Skip to main content

Kære Erik Juhl

Formand for Lægeforeningen Jens Winther Jensen

22. jun. 2007
3 min.

Først og fremmest til lykke med udnævnelsen til formand for regeringens særlige ekspertpanel for fremtidens sygehusprojekter. Vi er sikre på, at vi dermed har fået en person med den størst mulige indsigt i det danske sygehusvæsen til at lede arbejdet sammen med de udenlandske eksperter, og vi glæder os meget til at samarbejde med panelet.

Vi har bemærket, at vores minister ved flere lejligheder har nævnt, at der for øjeblikket er et vindue åbent til at tænke nyt og til at bygge nyt. Vi har også bemærket, at han har bebudet, at der vil blive skelnet mellem intelligente mursten og ikkeintelligente mursten. De førstnævnte vil få penge fra staten. Derfor vil vi gerne give vores besyv med om, hvad vi opfatter som intelligente mursten. Der er megen god inspiration at hente i dette tillæg, der i dag udkommer sammen med Ugeskrift for Læger, men i øvrigt foreligger der en lang række anbefalinger fra de faglige miljøer, som arbejdet kan baseres på.

Intelligente mursten er i vores optik først og fremmest mursten, der bliver placeret i nybyggeri. Det er naturligvis ikke alt i den nuværende bygningsmasse, der er uegnet til fremtidens opgaver, men for en meget stor del er sygehusvæsenets bygninger gammeldags, nedslidte og uegnede til at imødekomme de krav, som fremtidens patienter og sundhedspersonale med rette kan stille. Der er et meget stort behov for nybyggeri, og der er god økonomi i at bygge nyt i stedet for at bruge det åbne vindue til kostbare lappeløsninger. Det er vi sikre på, at du ved fra din fortid i H:S.

For patienterne er de fysiske rammer mange steder uanstændige og uden muligheder for at tage private hensyn. Omgivelserne ligner mere lagerrum end værelser til syge mennesker. Indretningen er irrationel i forhold til nye behandlingsmetoder og i forhold til nye patientkategorier, hvor især kronikergruppen er i stærk vækst. Opbygningen afspejler gammeldags silotænkning og hæmmer mulighederne for sammenhængende behandlingsforløb og samarbejde på tværs af specialer. Toiletforhold, venteværelser og opholdsrum er af fortidig standard. Med nogle få undtagelser kan vi ikke være de danske sygehuse bekendt.

Det gælder også i forhold til de mange mennesker, der skal arbejde på sygehusene. De samme forhold, som er beskrevet for patienterne, gentager sig for personalet. Det er medvirkende til at give et dårligt arbejdsmiljø, og det er medvirkende til at give behandlingsforløb med dårlig kommunikation og fremmedgørelse, som patienterne beretter om. Resultatet er, at de ansatte stemmer med fødderne og søger derhen, hvor rammerne er gode eller søger ud i privatsektoren, hvor der er andre spilleregler. Det er et væsentligt problem i en tid, hvor der er mangel på kvalificeret sundhedspersonale i næsten alle kategorier, og kampen for at tiltrække folk til den offentlige sektor yderligere vil skærpes i de kommende år. Svaret er intelligente mursten og intelligent udstyr.

Investeringerne skal også sikre, at der etableres nye akutcentre, så anbefalingerne om fremtidens akutbetjening og almen praksis' nøglerolle kan gennemføres. I dette tillæg beskrives, hvordan almen praksis fungerer i den amerikanske sundhedsorganisation, Kaiser Permanente. Det er ikke sådan, snitfladen mellem sektorerne skal være i Danmark, men vi skal have større lægehuse, og almen praksis skal sikre lægelig visitation til akutcentrene. God læsning og held og lykke med fremtidens hospitaler.

Fakta

I forbindelse med økonomiforhandlingerne har regeringen og regionerne aftalt, at der etableres et ekspertpanel med tre til fem udenlandske eksperter og Erik Juhl som formand. Panelet skal vurdere større anlægsprojekter under hensyn til samling af enheder, rentabilitet, effektivitet og kvalitet.