Skip to main content

Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer m.v., som skal behandles på Lægeforeningens Læge- og repræsentantskabsmødet den 27.-28. april 2007

Lægeforeningen

9. feb. 2007
4 min.

Ifølge § 18, stk. 7, i Lægeforeningens vedtægter skal vedtægtsændringer inden optagelse på dagsorden for Læge- og repræsentantskabsmødet offentliggøres i Ugeskrift for Læger ti uger før mødets afholdelse.

Som følge heraf meddeles herved, at Hovedbestyrelsen ved det kommende Læge- og repræsentantskabsmøde den 27.-28. april 2007 agter at fremsætte nedenstående forslag:

1. Forslag om, at Den Almindelige Danske Lægeforenings navn ændres til »Lægeforeningen«

Hovedbestyrelsen foreslår, at Den Almindelige Danske Lægeforening benytter jubilæumsåret 2007 som en anledning til at ændre foreningens navn til »Lægeforeningen«.

Motivering

Hovedbestyrelsen finder, at tiden er løbet fra betegnelsen Den Almindelige Danske Lægeforening. Foreningen betegnes i daglig tale næsten udelukkende som »Lægeforeningen«, både internt og eksternt.

Hovedbestyrelsen foreslår derfor, at foreningens vedtægter bliver bragt i overensstemmelse med den faktisk anvendte betegnelse for foreningen.

2. Forslag til ændring af § 8, stk. 1 i Lægeforeningens vedtægter
Nugældende vedtægt

§ 8 Rettigheder og pligter

Medlemmerne har ret til at få varetaget deres interesser og udøve stemmeret i DADL, delforeningerne og lægekredsforeningerne i henhold til disse foreningers vedtægter.

Forslag til ændring

§ 8 Rettigheder og pligter

Medlemmerne har ret til at få varetaget deres samlede økonomiske og faglige interesser og udøve stemmeret i Lægeforeningen, delforeningerne og lægekredsforeningerne i henhold til disse foreningers vedtægter.

Motivering

Med bestemmelsen bliver det præciseret, at alle medlemmer har ret til at få varetaget deres samlede økonomiske og faglige interesser. Herved tydeliggøres det, at pensionerede medlemmer skal have fradragsmulighed for kontingent på lige fod med alle andre medlemmer.

Mange pensionerede læger er fortsat aktive med erklæringsafgivelse, vikariater m.v. Lægeforeningens rådgivning om attestspørgsmål, juridisk rådgivning, adgangen til faglig opdatering via Ugeskrift for Læger og Læger.dk er relevant interessevaretagelse, der er nødvendig, for at de kan sikre sig indkomstmuligheder. Derfor bør der også være skattefradrag vedrørende kontingent for pensionister.

3. Forslag om en ny § 41, stk. 4 i Lægeforeningens vedtægter

- etablering af et nævn, der skal bedømme sager om overtrædelser af aftalen mellem Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen og Danmarks Apotekerforening om vilkårene for samarbejde mellem læger, lægemiddelindustri og apoteker.

Hovedbestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 41 tilføjes et nyt stk. 4 med følgende ordlyd:

»Stk. 4. Repræsentantskabet bemyndiger Hovedbestyrelsen til at etablere et nyt nævn i samarbejde med Lægemiddelin-dustriforeningen og Danmarks Apotekerforening, hvis hovedopgave skal være at bedømme, og om nødvendigt sank-tionere overtrædelser af den mellem de tre nævnte foreninger indgåede aftale om vilkårene for samarbejde mellem læger, lægemiddelindustri og apoteker.«

Motivering

I forbindelse med genforhandling af samarbejdsaftalen mellem Lægeforeningen og LIF er der indledt forhandlinger mellem Lægeforeningen, LIF og Apotekerforeningen om etablering af et fælles nævn, der kan håndhæve og sanktionere overtrædelser af reglerne i aftalen.

Som ordningen er i dag, er det således, at LIF selvstændigt sanktionerer overtrædelser over for sine medlemmer, mens lægers overtrædelser af aftalen behandles i Lægeetisk Nævn.

Det er tanken, at det fælles eksterne nævn skal kunne udtale kritik af læger og virksomheder, der overtræder af-talen. I særligt grove tilfælde skal nævnet kunne ikende bøder.

Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men af hensyn til overholdelse af bestemmelsen i vedtægternes § 18, stk. 7, er det nødvendigt, at der sker en offentliggørelse af hovedlinjerne i forslaget, som kan muliggøre, at repræsentantskabet kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer ved det kommende lægemøde den 27.- 28. april 2007.

Såfremt det så lykkes at opnå en aftale om etablering af et nævn inden lægemødet, vil dirigenten med repræsentantskabets samtykke kunne acceptere, at Hovedbestyrelsen forelægger et paragraferet forslag til vedtægtsændringer, der muliggør, at nævnet kan træde i funktion efter lægemødet.

4. Forslag om ændring af standardvedtægten for lægekredsforeningerne

- forlængelse af overgangsordningen vedrørende Lægeforeningens decentrale struktur til udgangen af 2008. Ændring af standardvedtægtens § 11 om lægekredsforeningernes drift.

Hovedbestyrelsen foreslår, at de fem lægekredsforeninger videreføres i 2008. Hovedbestyrelsen foreslår samtidig, at standardvedtægten for lægekredsforeninger ændres til følgende ordlyd:

Nugældende vedtægt

§ 11 Lægekredsforeningens drift

DADL finansierer foreningens normale drift i 2006 og 2007 gennem udbetaling af beløb svarende til hidtidige kontingentindtægter. Lægekredsforeningen kan selv beslutte at afholde yderligere udgifter gennem indtægtsdækket virksomhed.

Forslag til ændring

§ 11 Lægekredsforeningens drift

Lægeforeningen finansierer foreningens normale drift i 2008 med beløb, vedtaget af Lægeforeningens repræsentantskab. Lægekredsforeningen kan selv beslutte at afholde yderligere udgifter gennem indtægtsdækket virksomhed.

Motivering

Hovedbestyrelsen finder, at overgangsordningen vedrørende Lægeforeningens decentrale struktur bør videreføres til og med 2008, idet Hovedbestyrelsen først ser sig i stand til at fremsætte forslag til nye vedtægter vedrørende fremtidens lægeforening ved lægemødet samme år. Af denne grund finder Hovedbestyrelsen, at de valgte lægekredsforeningsformænds funktionstid bør forlænges til og med udgangen af 2008.

Samtidig finder Hovedbestyrelsen, at repræsentantskabet uden bindinger skal kunne vedtage størrelsen af lægekredsforeningernes budgetter i 2008.