Skip to main content

»Det frie valg udvikler ikke den offentlige sektor«

Han indrømmer blankt, at han ikke er verdensmester i sundhedsområdet, men ikke desto mindre er Nick Hækkerup, Hillerøds borgmester og Socialdemokraternes næstformand, pennefører på sit partis modtræk til regeringens igangværende arbejde med at udarbejde en kvalitetsreform for den offentlige sektor - herunder sundhedsvæsenet. Kva-litetsrettigheder er ikke blot en retorisk fængende størrelse men tænkt som intet mindre end en ny styringsmodel for den offentlige sektor. I efteråret lancerede Socialdemokraterne konkrete rettigheder, der bør gælde for børn i dagplejen og i daginstitutioner, og i forbindelse med partiformand Helle Thorning Schmidts lancering af kvalitetsrettigheder i den forgangne uge blev der specifikt nævnt mindsterettigheder inden for ældreplejen - herunder retten til et ugentligt bad.

Kvalitetsrettigheder omfatter velkendte centralt fastsatte rettigheder så som behandlingsgaranti og ventelistegaranti, men skal i lige så høj grad fastsættes decentralt - fx af regionsrådene - fastslår Nick Hækkerup: »Rettighederne skal være transparente, så patienterne inden indlæggelsen ved, at på f.eks. X-købing Sygehus vil man maksimalt blive tilset af højst to læger og få serveret overvejende økologisk kost.

Regeringens primære svar i kvalitetsdiskussionen har været mantraet om, at der er frit valg. Men man skifter ikke hospital, hvis man er uenig i dets rygepolitik, ligesom jeg heller ikke - når min knægt efter et fald skal på skadestuen - går ind og tjekker på nettet, hvor det er bedst at bringe ham hen.

Det frie valg udvikler ikke den offentlige sektor men appellerer mestendels til de veluddannede og ressourcestærke«, lyder det fra Nick Hækkerup, der understreger, at hvis sygehusene ikke lever op til de standarder for kvalitet, som eksempelvis regionsrådet har fastsat, ja så skal der ikke iværksættes sanktioner: »Vi skal ikke fare frem med bål og brand og hænge nogen ud i gabestok på nettet. I stedet skal det afklares, hvorfor hospitalet ikke opfylder standarderne.

Vi skal blive langt bedre til at videndele, lære på tværs og benchmarke os i forhold til hinanden. Og så skal vi bruge de mange evalueringer - ingen steder bruger man i dag evalueringer til noget positivt«, fastslår Nick Hækkerup.

Gammel medicin på nye flasker

Formand for regionernes sundhedsudvalg og Region Nordjylland, Orla Hav (S), hilser det velkomment at anlægge et mere nuanceret syn på, hvad kvalitet er: »I regeringens rigoristiske incitamentmodel præmierer man, hvor hurtigt og hvor ofte lægerne kigger i et knæ. Det er på tide at skele til andet og mere end produktion og hurtighed. Vi har selvfølgelig tilfredshedsundersøgelserne, men de kan ikke stå alene. Det, patienterne opfatter som kvalitet - ofte de mere bløde værdier - er der ikke så meget fokus på«, siger Orla Hav.

Professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen, mener ikke, at der er meget nyt i Socialdemokraternes udspil: »Vi har den danske kvalitetsmodel og garantidækningen. Vi skal passe på ikke at blive for specifikke i formuleringen af kvalitetsrettigheder. Som patient har man en berettiget forventning om ikke at skulle vente for længe på hverken undersøgelse eller behandling, og at ventetiden i ambulatoriet er til at holde ud, ligesom man har en berettiget forventning om, at man får en optimal behandling, og at de sundhedsprofessionelle er i stand til at kommunikere med patienten og hinanden. At opstille som rettighed, at patienten f.eks. højest må tilses af to læger«, virker fastlåsende. Hvad nu hvis sygdommen er så kompliceret, at jeg har brug for tre?«

På sit ugentlige pressemøde affejede statsminister Anders Fogh Rasmussen det socialdemokratiske udspil, bl.a. fordi det ifølge ham vil afskaffe det frie valg: »Det frie valg er utrolig populært - på sygehus-, ældre- og børneområdet. Det er en fundamental ret for mennesker. Hvis ikke man er tilfreds det ene sted, kan man gå et andet sted hen. Den bedste garanti, man kan give mennesker, er at lade dem stemme med fødderne«, sagde Fogh. Dog erklærede han sig enig i, at det er »klogt«, hvis de enkelte institutioner opstiller mål for, hvad de vil opnå af kvalitet. For De Konservatives politiske ordfører, Pia Christmas-Møller, »er det blot en række tomme ord uden mål, med og visioner«. Hun fremhæver, hvordan den siddende regering har skabt øget velfærd ved, at sundhedsområdet fra 2001-2005 er løftet med ca. otte mia. kr., og at antallet af operationer i samme periode er forøget med 96.000.

Øvrige kortnyt
Ingen malaria i Italien

> Italien

Flere medier - herunder Ugeskriftet - har på det seneste rapporteret, at malaria er på vej til Italien. Årsagen skule være klimaændringer, men det er ikke korrekt.

I British Medical Journal har man i forrige uge fundet anledning til at korrigere rygtet om endemisk forekomst af malaria under overskriften »Italian au-thorities deny that climate change has brought malaria back to its shores« (BMJ 2007;334:65).

De italienske sundhedsmyndigheder kalder rygterne »grundløse og irrationelle«.

Det var en rapport om den globale opvarmning udgivet af den italienske miljøorganisation Legambiente, som har udløst frygt for malarias tilbagevenden til Italien. Chefen for den italienske enhed for smittebårne sygdomme og international sundhed ved det italienske Istituto Superiore di Sanità udtaler ifølge BMJ, at »klimaændringer i teorien kan skabe betingelser for et potentielt comeback, men vi kan på grund af den konstante overvågning og tilgængeligheden af behandlinger inden for det nationale sundhedssystem med rimelighed bekræfte, at malaria aldrig vil vende tilbage til Italien«.

Politisk utilfredshed med konsekvenser af nye regler

> København

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne vil ifølge Altinget have revurderet reglerne om gratis fysioterapi. Det sker, efter at patienter med diagnoserne dissemineret sklerose eller amyotrof lateral sklerose ikke længere kan undtages fra reglen om, at gratis fysioterapi kun gives til personer, der er så svært handicappede, at de ikke kan klare sig selv.

Herved fratages cirka 2.000 af Scleroseforeningens medlemmer retten til gratis fysioterapi.

Baggrunden er, at Sundhedsstyrelsen pr. 1. oktober 2005 udstedte reviderede retningslinjer for fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fy-sioterapi.

Heraf fremgår det: »En patient, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap«.

De skleroseramte har draget nytte af en særregel, der gjorde det muligt for dem at modtage gratis fy-sioterapi som et forebyggende tiltag mellem deres anfald. De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) har fået foretræde for Sundhedsudvalget og arbejder nu på at få en ny definition af, hvem der kan få gratis fysioterapi.

Jens Peter Vernersen, Socialdemokraternes nyudklækkede sundhedsordfører, vil ifølge Altinget arbejde for at ændre reglerne: »Det er dybt besynderligt, at særordningen faldt bort. Når det drejer sig om medicinske patienter, hvor det er svært at måle og veje resultaterne, er regeringen ligeglad. Det er langt lett ere at få flere penge, når det handler om operationer af knæ, der kan måles og vejes,« siger han.

Ministeren har tidligere udtalt, at det fagligt er svært at argumentere for, at dispensation fra kriteriet om, at personen skal have et svært fysisk handicap, begrænses til en enkelt eller to diagnosegrupper. Og at det at åbne op for dispensation vil kunne medføre en ikke ubetydelig øgning af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Så har lægeformanden fået sin weblog

> Lægeforeningen

Så er Lægeforeningen kommet med på blog-bølgen. I dag (mandag) åbner Lægeforeningens formand Jens Winther Jensen sin weblog på Læger.dk. Adressen er ikke overraskende jenswintherjensen.dk. Han vil bruge den til at komme mere i dialog med medlemmerne. Webloggen er meget velegnet og let at bruge til en hurtig ping-pong om Lægeforeningens udmeldinger eller begivenheder i samfundet. Ugeskriftet har indtil nu været det vigtigste sted for debat. Det skal fortsætte, men den nye teknik på internettet giver mulighed for meget hurtigere at krydse klinger om holdninger. Det har været et længe næret ønske at få en weblog på lægernes egen portal, men vi har ønsket at vente, indtil vi var helt sikre på, at Læger.dk kørte stabilt.

Det er vi nu, og webloggen er kun den første af en række nye features, som vi regner med at lancere i løbet af året.

Systematisk rekruttering af østeuropæiske læger

> København

Danmark bør hyre læger fra de østeuropæiske lande, hvor der i forvejen er for mange læger.

Det forslag blev forleden fremsat i Politiken af professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen og Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner. En ide, der efterfølgende er blevet modtaget af et flertal af sundhedsordførerne på Christiansborg (Venstre, de Radikale, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti).

Bent Hansen og Kjeld Møller Pedersen mener ifølge Politiken desuden, at Danmark skal gøre en indsats for at sikre, at lægerne bliver i nogle år. Det skal ske ved at hjælpe dem med at falde til her, at få familien med og eventuelt give dem en økonomisk bonus i omegnen af 200.000 kroner. Det vil øge chancerne for, at de bliver i nogle år. Modsat norske og svenske lægevikarer, som ud over at være dyre i lønninger også er sværere at holde på.

De Radikales sundhedsordfører, Charlotte Fischer, vil gå endnu mere radikalt til værks end forslagsstillerne og sætte rekrutteringen af lægerne i system - i stedet for at hver region selv henter læger til landet, som det allerede sker i et vist omfang i dag.

Dels vil det strømline processen, dels vil det forpligte Danmark til at sørge for, at der ikke sker en udsultning af de østeuropæiske landes kvalificerede arbejdskraft.

Får du funktionstillæg som yngre læge?

> Yngre Læger

Får du funktionstillæg for fx at være vagtplanlægger, klinisk vejleder, forskningsdynamo eller lignende, så vær opmærksom på, at du får tillægget for at have funktionen. Det er ikke betaling for de timer, du bruger på at udføre funktionen/arbejdet med fx at lægge skemaet eller vejlede.

Du skal altså have timeløn for de timer, du bruger på funktionen oven i tillægget.

Lægeforeningen skal bygge på forhandlingskompetente foreninger

> Foreningen af Speciallæger

Arbejdet om Fremtidens Lægeforening er på vej ind i sin (forhåbentlig) afgørende fase og den 25.januar blev der afholdt koordinationsudvalgsmøde, i hvilket alle de tre søjlers bestyrelser mødtes med hovedbestyrelsen samt repræsentanter for lægekredsforeningerne. Processen er nu så vidt, at der er udarbejdet en »pixi-udgave«, der på forhåbentlig overskuelig vis kan beskrive, hvor langt man er kommet, og dermed demonstrere enighed blandt Lægeforeningens forskellige fraktioner. Det er stadig Overlægeforeningens ønske, at en moderniseret Lægeforening i sin opbygning skal basere sig på forhandlingskompetente foreninger, idet der ikke kan eller skal være modsætningsforhold mellem det aftalemæssige og det stands- og sundhedspolitiske. Vi ønsker også fortsat, at der sker en større tilknytning til de videnskabelige selskaber. Det næste og forventeligt afsluttende møde i styregruppen afholdes den 6. februar 2007.

Læs hele Overlægeforeningens Nyhedsbrev på www.laeger.dk

Hvilken region er bedst?

> Yngre Læger

Stjerner, hitlister og benchmarking er oppe i tiden og i sundhedsvæsenet, når hospitalernes præstationer skal vurderes. Karaktergivningen er med til at sætte fokus på forskellige indsatsområder og signalere til de dårligst placerede, at der er plads til forbedringer.

Med baggrund i uddannelsesenqueten, hvor Yngre Læger har spurgt sine medlemmer om en masse ting, vil vi i de kommende uger give karakterer til de fem regioner. Vi lægger ud med lønnen og spørgsmålet: I hvilken region er der størst chance for at få en individuel lønforhandling?

I de næste numre sætter vi fokus på, hvilke regioner der er flittigst til at bruge kvalitetsredskaber som uddannelsesprogrammer, individuelle uddannelsesplaner, vejlednings- og evalueringssamtaler i den lægelige videreuddannelse.

Hvor mange yngre læger forhandlede løn, da de startede i deres nuværende stilling?

1. Staten 33,3%
2. Region Syddanmark 10,9%
3. Region Midtjylland 8,4%
4. Region Hovedstaden 8,0%
5. Region Nordjylland 6,8%
6. Region Sjælland 6,5%
Vægtet gennemsnit: 8,7%.

I alt forhandlede 8% af de kvindelige yngre læger og 10% af de mandlige yngre læger deres løn, da de tiltrådte.