Skip to main content

Lettere at anmelde arbejdsskader

1. nov. 2005
3 min.

Læger, tandlæger og arbejdsgivere kan nu anmelde arbejdsskader i det elektroniske anmeldesystem kaldet EASY. Procedurerne for anmeldelsen ændres derfor både for de elektroniske anmeldelser og for anmeldelse på papir.

Proceduren for anmeldelser er ændret på to vigtige punkter:Den tilskadekomne skal ikke længere give sit samtykke på anmeldeblanketten til, at sagen behandles, og til, at der må indhentes oplysninger

Anmelder/tilskadekomne kan ikke længere afkrydse, hvorvidt der ønskes erstatning.

Om samtykke

Såvel EASY som den nye anmeldeblanket er udformet uden samtykke. Tilskadekomne skal således fra 1. februar 2003 ikke længere give samtykke til, at sagen behandles, eller at der kan indhentes oplysninger.

Arbejdsskadestyrelsen benytter i stedet »stiltiende samtykke«. Det vil sige, at Arbejdsskadestyrelsen forudsætter, at tilskadekomne har givet sit samtykke. Pågældende får et kvitteringsbrev, som indeholder oplysning om, at sagen vil blive behandlet og oplysninger indhentet, medmindre pågældende inden en frist på 1 uge meddeler, at samtykke ikke gives. Dette følger af arbejdsskadesikringslovens § 21, stk. 2, hvorefter Arbejdsskadestyrelsen kan indhente de nødvendige oplysninger til afgørelse af sagen. Endvidere følger det af forvaltningslovens § 29, stk. 2, nr. 2, at der kan indhentes oplysninger uden udtrykkeligt samtykke, når der er lovhjemmel til det.

Hvis forsikringsselskabet derimod skal indhente oplysninger om en bestemt person fra for eksempel et hospital, forudsætter det derimod – lige som i dag – udtrykkeligt samtykke fra vedkommende, som forsikringsselskabet selv beder om.

Både klare og formodede arbejdsbetingede lidelser skal anmeldes.

Fremover skal anmeldes både til Arbejdstilsynet og til Arbejdsskadestyrelsen. Det vil sige, at gul og blå side sendes separat. Hvis man anmelder via EASY, opnår man blandt en række fordele, at anmeldelsen automatisk sendes til alle relevante modtagere.

Betingelserne for anmeldelse efter loven er de samme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, nemlig at læger har pligt til at anmelde alene på formodningen om en arbejdsbetinget lidelse, uanset om lægen vurderer, at der er mulighed for at få erstatning. Denne pligt er ikke ændret i forhold til tidligere, men er tydeliggjort på forsiden (vejledningen) af den nye anmeldeblanket. Det er præciseret, at lægen ikke skal vurdere, om lidelsen kan give erstatning, men alene vurdere, om der er formodning for en sammenhæng mellem lidelsen og patientens tidligere eller nuværende arbejde.


De nye fysiske anmeldeblanketter kan fås hos Arbejdsskadestyrelsen:


Arbejdsskadestyrelsen

Æbeløgade 1

Postboks 3000

2100 København Ø

Telefon: 39 17 77 00


Om elektronisk anmeldelse

Læs mere om muligheden for elektronisk anmeldelse (EASY), eller anmeld elektronisk på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk, eller kontakt konsulent Henning Dyst på 39177688.

Ændringerne er indeholdt i bekendtgørelse nr. 24 af 14. januar 2003 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser og pludselige løfteskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Ændringerne gælder både for sager, der anmeldes elektronisk, og for sager, der anmeldes på papir.

Direktør Anne Lind Madsen, Arbejdsskadestyrelsen