Skip to main content

Goodwill: »Jeg tør næsten ikke sige det, men der er en lille positiv trend«

Få praksis må lukkes uden handel, og goodwillprocenten stiger. Positive tegn i ny goodwillanalyse, men der er store regionale skævheder. Antallet af handler er det laveste i ti år.

Jørgen Skadborg, formand for PLO. Foto: Claus Boesen.
Jørgen Skadborg, formand for PLO. Foto: Claus Boesen.

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

24. feb. 2023
6 min.

Glimt af lys for enden af tunnelen.

PLO-formand Jørgen Skadborg tør næsten ikke få ordene over sine læber. Men der er en beskeden positiv tendens i goodwillanalysen for almen praksis 2022. En begrænset positiv udvikling, som ikke blot er kendetegnet for det seneste års udvikling, men har vist sig gennem de senere år.

Det er en stigende goodwillprocent og en begrænset andel af praksis, der må lukkes uden handel, der får de praktiserende lægers formand til at finde de mere optimistiske gloser frem.

»Jeg tør næsten ikke sige det, men der er en lille positiv trend, hvis man ser det over de senere år, og jeg håber, at samme tendens vil gentages næste år«, siger Jørgen Skadborg og uddyber:

»Heldigvis ser vi færre praksis, der bare lukker uden en handel eller bliver solgt, uden der betales goodwill. Og i de handler, hvor der bliver betalt goodwill, ser vi nu en større betaling. Det er gode tegn«.

Goodwill bliver betalt, når en speciallæge i almen medicin overtager en praksis med et allerede etableret patientgrundlag og er udtryk for den merværdi, en etableret praksis har i forhold til en nystartet praksis uden etableret patientgrundlag.

Set over en årrække har goodwillprocenten været faldende, men de senere år har den rettet sig igen. I 2013 var goodwillprocenten 61,7, hvorefter den faldt til det foreløbige bundniveau i 2019 med 48,4 for siden at være steget til 54,9 i 2022. Fra 2021 til 2022 steg goodwillprocenten med 5,0 procentpoint, hvilket er den største årlige stigning i ti år.

Mere end ni ud af ti almindelige handler handles nu med goodwill. I de seneste tre år har andelen af praksis, der må lukkes uden en handel, ligget omkring 5%, hvor andelen i perioden 2013-2019 har ligget på 10%.  

»Heldigvis ser vi færre praksis, der bare lukker uden en handel eller bliver solgt, uden der betales goodwill«Jørgen Skadborg, formand for PLO

Det går godt i Midtjylland

Men gennemsnittet dækker over store regionale forskelle. Region Syddanmark har oplevet den største årlige stigning i goodwillprocenten på 9,9 procentpoint, mens Region Sjælland skraber bunden med et fald på 8,0 procentpoint. Udsving i enkelte regioner kan dog svinge betydeligt fra år til år, eftersom enkelte handler kan få stor betydning for gennemsnittet i de regioner, hvor der er få handler.

Den absolutte topscorer, når det kommer til den gennemsnitlige goodwillprocent eksklusive nulhandler, finder vi i Region Midtjylland med en goodwillprocent på 66,1. Igen er Region Sjælland bundskraber med 29,6%.

»I Region Midtjylland bliver der virkelig betalt for ydernumrene, så der er åbenbart ved at være uddannet nok speciallæger i almen medicin, som er villige til at betale for at blive i det område. Hvis man kombinerer den udvikling med den nylige historie om, at alle uddannelsesstillinger i almen medicin er blevet besat i Region Midtjylland, så er der noget, der tyder på, at det nu er blevet ret populært at blive praktiserende læge i det midtjyske. Jeg håber, at det er den første region, hvor det er ved at vende, og at vi vil se en tilsvarende udvikling i landets øvrige regioner i de kommende år«, siger Jørgen Skadborg.

For de praktiserende læger i især Region Sjælland ser det dog ikke ud til, at vendepunktet ligger ligefor. Endnu en gang er goodwillanalysen nedslående læsning med laveste goodwillprocent og største fald i goodwillprocenten.

Jørgen Skadborg:

»Det er tydeligt, at det er nemt og billigt at erhverve en praksis i de regioner, der oplever stor lægemangel. Det gælder jo især Region Sjælland, men til dels også i Region Nordjylland, hvor der har været historier fremme om, at yngre almenmedicinere har været bekymret for, om de vil kunne erhverve ydernumre i visse områder, fordi der er koncernklinikker. Vi håber ikke, at den tendens breder sig for meget, for så kan de kommende læger ikke blive selvstændige praktiserende læger, men kun blive ansatte læger«.

Færre handler – flere ansatte

Selvom der er positive takter i årets goodwillanalyse, er antallet af praksishandler inklusive nulhandler endnu en gang faldet, og de blot 200 handler i 2022 er det laveste antal handler i de seneste ti år. Det er fjerde år i træk, antallet af handler falder.

PLO forklarer den faldende tendens i antallet af handler med, at der kommer flere ansatte læger i almen praksis. En ledig kapacitet i almen praksis er typisk blevet besat af en ejerlæge, men i de senere år er der sket en udvikling mod, at flere kapaciteter bliver besat af ansatte læger.

»Vi har ikke noget imod ansatte læger, men vi mener, at der skal være tale om fastansatte læger i en kapacitet, så patienterne ved, hvilke læger der er i praksis«Jørgen Skadborg, formand for PLO

Selvom det lave antal handler kan forklares med flere ansatte læger, er det så ikke stadig bekymrende?

»Det er ikke bekymrende, hvis man er ansat som fast læge i en kapacitet, hvor nogle andre læger ejer og arbejder i klinikken. Det er inden for overenskomstens rammer, og det sikrer, at patienterne oplever kontinuitet i behandlingen. Der, hvor det kan være problematisk, er, når koncernklinikkerne opererer med skiftende vikarlæger hen over året, så patienterne sjældent møder den samme læge. Det er ikke meningen, at vores overenskomst skal bruges på den måde«, siger Jørgen Skadborg.

Han tilføjer, at de i hans egen klinik i Billund er tre læger, hvor de to er ejerlæger og den tredje fastansat. Den ansatte læge har været i klinikken i flere år, men ønsker ikke i øjeblikket at være ejer.

Foreningen af Yngre Almenmedicinere (FYAM) udgiver årlige undersøgelser, hvor de tager temperaturen på de kommende almenmedicinske speciallægers ønsker til deres fremtidige arbejdsliv. 80-85% ønsker at eje egen klinik inden for fem år, efter de er blevet speciallæger, men en stor andel ønsker et par år først som ansatte i praksis.

PLO er blevet bebrejdet, at I ikke har været åbne nok over for ansatte læger, men har holdt for hårdt på, at I kun vil acceptere modellen med ejerlæger. Hvad siger du til det?

»Vi har ikke noget imod ansatte læger, men vi mener, at der skal være tale om fastansatte læger i en kapacitet, så patienterne ved, hvilke læger der er i praksis«, siger Jørgen Skadborg.

Han understreger, at overenskomstens regler om, at der må være op til 50% ansatte læger i en klinik, har eksisteret i årevis.

»Så der er ikke noget nyt der. Men det eneste nye er, at vi for et par år siden fik overenskomst med Yngre Læger, så der er tale om mere ordnede forhold for de ansatte læger. Det har måske ikke været så trygt, før vi fik overenskomsten, og man selv måtte forhandle individuelle kontrakter. Inden for overenskomstens rammer kan man organisere sig på utroligt mange måder i praksis, så jeg håber, at det kan være en modfortælling til den historie om, at PLO ikke går ind for, at læger kan blive ansat i almen praksis«.

Læs hele goodwillanalysen her.