Skip to main content

Opslag vedrørende ansøgning om midler til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojektermed relation til speciallægepraksis

Lisbeth Dahl

28. sep. 2012
2 min.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger har etableret Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis, som har til formål at fremme den faglige udvikling inden for speciallægepraksis.

1. Hvilke aktiviteter kan der ydes tilskud til?

Fonden kan efter ansøgning yde tilskud til forsknings-/ kvalitetsudviklingsprojekter, der er forankret i den faglige praksis i speciallægepraksis. Der kan også søges om støtte til f.eks. udfærdigelse af protokol, til biostatistisk bistand og til apparatur.

Herudover kan der søges separat om konsulentbistand med op til 20.000 kr. pr. projekt. Konsulentbistanden kan inkludere

  • Vejledning til udformning af forskningsprotokol

  • Metodemæssig vejledning, herunder biostatistisk vejledning

  • Vejledning til udformning af fondsansøgning her- under opstilling af budget

Vejledningen kan - efter nærmere aftale med Fagligt Udvalg - udføres af personer/institutter foreslået af ansøger eller af Fagligt Udvalg.

Fondsmidlerne bevilliges primært til praktiserende speciallæger, men andre faggrupper kan komme i betragtning, hvis genstandsfeltet er relateret til speciallægepraksis og dermed falder indenforfondens formål.

2. Hvordan søges der om midler fra fonden?

Der skal anvendes ansøgningsskema ved ansøgning om støtte til projekter. Skemaet rekvireres ved henvendelse til fondens sekretariat eller hentes på www.laeger.dk/Uddannelse/Forskning/Forskningsfond FAPS eller på www.regioner.dk. Ansøgning i 7 eksemplarer fremsendes til fondens sekretariat i Danske Regioner. Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema skal følges.

Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af projektet, herunder angivelse af titel, formål samt specifikation af det ansøgte beløbs størrelse. Ved ansøgning om støtte til forskningsprojekter skal forskningsprotokol vedlægges.

Separat ansøgning om konsulentbistand sker også på ovennævnte ansøgningsskema, hvor relevante rubrikker udfyldes. Ansøgningen skal leve op til tilsvarende kriterier som egentlige forskningsansøgninger med en kort projektbeskrivelse, dog uden forskningsprotokol, ligesom ansøgere er meget velkomne til selv at foreslå vejledere.

3. Offentliggørelse

Med henblik på at synliggøre Fondens aktiviteter, forbeholder Fonden sig ret til at offentliggøre titlerne på de projekter, som ydes økonomisk støtte, samt navn(e) på de(n) projektansvarlige.

4. Ansøgningsfrist

Fristen for anden ansøgningsrunde for projektstøtte i 2012 er fastsat til den 1. november 2012 kl. 12. Fristen for første ansøgningsrunde i 2013 er 2. maj 2013 kl. 12.

Efter ansøgningsfristens udløb vil et fagligt udvalg vurdere de indkomne ansøgninger. Herefter vil Fondens bestyrelse på baggrund af indstillinger fra udvalget tage stilling til tildeling af midler blandt ansøgningerne.

Ansøgninger om projektstøtte sendes til:

Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø