Skip to main content

Høje bølger, brede vidder og faglig dybde

Når det lykkes at få en læge til at slå sig ned i udkanten, næres lægen ikke alene af tilfredse patienter og naturens herligheder. Den yderste flække skal tilbyde samme muligheder for at forske og blive fagligt stimuleret som storbyen. I landsbyen Nors i Thy går en læge udspekuleret og systematisk til den opgave.
Morten Sig Ager Jensen på heden. Foto: Lars Horn.
Morten Sig Ager Jensen på heden. Foto: Lars Horn.

Dorte R. Jungersen, dorte@jungersenjournalistik.dk

15. nov. 2018
6 min.

LÆGEDÆKNING

De knap 1.100 borgere i Nors, otte kilometer nord for Thisted, har både egen købmand, bager, folkeskole og sportshal. Nationalpark Thy ligger i »baghaven«. Og byen har eget lægehus med tre læger.

Vi er i den del af landet, hvor det sidste fremhæves på plussiden over for potentielle tilflyttere.

Lægehusets 6.000 patienter bor spredt, bl.a. i Sennels 13 km sydøst for Nors, hvor den ene kompagnon, Morten Sig Ager Jensen, bor sammen med sin familie.

For 14 år siden havde hans hustru fået job i Thisted som gymnasielærer i dansk og kulturforståelse, og han fulgte med som »vedhæng«.

Det var »tilfældets musik«, som han udtrykker det.

Den slags sker fortsat. F.eks. begynder en fase 3-læge snart i praksissen i Nors. Han er også flyttet til området som »vedhæng« til sin hustru, der har job som præst i området.

Men ellers må »dirigentstokken« frem.

»Også inden for lægeverdenen støder vi desværre på en opfattelse af, at man må være uambitiøs, hvis man bevæger sig væk fra storbyen.

Skal en ung vordende almenmedicinere derfor kunne se sig selv praktisere her i området over en længere årrække, er det ikke tilstrækkeligt, at der er ypperlige muligheder for at surfe, og at vi har en smuk nationalpark. Det er en bonus. Men man bliver her ikke alene på grund af disse herligheder. Der skal også være noget fagligt at komme efter, ellers kunne man jo nøjes med alene at holde ferie her.

Det skal være sådan, at man ikke fravælger de faglige muligheder, man har i de større byer, ved at slå sig ned i Thy«, siger Morten Sig Ager Jensen.

Foto: Lars Horn.

Forskningsprojekter i periferien

I området er han den eneste praktiserende læge, der har en ph.d. og er ansat ti timer om måneden af Nord-KAP (Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Nordjylland) til at være videnskabelig mentor for medicinstuderende og unge færdiguddannede læger, der er sporet ind på almenmedicin. Herunder åbne deres øjne for de muligheder, der er for at forske og kvalitetsudvikle i Thy/Mors.

»Meningen er ikke, at de alle skal drive længerevarende projekter eller skrive en ph.d, men snarere at få synliggjort, at det altså godt kan lade sig gøre at lave små såvel som større kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter herude i periferien«, siger Morten Sig Ager Jensen.

Et igangværende projekt, hvor man undersøger sammenhængen mellem smerter, depression og søvnforstyrrelser udføres p.t. med data fra praksissen på Bykernevej og forventes at munde ud i et ph.d.-projekt.

Parallelt hermed er der et projekt i gang baseret på kvalitative interview, som handler om, hvordan læger oplever patienternes vurdering af deres smerter. Bl.a. undersøges det, om lægernes alder spiller en rolle. Data er indsamlet i klinikken i Nors.

Også inden for lægeverdenen støder vi desværre på en opfattelse af, at man må være uambitiøs, hvis man bevæger sig væk fra storbyen. Morten Sig Ager Jensen, praktiserende læge og forsker

Sidstnævnte projekt varetages af en psykologistuderende, så hvorfor fremhæver og involverer Morten Sig Ager Jensen sig i det?

»Det gør jeg, fordi den pågældende bor sammen med en læge, der har været i KBU-forløb i praksis i Thy. Og rationalet er selvfølgelig, at hvis vi kan holde på hende, kan vi måske også holde på hendes partner – lidt analog til den måde, jeg selv kom hertil på.

Du kan godt høre, vi er meget udspekulerede«, siger Morten Sig Ager Jensen med et skævt smil og henviser til Tromsø, hvor man er lykkedes med at henlægge ikke bare undervisning af medicinstuderende, men også forskning til et udkantsområde.

Det var tidligere klinisk professor i almen medicin på Aalborg Universitet, Niels Bentzen, der skubbede på og sandsynliggjorde, at erfaringerne fra Tromsø kunne bruges til at booste et område som Thy.

»Og det forsøger vi på med opbakning fra universitetet og andre gode kræfter. Det er ikke alene min fortjeneste«, siger Morten Sig Ager Jensen.

En indsats, som for nylig førte til, at han sammen med praktiserende læge fra Thisted, Søren Kæseler Andersen, modtog DSAM’s Talentpris. Prisen blev bl.a. begrundet i deres »ekstraordinære indsats« for at gøre Thy ikke bare spiselig, men attraktiv for unge læger. Og for at inspirere medicinstuderende i almen praksis.

Søren Kæseler Andersen fik prisen for bl.a. at være inspirator og primus motor i at få de medicinstuderende i praksisophold i Thy/Mors og for at have stået for den kliniske og teoretiske undervisning. En indsats, der tidligere er beskrevet i Ugeskrift for Læger.

Thy skal været et tilvalg

Når de medicinstuderende på bachelordelen kommer på klinikophold i Nors og hos andre af områdets læger, er de ifølge Morten Sig Ager Jensen mest optaget af det at være ude – væk fra universitetets trygge favn.

»For hovedpartens vedkommende er de endnu ikke parate til at hoppe på den limpind, der hedder forskning. Men de går herfra med en viden om, at det sagtens kan lade sig gøre.

På studiets næstsidste semester, som på Aalborg Universitet er et rent forskningssemester, sørger jeg for, at vi er repræsenteret i det forskningskatalog, der sendes ud til de studerende, og dermed forsøger vi at indfange dem og vække deres interesse for at forske – det er den måde, som det kommende ph.d.-projekt er kommet i stand på.

Og når de kommer herud i deres KBU-forløb, forsøger vi igen at vise mulighederne for at forske frem«.

Skal man argumentere for, at det er fedt at forske helt herude?

»Jeg tror, at man alle steder skal argumentere for, at det er fedt at forske. Forskning har traditionelt ikke været højt prioriteret blandt de læger, der vælger at blive almenmedicinere.

Så ja, det vi forsøger herude er ikke alene at styrke vores geografi med almenmedicinere, men også at styrke fagligheden.

Mange har selvfølgelig en forestilling om, at forskning er noget, der foregår i en universitetsby, hvor institutterne og professorerne er. Og selvfølgelig skal der være en formel tilknytning hertil, men man kan sagtens fysisk sidde ude hos os og indsamle data blandt vores patienter.

Det kan endda være, at det er nogle andre data. Vi har en del ældre borgere og en del, der socialt er relativt dårligere stillet end i de større byer, og som giver nogle andre behandlingsmæssige udfordringer«.

Kan I booste jeres indsats yderligere?

»Jeg kunne ønske mig et forskningsmiljø af mursten, frem for et virtuelt. Et sted, hvor medicinstuderende og færdiguddannede læger kunne deltage i delprojekter af større, længerevarende projekter. Frem for at hver enkelt skal have opfundet deres eget projekt«.

Morten Sig Ager Jensen holder endvidere møder med sygehuset i Thisted med henblik på at skabe nogle tværfaglige samarbejder, da områdets praktiserende læger har interesse i at opretholde sygehuset, der også fattes læger.

Ligesom der samarbejdes med det lokale erhvervsforum, da de fleste læger er gift med akademikere, som der ikke er mange akademiske job til i Thy.

De mange bestræbelser har – ud over at dække huller i lægedækningen og skabe interesse for at forske i udkanten – også et andet formål.

»Det må ikke hedde sig, at hvis ikke man kan andet, kan man da altid tage til Thy.

Vi er jo ikke nødvendigvis interesserede i dem, der er blevet vejet og fundet for lette i de store byer. Det skal helst være et tilvalg at tage hertil«, slutter Morten Sig Ager Jensen.