Skip to main content

Opslag vedrørende ansøgning om midler til forsknings- og kvalitets-udviklingsprojekter med relation til speciallægepraksis

Underrubrik

Forfatter

5. sep. 2016
2 min.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger har etableret Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis, som har til formål at fremme den faglige udvikling inden for speciallægepraksis.

1. Hvilke aktiviteter kan der ydes
tilskud til?

Fonden kan efter ansøgning yde tilskud til forsknings-/kvalitetsudviklingsprojekter, der er forankret i den faglige prak-sis i speciallægepraksis. Der kan også søges om støtte til f.eks. udfærdigelse af protokol, til biostatistisk bistand og til apparatur.

Herudover kan der søges separat om konsulentbistand med op til 20.000 kr. pr. projekt. Konsulentbistanden kan in-kludere

• Vejledning til udformning af forskningsprotokol

• Metodemæssig vejledning, herunder biostatistisk vejledning

• Vejledning til udformning af fonds-
ansøgning herunder opstilling af bud-get

Ansøger kan selv vælge vejleder eller få hjælp til det fra Fagligt Udvalg.

Fondsmidlerne bevilliges primært til praktiserende speciallæger, men andre faggrupper kan komme i betragtning, hvis genstandsfeltet er relateret til speciallægepraksis og dermed falder indenfor fondens formål.

2. Hvordan søges der om midler
fra fonden?

Ansøgning skal indsendes elektronisk via www.Efond.dk > Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.

3. Offentliggørelse

Med henblik på at synliggøre Fondens aktiviteter, forbeholder Fonden sig ret til at offentliggøre titlerne på de projekter, som ydes økonomisk støtte, samt navn(e) på de(n) projektansvarlige.

4. Ansøgningsfrist

Fristen for anden ansøgningsrunde for projektstøtte i 2016 er fastsat til den 14. oktober 2016 kl. 12. Fristen for første ansøgningsrunde i 2017 er 18. april 2017 kl. 12.

Efter ansøgningsfristens udløb vil et fagligt udvalg vurdere de indkomne ansøgninger. Herefter vil fondens bestyrelse på baggrund af indstillinger fra udvalget tage stilling til tildeling af midler blandt ansøgningerne.

Nærmere oplysninger kan findes på: www.FAS.dk/FAPS/Kvalitets-og forskningsprojekter eller www.RLTN.dk À