Skip to main content

OK 08 - set med medlemmernes øjne

Informationschef i Yngre Læger, Camilla Kjærager, ck.yl@dadl.dk

3. okt. 2008
6 min.

Succeskriteriet for processen og informationen omkring Yngre Lægers overenskomstforhandlinger i 2008 har været at involvere og aktivere medlemmerne og ad den vej få en høj stemmeprocent og en gyldig urafstemning.

Hvordan er det gået med det? Yngre Læger har lavet en elektronisk evaluering blandt de 7.683 medlemmer, hvis e-mail vi har. 1.680 yngre læger (22%) har besvaret evalueringen.

Blev OK 08 en succes?

37, 27, 40, 46, 42, 58, 51 og 40. Sådan har stemmeprocenten set ud de seneste 20 år, når Yngre Læger har sendt overenskomstresultatet til urafstemning blandt medlemmerne. Kun to gange er det lykkedes at komme over 50% og få et gyldigt resultat. Det var i 1999 (58%) og i 2002 (51%).

Tre klik med musen var, hvad der denne gang skulle til for at stemme om overenskomsten. Den mulighed benyttede 54% af Yngre Lægers medlemmer sig af. Stemmeprocenten listede sig dermed over de magiske 50%, der gør urafstemningsresultatet gyldigt. Helt præcist stemte 5.476 ud af de 10.137 stemmeberettigede yngre læger.

Resultatet gjorde Yngre Lægers formand Lisbeth Lintz glad af to grunde. Dels fulgte et massivt flertal af medlemmerne bestyrelsens og repræsentantskabets anbefaling om at sige ja til OK-resultatet, og dels tog et flertal af de yngre læger aktivt stilling til OK-resultatet. Dermed blev succeskriteriet om en gyldig urafstemning opfyldt.

Mange muligheder

Billedet er mere nuanceret, når man ser på, om det er lykkedes at aktivere medlemmerne undervejs i OK-processen. Yngre Læger tilbød en bred vifte af muligheder for at følge med i og involvere sig - både på nettet og face to face:

  • Møder - lokalt (for medlemmer) og centralt (for repræsentantskabet og Yngre Lægeråds formænd)

  • Et OK 08-område på Læger.dk

  • Nyhedsmails

  • Notitser og artikler i Ugeskrift for Læger

  • Mulighed for at prioritere og fordele OK-midlerne

  • Mulighed for selv at formulere OK-krav og kommentere kollegernes forslag til krav

  • »Åbent OK-hus« - mulighed for at chatte med forhandlingsdelegationen på nettet

  • OK 08-bloggen

  • »Stil et spørgsmål« - og få et svar - på Læger.dk

  • Materiale udsendt i forbindelse med urafstemningen.

Aktive medlemmer

Ugeskrift for Læger er topscoreren, når man spørger de yngre læger, hvor de får deres OK-information fra. Derudover har de fleste også fulgt med via OK 08-siden på Læger.dk, nyhedsmails og kolleger (Figur 1 ).

OK 08-bloggen var den femtemest brugte informationskilde. Forhandlingsdelegationen producerede i alt 30 indlæg, og det mest sete blogindlæg var »Ny overenskomst for Yngre Læger på plads«, hvor godt 1.200 yngre læger så med. 300 medlemmer syntes endda, at indlægget var værd at kigge på flere gange. Det næstmest sete blogindlæg var indlægget om, at statsoverenskomsten var i hus, og på tredjepladsen kom »Skal vi strejke eller hva'?« Alle med mere end 1.000 »seere«.

Alt i alt har en stor del af Yngre Lægers medlemmer, repræsentanter, Yngre Lægeråd, bestyrelse og sekretariat deltaget »live« undervejs i OK 08-processen. Endnu flere har deltaget aktivt virtuelt, f.eks. med at formulere og prioritere krav og/eller kommentere og stille spørgsmål, og flere tusinde har kigget med på nettet og i Ugeskriftet.

»I forhandlingsdelegationen har vi arbejdet hårdt med at få information ud til alle, bl.a. ved at arrangere mange lokale medlemsmøder og aktiviteter på nettet«, siger Stine Sloth, formand for Yngre Lægers Overenskomst- og Aftaleudvalg. Derfor er det rart at se, at evalueringen viser, at medlemmerne har brugt de forskellige muligheder, og at ingen af aktiviteterne har været overflødige.

Basis for flere aktive

Evalueringen viser, at de mest kendte OK 08-aktiviteter er indsamling af krav på nettet og OK-bloggen, som hhv. 44% og 43% har hørt om. De lokale møder er kendt af en ud af tre, mens hver femte kender til »åbent OK-hus« på nettet. Evalueringen afslører samtidig, at mere end halvdelen af medlemmerne aldrig har hørt om mulighederne for at deltage i OK 08-processen undervejs.

Medlemmerne har især følt sig dårligt informeret omkring forhandlingsstrategien og problemerne undervejs, mens omkring 85% af respondenterne har følt sig »nogenlunde«, »godt« eller endda »meget godt« informeret om urafstemningen.

Vi har også efterspurgt repræsentantskabets holdning, og generelt har repræsentanterne følt sig bedre informeret og involveret end medlemmerne, og de fleste har følt sig godt klædt på til at informere videre i baglandet. Modsat medlemmerne har langt de fleste repræsenter hørt om alle OK 08-aktiviteterne og deltaget aktivt i en eller flere aktiviteter.

Bliver man hørt?

Men kan det betale sig at involvere sig, afspejler engagementet sig i OK-resultat? Det mandat, som forhandlingsdelegationen fik fra repræsentantskabet og medlemmerne, hed: Løn, Løn og løn - og lidt til vagt, barsel og pension. Kigger man på OK-resultatet, er stort set alle midlerne brugt til lønstigninger. Knap 2,5% af OK-midlerne er anvendt til forbedringer af barselsforholdene og forhold omkring børns sygdom, og de fleste afdelingslæger har fået en mindre pensionsforbedring. På vagtområdet er det lykkedes at få forhøjet de to varslingstillæg med godt 50%; derudover fortsætter kampen for at skabe fornuftige arbejdsvilkår.

Der er altså stor overensstemmelse mellem mandatet og resultatet, selv om lønstigningerne selvfølgelig gerne måtte være væsentligt større. Mange af respondenterne nævner da også argumenter som »fordelingen med mest muligt til generelle lønstigninger« og »minimeringen af ny løn/den centralt aftalte decentrale løn« som årsager til, at de har stemt ja til overenskomstresultatet. Det hyppigste årsag til at stemme ja til overenskomsten er dog »Det var (nok) det bedst opnåelige resultat« og/eller »Fordi forhandlingsdelegationen anbefalede det«.

Sådan bliver vi bedre

Medlemmerne efterlyser generelt større lokal forankring og mere information via tillidsrepræsentanterne f.eks. i postbakker, på opslagstavler, på morgenkonferencer/frokostpauser/fyraftensmøder. De vil gerne have mails både fra forhandlingsdelegationen og deres TR. Mailene skal indeholde highlights fra forhandlingssituationen, FAQ, viden om, hvad kravene koster osv. Når resultatet er kendt, efterspørges viden om, hvilke krav der er imødekommet, og deres betydning, f.eks. hvornår nye lønstigninger og paragraffer træder i kraft. Medlemmerne efterlyser også mere interaktivitet i form af chat, en hotline og mere feedback fra forhan dlingsdelegationen på bloggen.

Endelig efterlyser medlemmerne mere synlighed i medierne. F.eks. reklamefremstød og spin om tilværelsen som yngre læge, for som et medlem skriver »Mange tror, at læger tjener langt mere, end de i virkeligheden gør«. Der er også forslag om at invitere sundhedspolitikere og djøf'erne med på vagt, så de kan stifte bekendtskab med yngre lægers arbejdsforhold.

De fleste respondenter mener, at det er vigtigt at være involveret - og de vil gerne involveres yderligere. Dels ved at tage sig selv »lidt mere i nakken«, bruge mere tid på at sætte sig ind i tingene og huske at stemme trods ferie, travlhed, barsel og lignende. Dels ved at Yngre Læger forbedrer kommunikationen og opbakningen til TR, så det bliver mere synligt, hvor man kan få information, hvad der foregår hvornår, og hvordan man kan deltage og få indflydelse osv.

»Det ser ud til, at vi har en stor opgave med at udbygge mulighederne for at informere og involvere medlemmerne i forbindelse med OK 11, og vi skal især have fokus på at udbrede kendskabet til de forskellige muligheder«, konkluderer Stine Sloth. Se også Figur 2 .

OK 08 på vej

Overenskomsten er p.t. ved at blive færdigredigeret. Herefter vil den blive tilgængelig på Læger.dk og udsendt til tillidsrepræsentanter og nye medlemmer, ligesom andre interesserede kan rekvirere den.