Skip to main content

Overlægerolle og kommunikation

Jens Peter Steensen
2. nov. 2005
03 min

Erling Birk Madsen, og Poul Jaszczak, begge fra bestyrelsen, hhv. fra H:S og Københavns Amt indledte diskussionen på Overlæge-foreningens repræsentantskabsmøde den 24. august på Nyborg Strand om overlægerollen.

I takt med at overlægestabene på mange afdelinger er to- eller tre-doblet siden midten af 1990'erne, er overlægefunktionen blevet mindre entydig og mere opsplittet alt efter hvilke funktioner, den enkelte varetager. Bestyrelsen havde fundet det hensigtsmæssigt at få analyseret og beskrevet de forskellige elementer, som indgår i en overlægefunktion og ønskede en debat i repræsentantskabet. Oplægget er offentliggjort i Ugeskrift for Læger nr. 34, den 19. august 2002 - det kan også ses på www.fas.dk/foreninger i FAS/Overlægeforeningen.

Brug for sindelagsskifte

Alf Wennevold, H:S, havde erfaring for, at nogle overlæger - typisk de vagtbærende - holdes ude af indercirklen på afdelingerne sammen med afdelingslægerne. Det gode, man sagde ville ske, da der blev ansat flere overlæger, er desværre ikke sket. Der er brug for et sindelagsskifte i overlægegruppen, der kort kan formuleres således: Alle overlæger er ligeværdige og har hver især et selvstændigt lægefagligt ansvarsområde. Alle indgår på lige fod og er fælles om at skabe en god lægekultur og -kollegialitet.

Carsten Hædersdal, Frederiksborg Amt, syntes hellere man skulle tale om overlægers opgaver i stedet for »rolle«. Manglede en konkretisering af, hvad overskrifterne konkret betyder ude på afdelingerne. Der er et problem med reel ligeværdighed.

Lise Bjerglund, Storstrøms Amt, fandt, at cheflægerne må være forpligtet til at gennemføre udviklingssamtaler med alle overlæger på deres sygehus.

Erling Birk Madsen, bestyrelsen og H:S, replicerede, at udviklingssamtaler kan tilrettelægges lokalt, sådan som man finder det rigtigst. Dog næppe overkommeligt for en cheflæge hvert år at skulle gennemføre kvalificerede udviklingssamtaler med måske 100 overlæger på et sygehus.

Ændring af vedtægter?

Et særligt punkt på dagsordenen for Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde drejede sig om proceduren i forbindelse med bl.a. formandsvalg. Anna Birthe Bach, Ribe Amt, havde på vegne af 15 ud af 16 amtsrepræsentanter ønsket en drøftelse i repræsentantskabet. Ny Løn kræver stærke lokale forhandlere med en stærk organisation bagved. Kræver tæt og veldefineret samspil. Væsentligt at medlemmerne føler, at de har valgt formanden og ikke som nu føler, at de ikke har megen indflydelse, når det 14 dage før meddeles at formanden holder op. Fandt behov for, at vedtægterne formaliserer et tidsforløb, så der bliver reel mulighed for at diskutere formandskandidater.

Tilsvarende mht. næstformandsposten. Evt. bør de to poster besættes tidsforskudt. Alle bør føle, at de har mulighed for at være med. I stedet for at holde uenigheder inden døre med lukkethed til følge, bør man lukke op og tage diskussionerne åbent. Det vil sammen med en bedre kontakt mellem formand, bestyrelse, lokale repræsentanter og medlemmer give en stærkere forening.

Julius Nissen, Ribe Amt, fandt efter mange års virke i lægeforeningssammenhænge, at der decentralt er et åbent demokrati, mens man kan få indtryk af, at FAS er en forstening af ulige bestanddele. Anbefalede en gennemgang af vedtægterne - de er ikke med til at sikre demokratiet alle vegne.

Steen Tinning, formand, svarede, at de nuværende vedtægter kun har virket i fem år. Det gamle koncept med generalforsamling på Nyborg Strand er yt. Der er ti medlemmer af Overlægeforeningens bestyrelse, fordi det var det antal, der blev, når man skulle tilgodese både FAHIK og FASIP, da de blev lagt sammen til Overlægeforeningen.

Han syntes, man skulle overveje grundigt, om man vil give sig i kast med vedtægtsændringer allerede nu - det er en tidskrævende proces.

Ifølge vedtægterne er der formandsvalg hvert tredje år, så det er kendt lang tid i forvejen, hvornår formandsskifte finder sted. Det særlige ved det aktuelle formandsskifte er, at formanden trækker sig midt i en periode, og i den situation kan man altid diskutere, hvornår det er rigtigt at melde ud. Han var egentlig indstillet på at melde ud lige før sommerferien, men det blev altså først lige efter. Mht. næstformandsposten er funktionen ikke at være en alternativ formand i bestyrelsen, men at kunne erstatte formanden ved forfald.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen