Skip to main content

Lægens roller i overgangen fra studie til KBU

Anden udgave af »Lægens roller« tager udgangspunkt i de syv lægeroller og dækker vigtige emner som sundhedslovgivning, etik og patienternes forventninger til, hvad en yngre læge skal kunne ud over den medicinske ekspertrolle. Læs anmeldelse af professor Doris Østergaard. 

Cover: FADL's Forlag
Cover: FADL's Forlag

Doris Østergaard, professor. Interessekonflikter: ingen 

10. maj 2023
2 min.

Fakta

 Lægens roller, 2. udgave

Lægens roller er en virkelig god bog, som vil hjælpe medicinstuderende og yngre læger i overgangen mellem universitetsstudiet og det at være læge i KBU. Bogen burde være obligatorisk læsning og kan med fordel læses inden klinikophold på kandidatdelen af uddannelsen. Den sætter fokus på samarbejdspartnernes og patienternes forventninger til, hvad en yngre læge skal kunne ud over den medicinske ekspertrolle. Kompetencer, som ikke er tydelige i det prægraduate curriculum, men som er nødvendige for at fungere som læge i KBU, og som man derfor godt kan øve sig på under studiet.

Bogen tager udgangspunkt i de syv lægeroller og dækker tillige vigtige emner som sundhedslovgivning og etik. Et kapitel giver en fin introduktion til sundhedsvæsenets organisation, politisk styring og finansiering.

Kapitlerne om lægeroller omhandler primært rollerne som leder, kommunikator, samarbejder og professionel samt lægen som forsker. Vigtigheden af de sociale kompetencer er tydeligt beskrevet. Ledelse af team, interprofessionel kommunikation og samarbejde er vigtige kompetencer også for yngre læger og beskrives godt i hvert sit kapitel. Rollen som professionel beskrives ud fra det at være professionel samt det at opnå en professionel identitet.

Overgang til lægelivet har fået sit eget kapitel, hvor der gives en fin beskrivelse af vanskeligheden ved at gå fra studiets akademiske tilgang med formel læring, primært af den medicinske ekspertrolle, og eksaminer til arbejdspladsbaseret læring i en klinisk hverdag med fokus på alle de syv lægeroller og kompetencevurdering efterfulgt af feedback. Kapitlet beskriver godt, hvordan disse udfordringer kan tackles.
I revisionsarbejdet med lægelig videreuddannelse er det klart, at de syv lægeroller bliver bevaret, og at de vil blive foldet mere ud i forhold til kvalitet, patientsikkerhed, social ulighed og global sundhed. Bogen dækker i nogen grad disse aspekter. Kapitler om kompetencevurdering og feedback bidrager også til at forstå opbygningen af lægeuddannelsen. Bogen afsluttes med et kapitel om valg af speciale på baggrund af en spørgsmålsguide.

Bogens mange forfattere har formået at skabe en fin sammenhæng mellem kapitlerne, som kan læses uafhængigt af hinanden. Alle kapitler indeholder gode eksempler, angivelser af relevant litteratur og take-home messages, som kan give anledning til diskussion med andre studerende, kolleger og vejledere.