Skip to main content

Ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af stofmisbrugere - to nye vejledninger fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen, Anne Mette Dons, Helle Landberger Johansen, Helle Petersen

20. jun. 2008
2 min.

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og om substitutionsbehandling af personer med opioidafhængighed, vejledning nr. 9881 af den 8. juni 2007, er nu revideret og delt i to selvstændige vejledninger: »Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler« og »Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling«.

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler erstatter kapitel 1-6 i den gamle vejledning. Nyt i vejledningen er et kapitel om afhængighedsskabende lægemidler og kørekort. De gældende regler for stærke smertestillende lægemidler er beskrevet, samtidig med at der er lavet et helt nyt afsnit om sove- og beroligende medicin (benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler). Generelt kan det fremover ikke anbefales, at der føres motorkøretøj under påvirkning af sove- og beroligende medicin, især ikke midler med lang halveringstid. Visse typer korttidsvirkende sovemedicin kan dog godt accepteres, hvis de udelukkende bruges mod søvnløshed. Der er desuden tilføjet et nyt afsnit om, hvorledes udtrapning af et benzodiazepinforbrug bedst gribes an. Endelig er det præciseret, at dosisdispensering af sove- og beroligende medicin ikke skal anvendes, medmindre det sker som led i udtrapning, og at ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler sædvanligvis skal ske ved personlig konsultation.

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling erstatter kapitel 7 i den gamle vejledning. Vejledningen er en præcisering af de allerede gældende regler for den lægelige behandling for stofmisbrug.

Stofmisbrugere har en høj somatisk og psykiatrisk sygelighed. De helbredsmæssige problemer og konsekvenser, som følger med stofmisbrug, medfører et stort antal hospitalsindlæggelser og skadestuebesøg og er medvirkende årsag til den høje forekomst af narkotikarelaterede dødsfald.

Vejledningen skal medvirke til at nedbringe sygeligheden og dødeligheden blandt stofmisbrugere ved at sikre en ensartet og acceptabel kvalitet i de væsentligste lægelige kerneydelser, der knytter sig til substitutionsbehandlingen af opioidafhængige.

Vejledningen er udarbejdet med særlig henblik på brug for den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling i kommunerne, men vejledningen vil være gældende uanset hvor lægelig behandling af stofmisbrugere finder sted, det være sig i almen praksis, i sygehusregi eller i Kriminalforsorgen.

Til vejledningen er knyttet en række bilag til forskellige kapitler, der uddyber de faglige problemstillinger.

Begge vejledninger træder i kraft den 1. juli 2008 og kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og på Retsinformation www.retsinfo.dk