Skip to main content

Ja til overenskomstresultatet for overlæger

Jens Peter Steensen

2. nov. 2005
5 min.

Alt i alt var der god stemning og tilfredshed med det resultat forhandlingsdelegationen og bestyrelsen i Overlægeforeningen præsenterede på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 5. april i Nyborg. Men der var også en række kritiske spørgsmål om bl.a. bortfaldet af den ene kompensationsfriuge for tjenestemandsansatte overlæger ansat før 1997, værdien af den generelle lønstigning og anvendelsesområdet for den nye beredskabsvagt.

Julius Nissen, Ribe Amt, var tilfreds med, at overlæger kommer på Ny Løn, men var bekymret for, hvordan man lokalt skal kunne overkomme de mange nye aftaler, der skal indgås. Fandt »udsalget« af den ene kompensationsfriuge betænkeligt og syntes hellere, man én gang for alle skulle sælge tjenestemandsansættelse og få noget ordentligt for det. Manglede fortsat en forpligtelse fra arbejdsgiverside til finansiering af efteruddannelsen.

Formanden for Overlægeforeningen, Steen Tinning, svarede, at Lægeforeningens decentrale struktur indgår i overvejelser både internt i FAS og mellem delforeningerne. Det fremtidige arbejde med Ny Løn i amterne må have administrativ back up, hvad enten det bliver lokalt eller regionalt. Tjenestemandsstatus er en rettighed knyttet til den enkelte person, som ikke bare kan fjernes. Men der kan gives tilbud om overgang til anden ansættelsesform, når der sker ændringer i vilkårene for tjenestemandsansættelse. Fandt, at den status, der fremover må gøres én gang om året for den enkelte overlæge som følge af Ny Løn, også kan være en anledning til at diskutere efteruddannelse, herunder finansieringen af efteruddannelsesbehovene for den enkelte.

Kompensationsfrihed

Peter Johannesen, Århus Amt, rapporterede om vrede overlæger på Randers Centralsygehus pga. udsalget af den ene kompensatsionsfriuge. Syntes prisen var for lav, og syntes i øvrigt, det var et underligt signal først at fratage friugen og derefter som seniorordning at give den igen.

Hanne Sloth Jensen, Københavns Amt, fandt overenskomstresultatet kreativt og anderledes, men formentlig også kompliceret at implementere. Der bliver behov for kurser i lokale lønforhandlinger og brug for administrativ støtte. Imødeså med spænding, i hvilket omfang amterne reelt er villige til at indføre beredskabsvagter, som mange overlæger i dag har uden at få honorering for deres rådgivning af kolleger i vagt.

Steen Tinning var godt klar over, at tabet af den ene kompensationsfriuge ville gøre ondt på dem, der har kompensationsfrihed, men mindede om, at der gives fridage for beredskab lørdag-søndag. At kræve begge dele hænger ikke sammen.

Poul Jaszczak, medlem af bestyrelsen og forhandlingsdelegationen, var enig med Steen Tinning, men kunne godt se, at det så underligt ud, at friugen først fratages og derefter vendte tilbage som seniorordning. Der er dog tale om vidt forskelligt sigte med de to ordninger, og han fandt generelt, at overlæger først og fremmest skal satse på at få deres penge for at arbejde eller være i beredskab - og ikke i form af frynseordninger.

Overlægers fleksibilitet honoreres

Birger Johansen, Nordjyllands Amt, er en af de overlæger, som mister den ene kompensationsfriuge, men han fandt det bedst med ens vilkår og syntes, at den vagtmæssige del af overenskomstresultatet pegede i den rigtige retning.

Med henvisning til 100-dages udvalgets bemærkninger om overlægers overenskomstforhold pegede Steen Tinning på overlægers generelle fleksibilitet i forbindelse med omlægning af arbejdstid, overarbejde, vagtforhold osv. For denne fleksibilitet ydes et fleksibilitetstillæg, som erstatter det hidtidige rådighedstillæg. Han fandt præciseringen af arbejdsgivernes forpligtelse i forbindelse med efteruddannelse et skridt i den rigtige retning, som det er vigtigt bliver fulgt op af den enkelte overlæge, fx i forbindelse med en årlig udviklingssamtale.

Misbrug af beredskabsvagt

Ole Andersen, Frederiksborg Amt, var bekymret for, om den nye beredskabsvagt kan komme til at betyde en øget vagtbyrde for overlæger, der hidtil har haft særligt beredskab. Syntes, at anvendelsen af de forskellige vagtformer burde have været afklaret gennem et udvalgsarbejde, inden det blot bliver gjort til overenskomst.

Benn Duus, H:S, syntes, det var fremsynet at komme af med kompensationsfriheden hos en gruppe af overlæger, der er i aftagen - overlæger ansat som tjenestemænd før 1997 - og flyttet over til en gruppe overlæger i vækst - lidt ældre overlæger, man gerne skal have motiveret for at blive ved et stykke tid endnu i seniorordninger. Han havde ingen problemer med det overenskomstresultat.

Anna Birthe Bach, Ribe Amt, fandt, at overenskomstresultatet alt i alt er godt med bl.a. en god overgangsordning til Ny Løn og incitament til at fortsætte med at gå i vagt også for de ældre overlæger. Nævnte yderligere tillidsmandsbestemmelse, højere klassificering af ledende overlæger, pensionsforbedring ved seniorordninger og klarere formulering omkring efteruddannelse. Fandt det nødvendigt med en kraftig forøgelse af kapaciteten på OLAU-kurserne i de kommende år og imødeså et stort behov for støtte til arbejdet med Ny Løn.

Steen Tinning forstod Ole Andersens bekymring vedrørende anvendelse af beredskabsvagter, men sagde, at vejledningen skal være færdig samtidig med, at ordningen træder i kraft. Han var enig i, at der skal mere til på efteruddannelsesområdet, og at arbejdsgiverne må meget mere ind med finansiering.

Døde dyr

Martin Rudnicki, Roskilde Amt, var tvivlende over for, om de 5,5 pct., der er aftalt som generel lønstigning i de kommende tre år, overhovedet indebar en reallønsfremgang. I så fald skal Ny Løn bære det hele, hvilket han ikke fandt særlig fremgangsrigt.

Steen Tinning svarede, at ifølgede økonomiske skøn, der har været anvendt i forhandlingerne, forventes, at forbrugerprisindekset vil stige med 5,1% i aftaleperioden. De generelle lønstigninger på 5,5% medfører således en realløns forbedring, såfremt inflationsskønnet holder. Endvidere nævnte han reguleringsordningen, som sikrer at lønudviklingen på det offentlige holder trit med udviklingen på det private område og endelig kommer så Ny Løn og overgangstillæg.

Sven Collatz Christensen, Roskilde Amt, der tidligere har været med i overlægernes forhandlingsdelegationer gennem 15 år, syntes, at den aktuelle forhandlingsdelegation har gjort det godt, og at man var kommet af med »nogle døde dyr« i overenskomsten på en tilfredsstillende måde og til en rigtig pris. Han fandt samtidig behov for, at man nu koncentrerer sig om, hvad det vil sige at være overlæge. Efter hans opfattelse er der efterhånden 7-8 forskellige typer, og der er et vældigt behov for at få sat fokus på, hvad der binder overlægegruppen sammen.

Overenskomstresultatet blev derefter sat til afstemning. Forsamlingen var ikke beslutningsdygtig, og afstemningen var derfor kun vejledende. 43 stemte for, 1 stemte imod og 1 stemte blankt.

FAS' bestyrelse tager endelig stilling til mæglingsforslaget på mødet den 25.04. FAS' svar på mæglingsforslaget ingives herefter til Forligsinstitutionen, som vil offentliggøre resultatet af afstemningen om mæglingsforslaget den 30. april.