Skip to main content

Ingen blod og bandager i lægens venteværelse

Journalist Anne Steenberger, as@dadl.dk

9. feb. 2007
4 min.

Har de fortravlede praktiserende læger da overhovedet tid til nu også at tage sig af akutte patienter? Skal de til at snakke i telefon med akutte patienter midt i en konsultation med en anden patient? Vil de praktiserende lægers og vagtlægens venteværelse nu blive befolket med flækkede pander og humpende sportsudøvere?

Der er mange spørgsmål om det enstrengede visitationssystem, hvor alle akutte opkald, på nær 112, skal gå til praktiserende læge eller vagtlæge. Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen og PLO lægger op til et sådan system. Men den konkrete udformning vil blive til i et samarbejde mellem lægepraksis og skadestue. Og diskuteret i forbindelse med PLO's overenskomstforhandlinger med Danske Regioner.

Men formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Michael Dupont, afliver gerne et par myter og giver gerne et bud.

Når det gælder det helt centrale, nemlig de akutte patienters mulighed for at komme i kontakt med lægen, foreslår han, at der bliver oprettet en særlig akutlinje til lægepraksis.

»Problemet lige nu er, at de elektive patienter, tidsbestillingerne, forespørgsler om prøveresultater og receptfornyelser ryger ind på samme telefonlinje som de akutte og blokerer for dem. Derfor kunne der etableres en særlig linje for akutopkald, som kunne etableres i form af dagvagtringe, hvor flere praksis er tilsluttet, så der altid er en, der tager telefonen,« siger Michael Dupont og tilføjer, at det kræver teknik, ekstra hænder og ekstra ressourcer, hvorfor det også er et overenskomstspørgsmål. Spørgsmålet om tilgængelighed har topprioritet på PLO's repræsentantskabsmøde til april.

Den rigtige behandling

Bagtanken med at indføre systemet er, at det i en tid med lægemangel er dårlig brug af ressourcer, at læger på sygehuset skal tage sig af alle akutte patienter. En meget stor del af de patienter, der dukker op på skadestuen har slet ikke brug for det. Den praktiserende læge kan i en telefonvisitation afgøre, hvor patienten skal hen. På skadestuen eller akut i lægepraksis eller en tid hos egen læge.

»Der er nok lidt mange myter om det enstrengede system. Der bliver ingen blod og bandager i venteværelset. Den slags patienter vil i overvejende grad blive behandlet på skadestuen, hvis lægen visiterer dem derhen. Sådan er det også de fleste steder i dag,« vurderer Michael Dupont.

Til gengæld vil den praktiserende læge netop få fat i den type patienter, som bedst behandles hos praktiserende læge, siger han:

»De patienter, som ikke bliver henvist til skadestuen, vil være børn med feber og folk med infektionssygdomme, ondt i maven o.l. Her er der nok en forskel mellem land og by, i hvert fald er det københavnske skadestuer, der melder, at denne patienttype ofte kommer i skadestuen, selv om de hører hjemme i lægepraksis.«

Der vil også komme tvivlsspørgsmål ind, hvor lægen først skal se patienten, før en evt. visitering sker. Alt i alt bliver der flere telefonsamtaler og flere patienter hos praktiserende læge og hos vagtlægen. Mest af alt vil det kunne mærkes i vagttiden.

Mere arbejde i praksis

Det får selvfølgelig nogle konsekvenser for de praktiserende læger. Men den nøjagtige udformning af et enstrenget system er stadig til diskussion og forhandling, oplyser formanden for PLO's akutudvalg, Peter Magnussen:

»Intet er på plads endnu. Og vi har 5-10 år til at implementere systemet. Det, vi forestiller os, er, at vi kommer til at overtage en vis opgavemængde, og vi har forsøgt at regne os frem til omfanget. Vi tror, at når regionerne kommer i gang, vil der være en vis rationaliseringsgevinst i vagten i form af stordriftsfordele, fordi vi kan få en optimal bemanding både i visitationen og i konsultationen.«

Han tilføjer: »Der forestår forhandlinger med regionerne om tilførsel af ressourcer i form af kvalificeret klinikpersonale til at klare den øgede opgavemængde, hvis vi får et enstrenget visitationssystem. Jeg forestiller mig, at man i vagten kan etablere en centralkonsultation med læger. Der kan tilknyttes en sygeplejerske, som kan hjælpe lægen med forskellige opgaver. Især i vagttiden vil vi få ekstra henvendelser. Noget kan vi nok absorbere, men i nogle situationer får vi brug for flere folk. Det er dog vigtigt, at slå fast, at vi ikke skal overtage opgaver fra andre faggrupper, f. eks. ortopædkirurger, men tage os af patienter med almenmedicinske problemstillinger.«

Mere arbejde i et enstrenget visitationssystem

Skønnet merarbejde i dagtid

Per læge per år: 96 henvendelser. Svarende til 1 procents øgning.

Skønnet merarbejde i vagttid

Antallet af visitationer i lægevagten vil vokse med 23,5 procent.