Skip to main content

Læger får – mere – ens regler for industrifinansieret efteruddannelse

Danske Regioners bestyrelse vedtog på sit møde i går nye principper for, hvordan industrien fortsat kan medfinansiere lægers efteruddannelse. De første regionale udmøntninger af aftalen er på vej.

Overlæge Anders Bo Junker, OUH, var en af de læger, der i sin tid udtrykte bekymring for Region Syddanmarks totalforbud mod industrisponsoreret efteruddannelse. Forbuddet ophæves nu. ©2017 Palle Peter Skov
Overlæge Anders Bo Junker, OUH, var en af de læger, der i sin tid udtrykte bekymring for Region Syddanmarks totalforbud mod industrisponsoreret efteruddannelse. Forbuddet ophæves nu. ©2017 Palle Peter Skov

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

9. feb. 2018
5 min.

Væk med de individuelle invitationer og ind med, at ledelserne på de enkelte hospitaler fordeler industriens midler til lægers efteruddannelse.

Det er hovedbudskabet i den principaftale, som Danske Regioners bestyrelse vedtog på sit møde i går.

”Populært sagt kan vi sige, at pengene nu vil komme ind ad fordøren i stedet for bagdøren”, som Danske Regioners formand Bent Hansen (S), udtrykker det i Danske Regioners pressemeddelelse om beslutningen.

Dermed imødekommer regionerne flere faktorer: et ønske om øget armslængde mellem industri og læger for at imødegå påvirkning og værne om lægernes habilitet samt et ønske om mere ensartede regler på området. Hidtil har de varieret ekstremt. F.eks. indførte Region Syddanmark et decideret forbud mod industrifinansieret efteruddannelse fra årsskiftet, mens f.eks. Region Nordjylland har individuelle efteruddannelseskonti til hver læge finansieret af regionen med mulighed for derudover at tage imod industribetalte invitationer og arrangementer.

Pengene skal kunne spores

Samtidig skal det nye setup sikre, at reklame- og markedsføringsreglerne er overholdt. Disse skal sikre, at pengestrømme fra industrien kan følges helt ned på lægeniveau, uanset hvem der tager beslutningerne om, hvem der skal sendes på f.eks. kongresser eller kurser.

Det skal være synligt og transparent. Og jeg regner også med, at vi kommer til at offentliggøre det hele. Martin Magelund Rasmussen, HR-direktør i Region Hovedstaden

Det muliggør Danske Regioners udspil, mener Lægemiddelindustriforeningen (Lif).

”Hvis det er sådan, at vi ikke efterfølgende kan få at vide, hvem pengene går til, så kan vi ikke lovligt give støtten”, siger Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør i Lif.

Hidtil har Lifs holdning været, at pengene skulle gives på afdelingsniveau – nu bliver det på ledelsesniveau, men den formulering muliggør delegation.

”Jeg tror, der er tale om realisme på begge sider. Vi vil ikke blande os i, hvordan man internt på et hospital gør det; om det bliver på klinikniveau, afdelingsniveau eller i topledelsen. Og på den anden side er der nok også nogle, der har tænkt, at hvis der er mange beslutninger involveret, så skal de måske ikke ligge helt centralt”, siger han.

Lif vil nu gå i dialog med de enkelte regioner for at udmønte Danske Regioners nye principper, og siden også på de enkelte hospitaler.

”Vi håber, vi i løbet af de næste par måneder kan få det konkretiseret, så vi kan rådgive vores medlemmer så godt som muligt. Så vi undgår, at nogle kommer ud i misforståelser”, siger Henrik Vestergaard.

Det er også nødvendigt med præcise regler, hvis virksomheder rent faktisk bryder regelsættet – for i så fald skal de kunne sanktioneres. Det kræver en aftalemodel mellem Lif og regionen. I værste fald kan overtrædelser af de brancheetiske regler føre bøder med sig.

Region Hovedstaden har aftale på vej

De første aftaler på regionsniveau af den art er allerede på trapperne. Beslutningen i Danske Regioners bestyrelse i går var ventet, og f.eks. Region Hovedstaden har forberedt et nyt regelsæt med det udgangspunkt.

”På ryggen af principperne har vi lavet et aftaleudkast med Lif, som er klar til underskrivelse”, siger HR-direktør i hovedstadsregionen, Martin Magelund Rasmussen.

Fakta

Fakta

”Der står, at beslutningerne altid skal tages via ledelsesstrengen – det vil sige afdelingsledelserne. Det er der, hvor det pågældende faglige ophæng er i forhold til den pågældende virksomhed”, siger han.

Desuden omfattes det væsentlige element, der hedder monitorering. Det regelsæt vil følge reglerne i Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien. Regionen vil også forsøge at samtænke denne monitorering med de indberetningsforpligtelser, der påhviler både lægemiddelindustrien og lægerne.

”Det skal være synligt og transparent. Og jeg regner også med, at vi kommer til at offentliggøre det hele. Det er vi nu i færd med på sekretariatsniveau at sætte sammen”, siger Martin Magelund Rasmussen.

Syddanmark ændrer igen

I de øvrige regioner får det nye regelsæt formentlig størst betydning i Region Syddanmark, hvor et forbud mod industrifinansieret efteruddannelse for læger blev indført med virkning fra årsskiftet. Men regionen siger nu, at det skulle forstås som forbud mod individualiseret efteruddannelse, hvor f.eks. et lægemiddelfirma inviterer enkelte læger på kongresser eller lignende. Industrisponsorering via hospitalerne er derimod ok. Det siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

"Den primære beslutning i Region Syddanmark var, at vi ikke ønskede det direkte forhold mellem den enkelte medarbejder og medicinalvirksomhederne. Dengang var det ikke inde på radaren som en mulighed, at man kunne lade det gå gennem hospitalsledelserne, men nu, hvor der er en fælles forståelse på tværs af regionerne, er vi selvfølgelig med på det", siger hun.

I Region Nordjylland fortsætter det nuværende system. Eneste ændring er beslutningsmåden.

"Vi vil fortsat have centrale uddannelseskonti, men det vil også være muligt for vores læger at deltage i firmasponsoreret efteruddannelse. Det nye er, at invitationen ikke længere kan gå direkte til den enkelte læge, men skal gå til hospitalsledelsen", oplyser regionen via sin pressetjeneste.

Region Sjællands regler har hidtil flugtet med dem, som Region Hovedstaden har, og store ændringer ventes ikke her. Til gengæld har Region Midtjylland nu fået et fastere grundlag endelig at lave et holdbart regelsæt ud fra. Regionen har bevæget sig fra et forbud a la Region Syddanmarks, som blev meldt ud sidste sommer, over til et "forbud mod forbuddet", da regionens politikere fik øje på det uhensigtsmæssige i, at f.eks. de sjællandske læger så ville få bedre vilkår for efteruddannelse end de midtjyske.

Senest har Region Midtjylland udskudt sin endelige beslutning, til der foreligger en ny beslutning fra Regionsrådets side. Den ventes i løbet af foråret, efter at Danske Regioner nu har lagt de principielle spor ud.