Skip to main content

Når læger bukker under for stress som følge af problemer med ledelsen, kollegial mobning eller en kombination af begge dele, er der ingen steder at gå hen.

Det mener Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed (DSLY), som derfor nu vil forsøge at etablere et netværk. Eller rettere: Netværket er der allerede i form af selskabet, men nu skal det gøres tilgængeligt via en hotline.

Støtte før det går galt

»Vi skal ikke være en konkurrent til Kollegialt Netværk for Læger«, understreger læge Torben Ishøy, der som medlem af DSLY's bestyrelse står bag initiativet.

»Men vi vil gerne udgøre et supplement. Det kollegiale netværk er meget fokuseret på den enkelte kollegas personlige situation og arbejdsmiljøet. Vi, som har afsæt i DSLY, har især erfaring i mere arbejdsretlige sager, hvor den enkeltes integritet og ytringsfrihed krænkes - først og fremmest læger, der bliver klemt i en bureaukratisk proces, hvor de udsættes for chikane og fyring. Vi vil gerne forebygge og hjælpe, før de bliver fyret eller går ned med stress«.

De sager, DSLY er gået ind i, er dog som regel allerede kørt så langt ud, at der ikke har været andet at gøre end at konkludere, at en kollega var blevet behandlet kritisabelt, og i øvrigt give moralsk opbakning. At ombudsmanden så bagefter har bakket DSLY's konklusioner op, er en ringe trøst:

»Vi vil helst forebygge, at kolleger havner helt derude, hvor man står alene i et så kompliceret forløb, som det kan være at befinde sig i clinch med sin ledelse«, siger Torben Ishøy.

Da DSLY's bestyrelse drøftede initiativet, skete det bl.a. med baggrund i et interview i Ugeskriftet med fhv. overlæge Jens Dragsted, der måtte søge invalidepension som følge af stress, der netop skyldtes konflikter med sygehusledelsen om, hvad han opfattede som en dårlig behandling af patienterne.

»DSLY har taget sig af mange sager, hvor læger er kommet i vanskeligheder, fordi de har udtalt sig kritisk, eller fordi kommunikationen med administration eller kolleger har svigtet«, siger Torben Ishøy. »Vi tror på, at der er et behov for en måde at hjælpe kolleger på, før det når så vidt som i Jens Dragsteds tilfælde, bl.a. ved at fokusere på samarbejdsproblemer og andre forhold, der får folk til at kaste håndklædet i ringen«.

Fusioner og stress

Hvilken type problemer skal man kunne henvende sig til jer om?

»Det skal være direkte relateret til stressudløsende faktorer på arbejdspladsen, hvor man - oftest som lægelig leder - kan komme i clinch med fx en hospitalsledelse, som vil gennemføre en væsentlig ændring. Vi ved fra det private arbejdsmarked, at fx fusioner ofte fører til kultursammenstød, som skaber utryghed. De ansatte fægter for deres territorium og for at opretholde deres identitet, og i den situation kan en overlæge som leder ofte rende panden mod en mur i forsøget på at holde fanen højt. Vi har set mange ulykkelige skæbner på den konto«.

Det er netop den forestående flodbølge af hospitals- og afdelingsnedlæggelser og -fusioner, der har fået DSLY til at beslutte sig for at skabe netværket.

»Det grundlag, vi som selskab kan tilbyde, er en grundig evaluering af en given sags forløb«, siger Torben Ishøy. »Vi kan være sparringspartner for en frustreret kollega, som ikke synes at kunne vinde gehør for sin frustration og sine bekymringer, og hjælpe ham med den bistand, vi kan tilføre«.

Og hvad er det?

»For det første en hotline, hvor man kan ringe, hvis man har et problem, som man ikke kan løse alene og gerne vil diskutere med nogle uvildige kolleger«, siger Torben Ishøy.

Den omtalte hotline er hans egen mobiltelefon - 21 920 920 - som man altid vil kunne ringe til, »og hvis den er slukket, kan man jo lige lægge en besked«. Torben Ishøy kan så gå videre med sagen til bestyrelsen i DSLY, der med garvede og videnskabeligt meriterede veteraner som bl.a. professorerne Niels Høiby (formand) og Tom Bolwig, der ikke alene har hjertet på rette sted, men også fødderne plantet på et solidt erfaringsgrundlag, når det angår sager om læger, der har slået sig på systemet.

Også for yngre læger

Selv om den seneste tids stressdebat har handlet om overlæger, er yngre kolleger også en målgruppe, som kan henvende sig.

»Som gruppe kender de formentlig mindre til junglen af skrevne og uskrevne regler og uigennemskuelige hierarkier, hvor man skal færdes med en vis varsomhed. Vi skal være meget opmærksomme på de yngre lægers psykiske arbejdsmiljø. Vi er på vej ud på et teknokratisk skråplan, og vi skal passe på, at ,medmenneskelighed` ikke bliver en eufemisme for bureaukratiske ambitioner. Selvfølgelig er det nødvendigt med kvalitetsudvikling, akkreditering osv. Men det er lige så nødvendigt med løbende evaluering af de parametre, som er grundlag for analyserne. ,Kvalitet` må ikke være newspeak for effektivisering uden empati.

Det menneskelige element er skudt i baggrunden, og jeg kender både læger og sygeplejersker, som fortæller, at de græder, når de går hjem fra arbejde, af håbløshed over, hvordan patienterne behandles. Det foregår måske nok fagligt efter etiketten, men menneskeligt uværdigt. Og det er en stressfaktor«.

Torben Ishøy fortæller, at DSLY om nogle måneder vil evaluere initiativet. »Hvis det viser sig, at behovet ikke er så stort, som vi regner med, lukker vi igen. Får vi derimod flere henvendelser, kan det måske danne grundlag for en mere detaljeret analyse, som kan bruges fagpolitisk«, siger han.

»Spændende initiativ«

Konsulent i Kollegialt Netværk for Læger, arbejdsmedicinsk overlæge Bernadette Guldager, ser ikke DSLY's initiativ som en konkurrent. Hun håber tværtimod at DSLY's initiativ kan blive et supplement til Kollegialt Netværk, som bl.a. hjælper med arbejdsmiljøproblemer, sygdom, misbrug, udbrændthed, dødsfald og personlig krise. Kollegialt Netværk har 15 år på bagen og har 100 læger tilgængelige for kontakt, og dertil kommer Lægeforeningens lægeansvarsudvalg, som man kan henvende sig til, hvis man får en klagesag.

»Som kollegialt netværk vil vi gerne hjælpe nødstedte kolleger. Nogle har problemer i arbejdslivet, andre måske i familiær sammenhæng, og der står vi til rådighed«.

Bernadette Guldager afviser dog, at Kollegialt Netværk udelukkende beskæftiger sig med kollegers personlige problemer og kriser. Og hun mener, at problemerne ikke altid kan skilles ad i privat- og arbejdsliv.

»Mange henvender sig med to problemer, hvor det private og arbejdsmæssige hænger sammen. Man er måske deprimeret over noget, som er sket på arbejdet, eller angst, fordi man er ved at blive fyret eller har konflikter på arbejdspladsen. De sager, vi har flest af, handler faktisk om psykosociale problemer på arbejdet«, siger Bernadette Guldager.

»Men det er et spændende initiativ at tage afsæt i ytringsfriheden og give muligheden for, at læger kan få et godt råd hos DSLY ved særlige problemstillinger«.

Bernadette Guldager forventer ligesom Torben Ishøy, at den forestående bølge af fusioner og omflytninger i sundhedsvæsenet vil få en mærkbar effekt for antallet af henvendelser.

DSLY's hotline kan kontaktes på tlf. 21 920 920.

Kollegialt Netværk for Læger kan kontaktes via tlf. 35 38 89 51, men netværksrådgiverne kan i det væsentlige kontaktes direkte og hele døgnet. Deres adresser og telefonnumre kan findes på www.laeger.dk under »arbejdsliv«.

DSLY's bestyrelse

Professor, overlæge, dr.med. Niels Høiby (formand)

Professor, overlæge, dr.med. Tom Bolwig

Professor, overlæge, dr.med. Ib Bygbjerg

Lægelig chef Torben Ishøy

Overlæge, dr.med. Michael Kosteljanetz

Professor, dr.med. Peter Krasilnikoff