelige forslag.

»Med det kan man ude lokalt - og det er vigtigt - selv at bestemme. De steder, hvor det fungerer godt, og folk vil fortsætte - og de betaler selv for det - kan de gøre det. Og andre steder, hvor man ikke synes, at det er måden, det skal foregå på, og ikke nødvendigvis har rigtig gode erfaringer, der har de frie rammer til at gøre det anderledes«, sagde hun.

Ved afstemning viste det sig, at hendes holdning var den dominerende, og modforslaget faldt. Fremover kan den regionale repræsentation altså blive meget forskellig fra region til region. På det politiske plan er der lagt op til, at indsatsen kan sikres via såkaldte plenarforsamlinger og et koordinationsforum bestående af formændene for de regionale forhandlingsberettigede foreninger, som evt. kan udpege en talsperson mellem sig til at forestå den udvortes repræsentation.

Nye foreninger

Ved siden af diskussionerne om beslutninger, ansvar og regional repræsentation løber også en anden strøm - nemlig spørgsmålet om, hvor mange søjler Lægeforeningen egentlig skal have. En af »byggeklodserne« - den første faktisk - knæsætter således det princip, at der kan dannes forhandlingsberettigede foreninger. I oplægget op til Lægemødet var det defineret således, at man kan danne en sådan forening, hvis man repræsenterer mindst ti pct. af Lægeforeningens erhvervsaktive medlemmer. Det krav opfylder Overlægeforeningen f.eks.

Om det ender med, at Overlægeforeningen afkobler sig fra FAS og bliver en selvstændig forhandlingsberettiget forening, vil i givet fald blive besluttet - af FAS selv - senere.

For selve Lægeforeningen udestår nu arbejdet med at kombinere »byggeklodserne« fra Lægemødet 2007 til en fiks og færdig konstruktion i form af forslag til vedtægtsændringer, der kan vedtages på Lægemødet næste år.

Byggeklodser til Fremtidens Lægeforening

 1. Lægeforeningen åbner op for, at der kan dannes forhandlingsberettigede foreninger som beskrevet i Model 1.

 2. De forhandlingsberettigede foreninger udgør grundstrukturen for den fælles hovedforening: Lægeforeningen.

 3. De forhandlingsberettigede foreninger har suverænitet, når det gælder medlemmernes økonomiske interessevaretagelse som beskrevet i Model 1.

 4. Lægeforeningens repræsentantskab sammensættes af i alt 100 repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer, der fordeles forholdsmæssigt efter medlemsantal.

 5. De ikkeerhvervsaktive tildeles et antal pladser svarende til halvdelen af, hvad de forholdsmæssigt udgør af summen af erhvervsaktive og ikke erhvervsaktive.

 6. Lægerne på Færøerne og Grønland tildeles hver en plads i repræsentantskabet.

 7. Repræsentantskabet er Lægeforeningens øverste myndighed i sundheds- og standspolitiske spørgsmål samt normale foreningsretlige anliggende som vedtægter og økonomi.

 8. Repræsentantskabet vælger en formand for Lægeforeningen og et antal bestyrelsesmedlemmer. De ekstra medlemmer indstilles af de forhandlingsberettigede organisationer, og sammensætningen og antal skal afspejle hensynet til, at de nuværende forhandlingsberettigede organisationer alle kan være repræsenteret med mindst et ekstra medlem.

 9. Bestyrelsen består af formanden for Lægeforeningen, formændene for de forhandlingsberettigede organisationer samt de af repræsentantskabet valgte medlemmer.

 10. Ved begæring om afstemning med stemmevægte indehaves stemmevægtene af formændene for de forhandlingsberettigede foreninger baseret på medlemstal. Lægeforeningens formand tegner antallet af ikke erhvervsaktive, men med halvdelen af deres fulde stemmevægt.

 11. Lægemødet skal være et åbent møde og fortsat udvikles til at være debatskabende og engagerende også for menige medlemmer.

 12. Den regionale repræsentation skal fortsætte men ændre karakter i overensstemmelse med det i det udsendte sammendrag beskrevne.

 13. Der fremsættes vedtægtsforslag på Lægemødet 2008.

Læs mere på WWW

Østerlund T. Det store modelbyggeri. Ugeskr Læger 2006;168:3790

Bundgaard B. Formand: medlemmerne må inddrages. Ugeskr Læger 2006;168:3793

Bundgaard B. Fremtid med folkemøder og fire foreninger og fem formænd. Ugeskr Læger 2006:168:1602