Skip to main content

»Frederiksborg-Modellen«

Reservelæge Ulrik Kähler Olesen, ulko@fa.dk og afdelingslæge Susanne Hartvig Hartzen

31. okt. 2005
3 min.

I Frederiksborg Amt har man samlet specialeafdelingerne i funktionsenheder, og de gamle afdelingsledelser er samlet i en ny Funktionsenhedsledelse. Sigtet var naturligvis at sikre en bedre koordinering mellem de enkelte afdelingers aktiviteter og gøre antallet af ledelsesniveauer mindre. Samtidig blev sygehusledelserne afskaffet - der tales ikke længere om tre sygehuse, men om ét »Sygehus Nordsjælland«.

Yngre Læger i Frederiksborg Amt besluttede at matche arbejdsgiverne. Det betød, at de gamle reservelægeråd, som var knyttet til det enkelte sygehus, blev nedlagt. I stedet oprettede vi de nye funktionsenhedstillidsrepræsentanter, som samledes i et nyt Funktionsenhedsreservelægeråd. I det omfang en funktionsenhed var spredt over flere adresser, blev der til hver enkelt adresse knyttet en lokal tillidsmand (se Figur 1 ).

Funktionsenhedsreservelægerådet samarbejder og koordinerer arbejdet mellem de forskellige tillidsrepræsentanter, og Amtsreservelægerådet koordinerer arbejdet mellem reservelægerådet, amtet - dvs. Sygehusdirektionen - og Lægeforeningen.

Ny Løn-forhandlingskompetencen er i videst muligt omfang udlagt til de enkelte tillidsfolk, mens aftalekompetencen er uddelegeret til Funktionsenhedsreservelægerådet, der i øvrigt bistår og sidder med ved de lokale lønforhandlinger. Dertil kommer naturligvis arbejde og forhandlinger omkring arbejdsforhold og sociale aktiviteter.

Anderledes udtrykt er der tre niveauer i strukturen: et taktisk og et operationelt niveau repræsenteret ved henholdsvis Funktionsenhedsreservelægerådet og tillidsrepræsentanterne, som i samspil varetager forhandlinger og de praktiske forefaldende opgaver af fx overenskomstmæssig karakter, og herudover et strategisk niveau repræsenteret ved Amtsreservelægerådet, hvor politikker og strategier afstemmes, og de overordnede debatter føres - ikke mindst aktuelt i forbindelse med regionaliseringen.

Det var og er essentielt for vores struktur, at vi følger arbejdsgivernes organisation. Dels fordi det er det eneste meningsfulde, dels for at undgå signalforvirring.

Et reservelægeråd uden sygehusledelse har ingen formel funktion, og hvis ikke man udøver sin indflydelse, hvor beslutningerne træffes, kommer man ingen vegne.

Det sociale aspekt af reservelægerådsarbejdet er vigtigt, og vi har med stor succes afholdt halvårlige fester, og der eksisterer kaffeklubber på alle sygehuse.

Fremtiden

Med regionaliseringen vil de eksisterende amtslige lægeforsamlinger naturligvis også skulle omlægges, og det vil være naturligt at samle de gamle amtsreservelægeråd under én hat, fx i et regionsreservelægeråd.

Denne Yngre Læge-forsamling vil igen være en del af Lægekredsforeningen for hovedstadsregionen, dvs. være sammen med de to andre søjler i Lægeforeningen, FAS og P.L.O. Man vil kunne oprette et fælles sekretariat, og man vil kunne udgive et fælles blad.

Den netop gennemførte strukturændring i sygehusvæsenet i Frederiksborg Amt kan tænkes at blive en af rollemodellerne for strukturen i den nye Region Hovedstaden. Noget tyder på, at der i hovedstadsregionen kan blive dannet nye funktionsenheder på samme måde som de, der netop er indført i Frederiksborg Amt. Vi vil utvivlsomt opleve, at vores afdelinger i større eller mindre omfang vil blive fusioneret med andre, så mobiliteten skal øges for både læger og patienter.

Det har været en stor praktisk udfordring at forklare og formidle budskabet om, at en og samme enhed (tidligere flere afdelinger med samme speciale) godt kunne ligge på flere adresser og samtidig kun have én ledelse. Ikke desto mindre er det lykkedes flot, og vi er med rette glade for og stolte af vores nye struktur!

Gode råd

  • Følg arbejdsgiverens organisation

  • Glem geografien og tænk i funktionsenheder

  • Brug tid og energi på at forklare den nye struktur

  • Hold det sociale engagement ved lige ved fester og kaffeklubber

  • Glem aldrig: Strukturen er en formalitet, sammenholdet er altafgørende!