Skip to main content

Medicinske nyheder

Redigeret af læge Claudio Csillag, claudio@dadlnet.dk

25. apr. 2008
6 min.

Beskrivelse af kolorektale adenomer er ikke nok til at forudse risiko for recidiv

> Ann Intern Med

Risikoen for et nyt avanceret kolorektal adenom, fire år efter det første adenom blev fjernet, er højere, hvis man initialt havde højrisikoadenomer, end hvis man havde lavrisikoadenomer - men forskellen er ikke stor nok til at stratificere patienterne. Det konkluderer en artikel publiceret i Annals of Internal Medicine i marts.

»Vi skal forbedre de prædiktive evner, der står i retningslinjernes anbefalinger«, konkluderer Adey-linka Laiyemo og kolleger, National Cancer Institute i Bethesda, Maryland.

Forfatterne analyserede data fra en randomiseret undersøgelse, som har vist, at kosten ikke påvirker recidivrater af kolorektale adenomer. Hos 1.905 patienter, som fik fjernet et kolorektalt adenom, var recidivraten efter fire år på 40% (n = 754), hvoraf 7% (n = 125) havde avancerede adenomer.

Patienterne med højrisikoadenomer (mindst tre adenomer eller mindst et avanceret adenom ifølge amerikanske retningslinjer) havde en recidivrisiko på 9%, hvilket er statistisk signifikant højere end risikoen på 5% blandt dem, der havde lavrisikoadenomer.

Ifølge forfatterne giver adenomkarakteristika en lav værdi til at forudse recidivrater af avancerede adenomer efter fire år, på trods af statistisk signifikante forskelle i adenomkarakteristika ved baseline.

Hans Jørgen Nielsen, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, kommenterer: »I Danmark anbefales oftest årlig kontrolskopi ved højrisikoadenomer. Resultaterne af nærværende projekt bør sammen med andre resultater indgå i udformningen af DCCG's revision af retningslinjer om behandling og kontrol af kolorektale neoplasier. Evt. dokumenteret forlængelse af intervaller for kontrolskopi vil være en gevinst både for den enkelte patient og sundhedsøkonomien.«

Laiyemo AO, Murphy G, Albert PS et al. Postpolypectomy colonoscopy surveillance guidelines: Predictive accuracy for advanced adenoma at 4 years. Ann Intern Med 2008;148:419-26.

Færre og større stråledoser er effektivt mod brystkræft

> Lancet

Færre behandlinger, hver med større dosis af strålerne, er lige så effektivt og sikkert mod brystkræft som standardbehandling, antyder en artikel publiceret i marts Lancet.

Forskerne bag UK Standardisation of Breast Radiotherapy (START) Trial B rekrutterede, mellem 1999 og 2001, i alt 2.215 kvinder med brystkræft i tidlige faser (pT1-3a pN0-1 M0) på 23 behandlingscentre. De blev randomiseret (på ikkeblindet vis) til enten 50 Gy ved 25 behandlinger med fraktionsdoser på 2,0 Gy over fem uger (standardbehandling) eller 40 Gy ved 15 behandlinger med fraktionsdoser på 2,7 Gy over tre uger (hypofraktioneringsgruppen).

Efter en gennemsnitlig opfølgningsperiode på seks år, var raterne af lokoregionære tumorrecidiver lavere end forventet i interventionsgruppen, men forskellen på raterne nåede dog ikke statistisk signifikans (2,2 vs. 3,3%). Femårsmortalitet var også lavere i interventionsgruppen (8 vs. 11%).

Bivirkningsraterne samt kosmetisk vurdering af brystet var enten de samme mellem grupperne eller havde en tendens til at være gunstigere blandt interventionspatienterne.

Marie Overgaard, Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus, kommenterer: »I den danske brystkræftgruppe [DBCG] indførte man for 30 år siden hypofraktionering ved lokoregionær strålebehandling efter mastektomi, men ophørte efter få år på grund af forøgede senbivirkninger.

Da START Trial B stort set kun omfatter patienter, som efter lumpektomi har fået strålebehandling til brystet alene, hvilket betyder væsentlig mindre risiko for alvorlige bivirkninger, har de positive resultater medført, at DBCG-gruppen planlægger en klinisk kontrolleret undersøgelse af, hvilke kliniske, tekniske og biologiske krav der bør være opfyldt for at hypofraktionering kan implementeres forsvarligt til udvalgte patienter.«

The START Trialists' Group. The UK Standardisation of Breast Radiotherapy (START) Trial B of radiotherapy hypofractionation for treatment of early breast cancer. Lancet 2008;371:1098-107.

Antihypertensiv behandling hos ældre reducerer dødeligheden

> N Engl J Med

Antihypertensiv behandling hos patienter over 80 år reducerer dødeligheden på grund af apopleksi og også dødeligheden uanset årsag - samt nedsætter risikoen for hjertesvigt, konkluderer en prospektiv, randomiseret undersøgelse publiceret online i New England Journal of Medicine.

Ifølge Nigel Beckett og kolleger, Imperial College, London, har der været en mistanke om, at behandlingen i denne aldersgruppe kunne have en negativ virkning på dødeligheden.

I studiet deltog næsten 4.000 patienter fra Europa, Kina, Australasien samt Tunesien. De var i gennemsnit 84 år gamle, og deres gennemsnitlige blodtryk i siddende stilling var, før studiet, 173/90 mmHg.

De blev randomiseret til enten placebo eller depottabletter indapamid (1,5 mg dagligt). Om nødvendigt blev behandlingen suppleret med perindopril (2 eller 4 mg) eller placebo.

Efter to år var blodtrykket 15/6 mmHg lavere i interventionsgruppen end i kontrolgruppen. Patien-terne i interventionsgruppen, med eller uden perindopril, havde en 30% lavere risiko for apopleksi, en 39% reduktion i dødelighed på grund af apopleksi samt en 21% reduktion i dødelighed uanset årsag. De havde også en 64% reduktion i raten af hjertesvigt.

Hans Ibsen, Kardiologisk Afsnit, Holbæk Sygehus, kommenterer: »Vi har nu fuld god dokumentation for massiv behandlingsgevinst ved hypertension i alle aldersklasser - og lav bivirkningsfrekvens selv hos de gamle! Det skal bemærkes at der er tale om gamle i god almentilstand, og et lidt ,forsigtigt` behandlingsmål - systolisk blodtryk 150 mmHg. Der er god benefit i behandlingen, og der er ingen undskyldning for ikke at efterleve resultaterne«.

Beckett NS, Peters R, Fletcher AE et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008 Mar 31 (Epub ahead of print).

For tidligt fødte har højere mortalitets- og lavere reproduktionsrater

> JAMA

For tidligt fødte børn har en højere mortalitetsrisiko i barndommen og lavere reproduktionsrater i voksenalderen. For tidligt fødte piger har også en højere risiko for selv at få et for tidligt født barn. Dette fremgår af en artikel publiceret i marts i JAMA. The Journal of the American Medical Association.

Geeta Swamy og kolleger, Duke University, Durham, North Carolina, analyserede registerdata vedrørende 1,2 millioner fødsler i Norge mellem 1967 og 1988.

De drenge, der blev født mellem 22. og 27. graviditetsuge, havde en mortalitetsrisiko, inden de fyldte seks år, på 1,33% (relativ risiko på 5,3) og fra seks til 13 år på 1,01% (relativ risiko på 7,0). Pigernes mortalitetsrisiko inden de fyldte seks år var på 1,71% (relativ risiko på 9,7%), mens der ikke var nogen øget mortalitetsrisiko mellem seks og 13 år. De drenge, men ikke piger, der blev født mellem 28. og 32. uge, havde også højere mortalitetsrisiko.

Reproduktionsrater blandt mænd født mellem 22. og 27. uge var 14% - mod 50% blandt dem, som ikke var for tidligt født. Kun 25% af de kvinder, der var blevet født mellem 22. og 27. uge, havde børn, mod 68% blandt de ikke for tidligt fødte.

For tidligt fødte kvinder, men ikke mænd, havde en højere risiko for selv at have et for tidligt født barn (14 vs. 6%).

Gorm Greisen, Neonatalklinikken, Rigshospitalet, kommenterer: »Et lignende studie fra det danske fødselsregister er på vej. Der fokuseres på den større gruppe af børn født før 33 uger - snarere end de meget få født før 28 uger, som overlevede for 30 år siden. Vi finder, at 22% af de meget tidligt fødte kun fik en grundlæggende uddannelse vs. 15% af dem, som blev født til tiden. Tilsvarende havde 31% vs. 25% en skattepligtig indkomst i nederste kvartil, og 34% vs. 20% havde ikke fået børn selv. Selvom der klart findes senfølger efter meget for tidlig fødsel ind i voksenlivet, lever de fleste tilsyneladende et normalt liv som unge voksne.«

Swamy GK, Østbye T, Skjærven R. Association of preterm birth with long-term survival, reproduction, and next-generation preterm birth. JAMA 2008;299:1429-36.