Skip to main content

Orientering fra Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævn

2. nov. 2005
2 min.

Lægeetisk Nævn vurderer i samarbejde med Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale under Lægemiddelindustriforeningen, som beskrevet i Samarbejdsaftale om vilkårene for samarbejde mellem lægestand og lægemiddelindustri af november 2000 (1), om reglerne for lægemiddelindustris og -agenturers sponsorering af mødearrangementer, at den sociale ramme for disse, ledsagerdeltagelse m.m. er opfyldt.

Med udtrykket sponsorering er det angivet, at sponsor på visse betingelser opnår en generel goodwill-gevinst, men ikke alene en målrettet reklamegevinst i forhold til et enkelt lægemiddel.

Ud over sådanne anmeldelser modtager Lægeetisk Nævn imidlertid nu kopi af ansøgninger fra læger til lægemiddelindustri og -agenturer om indkøb af videnskabeligt apparatur, både til projekter hvori firmaets produkt indgår, og til generel videnskabelig anvendelse, endog nu og da også til supplerende anvendelse ved fx projektuafhængig diagnostik i en sygehusafdeling.

I Lægeetisk Nævns begrebsramme er der her ikke tale om sponsorering, men om ansøgninger vedrørende materielt bundne ydelser. Sådanne ansøgninger bør derfor udformes i overensstemmelse med de formelle krav, der stilles til ansøgninger, rettet til offentlige fonde, dvs. med en formålsbeskrivelse, projektplan(er), ejerstatus etc., foruden oplysninger om eventuel overførsel af supplerende, økonomisk støtte til en uafhængig, lokal forskningsfond. Der bør således ikke indgå løfter om modydelser, fx i form af offentlige informationsmøder om et indgående præparat, eller andre former som alene tjener reklameformål.

Lægeetisk Nævn følger hermed et grundlæggende princip i tidens krav om forskeruafhængighed, udtrykt som åbenhed eller transparens, som også ligger bag Den Almindelige Danske Lægeforenings etiske regler for læger af 2001 (2), hvori det i § 10 siges, at »en læge bør i sin lægelige virksomhed sikre sig uafhængighed af uvedkommende interesser og bindinger, der vil kunne påvirke lægens bedømmelse og handlinger«. Princippet ligger også bag det videnskabsetiske komitésystems fordring om fuld åbenhed om finansieringsformer og -omfang, samt bag de videnskabelige tidsskrifters lignende krav før antagelse af et manuskript.


Referencer

  1. Lægeforeningens Vejviser 2001/2002, s. 98-9.
  2. Lægeforeningens Vejviser 2001/2002, s. 83-5.