Skip to main content

Opslag vedrørende ansøgning om midler til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter med relation til speciallægepraksis

23. mar. 2007
2 min.

1. Hvilke aktiviteter kan der ydes tilskud til?

Fonden kan efter ansøgning yde tilskud til forsknings-/kvalitetsudviklingsprojekter, der er forankret i den faglige praksis i speciallægepraksis.

Fondsmidlerne bevilliges primært til praktiserende speciallæger, men andre faggrupper kan komme i betragtning, hvis genstandsfeltet er relateret til speciallægepraksis og dermed falder inden for fondens formål.

2. Hvordan søges der om midler fra fonden?

Der skal anvendes ansøgningsskema ved ansøgning om støtte til projekter. Skemaet rekvireres ved henvendelse til fondens sekretariat eller hentes på: www.laeger.dk/Uddannelse/Forskning/Forskningsfonde/Forskningsfond FAPS eller på www.arf.dk/Sundhed/Sundhedsvaesen/Forskning/Forskningiprimaersektoren.h… Ansøgning i to eksemplarer fremsendes til fondens sekretariat.

Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af projektet, herunder angivelse af titel, formål samt specifikation af det ansøgte beløbs størrelse. Eventuel forskningsprotokol vedlægges ansøgningen.

3. Offentliggørelse

Med henblik på at synliggøre Fondens aktiviteter, forbeholder Fonden sig ret til at offentliggøre titlerne på de projekter, som ydes økonomisk støtte, samt navn(e) på de(n) projektansvarlige

4. Ansøgningsfrist

Fristen for første ansøgningsrunde for projektstøtte i 2007 er fastsat til den 30. april 2007 kl. 12. Fristen for anden ansøgningsrunde i 2007 er den 31. oktober.

Efter ansøgningsfristens udløb vil et fagligt udvalg vurdere de indkomne ansøgninger. Herefter vil fondens bestyrelse på baggrund af indstillinger fra udvalget tage stilling til tildeling af midler blandt ansøgningerne.

Ansøgninger om projektstøtte sendes til:

Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

c/o Regionernes Lønnings- og takstnævn, Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø

eller

Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

c/o Foreningen af Speciallæger, Trondhjemsgade 9,

2100 København Ø.