Skip to main content

Forslag til ændring af PLO's love

Til behandling på PLO’s
repræsentantskabsmøde den 30. november 2013 behandles nedenstående forslag til ændring af PLO’s love fra Jørgen Skadborg, PLO-Syddanmark, vedr. tillidsposter i PLO.

28. okt. 2013
1 min.

Forslag

§ 4 – Rettigheder og pligter

Stk. 1

Valgret og valgbarhed til tillidshverv i organisationens repræsentantskab og bestyrelse har alene de i § 3, stk. 1 nævnte medlemmer. Et medlem der ønsker valg til repræsentantskab eller bestyrelse, skal senest samtidig med opstillingen skriftligt deklarere sine eventuelle

Interessekonflikter overfor de stemmeberettigede.

En repræsentant og suppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen, herunder formand.

Valgret og valgbarhed til tillidshverv i Lægelaug har alene medlemmer af PLO der enten har praksisadresse og ydernummer i kommunen, eller er ansat i stedet for kompagnon, ekstra ansat læge eller læger ansat på regionsdrevne klinikker, jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen lægegerning.

Valgbare til posten som lægelig revisor og revisorsuppleant er alene valgte repræsentanter eller suppleanter.

Nyt stk. 2

Ved afstemning i repræsentantskabet om spørgsmål relateret til overenskomst om almen praksis og tilhørende aftaler, herunder Profylakseaftalen, har alene repræsentanter og suppleanter med hovedbeskæftigelse som alment praktiserende læge stemmeret. Ved hovedbeskæftigelse forstås et ejerskab til en almen lægepraksis med en ejerandel på mindst 50% af en lægekapacitet.