Skip to main content

Galdesten hos børn

Linda Bardram
19. nov. 2010
04 min

Som det er fremhævet af Ainsworth et al [1], er kolecystektomi for galdesten sjældent hos børn under 15 år. På den kirurgiske/børnekirurgiske afdeling på Odense Universitetshospital har man således i løbet af ti år kun opereret 13 børn for galdesten.

Prævalensen af galdesten stiger med alderen og angives i den lidt ældre litteratur til at være 0,1-0,6% hos børn og unge (op til 20 år).

Velkendte disponerende faktorer til galdesten hos børn er øget hæmolyse (sfærocytose, seglcelleanæmi, talassæmi), medicinforbrug (opiod, ceftriaxon og furosemid), hjertekirurgi, total parenteral ernæring og præmaturitet. Vedvarende øget hæmolyse vil ofte bevirke dannelse af egentlige galdesten, mens forekomst af små sten eller sludge er hyppigere ved de øvrige tilstande og kan være reversibel.

Ved øget anvendelse af ultralydskanning i udredningen af børn med abdominalsmerter og pga. den tiltagende hyppighed af overvægt og fedme har man påvist galdesten hos flere børn og unge i de seneste 10-15 år end tidligere [2, 3]. I en gruppe af overvægtige og fede børn op til 18-års-alderen fandt man galdesten hos 2% [3]. I et amerikansk studie af kolecystektomi hos børn var 52% af de 312 børn overvægtige (31% var fede). Hyppigheden af kolecystektomi hos børn er også steget, men ikke alene på grund af flere galdesten. Mange steder er biliær dyskinesi blevet den hyppigste indikation for kolecystektomi hos børn, hvilket bidrager væsentligt til stigningen [4]. Påvisning af en uddrivningsfraktion på under 35% ved hepato-iminodiacetic acid -skanning kombineret med øvre abdominalsmerter, kvalme, opkastninger og intolerans over for fed mad har været indikationen. Ved langtidsopfølgning af disse børn har man imidlertid fundet recidiverende symptomer hos mere end halvdelen, mens dette kun gælder for 9% af de børn, der var opereret for galdesten [4]. Dette svarer til erfaringerne fra voksne.

Ved tilfældigt fundne asymptomatiske sten er risikoen, for at operation bliver nødvendig inden for tre år, ca. 3% [5], hvorfor konservativ behandling anbefales.

I Dansk Galde Database er der siden den 1. januar 2005 registreret 174 kolecystektomier hos børn ≤ 15 år (0,5% af alle registrerede). Kun tolv patienter var under ti år, og 84% var 12-15 år, hvilket er i overensstemmelse med, at galdesten sjældent ses før puberteten [3]. Børnene er blevet opereret - jævnt fordelt - på alle de afdelinger, hvor man også foretager kolecystektomi hos voksne. De fleste børn under ti år er dog blevet opereret på Rigshospitalet samt Odense og Århus Universitetshospitaler, og hos halvdelen af disse børn var den primære diagnose ikke galdesten, men traume, koledokuscyste o.a. Hos kun otte ud af de 174 patienter er der registreret en sygdom med hæmolyse som genese til galdestenene, og kun seks havde en anden diagnose end galdesten. Det ser således ikke ud til, at ovennævnte praksis med at foretage kolecystektomi hos børn alene pga. nedsat galdeblæretømning har vundet indpas i Danmark, hvilket er tilfredsstillende, da der ikke er videnskabelig evidens herfor. Hos 95% af børnene er operationen foretaget laparoskopisk. I den samlede danske population af både børn og voksne opnås laparoskopisk gennemført operation hos 89%. Tre fjerdedele blev udskrevet inden for et døgn og blev ikke genindlagt. Hyppigheden af akut kolecystitis var på ca. 7%; knap det halve af frekvensen i den voksne population, hvilket kan være medvirkende til den høje frekvens af gennemførte laparoskopiske indgreb hos børnene. Ud fra kolecystektomidatabasens resultater synes behandlingen af galdesten hos børn her i landet at forløbe tilfredsstillende og efter de samme principper som hos de voksne patienter.

Laparoskopisk kolecystektomi tilrådes hos børn ved symptomgivende galdesten efter de samme principper som hos voksne. De eneste undtagelser er, når der findes en oplagt patogenetisk, reversibel faktor (medicin, parenteral ernæring etc.), hvor det vil være rimeligt at afvente opløsning af sludge og sten efter regulering af den fremkaldende faktor.

Korrespondance: Linda Bardram, Kirurgisk Afdeling C 2122, Abdominalcenteret, Rigshospitalet, 2100 København Ø. E-mail: linda.bardram@rh.regionh.dk

Interessekonflikter: Ingen

Referencer

  1. Ainsworth AP, Axelsen AR, Rasmussen L. Kolecystektomi hos børn. Ugeskr Læger 2010;172:3244.
  2. Wesdorp I, Bosman D, de Graaff A et al. Clinical presentations and predisposing factors of cholelithiasis and sludge in children. J Pediatr gastroenterol Nutr 2000;31:411-7.
  3. Kaechele V, Wabitsch M, Thiere D et al. Prevalence of gallbladder stone disease in obese children and adolescents: influence of the degree of obesity, sex and pubertal development. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;42:62-70.
  4. Vegunta RK, Raso M, Pollock J et al. Biliary dyskinesia: the most common indication for cholecystectomy in children. Surgery 2005;138:726-33.
  5. Bogue CO, Murphy AJ, Gerstie JT et al. Risk factors, complications and outcome of gallstones in children: a single-center rewiev. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010;50:303-8.
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen