Skip to main content

PLO klar med akutpolitk

Journalist Klaus Larsen, kll@dadl.dk
16. apr. 2010
03 min

De praktiserende læger har nu vedtaget en samlet akutpolitik. Det skete på PLO's repræsentantskabsmøde lørdag den 10. april, hvor akutpolitikken - sammen med den fortsat manglende overenskomst - var blandt debatemnerne.

Det akutte beredskab - herunder vagtlægeordningen - har været under intens medieopmærksomhed. Fremtidens akutberedskab er i støbeskeen, og uanset hvordan det fremtidige akutberedskab kommer til at se ud, vil almen praksis skulle spille en central rolle. Som PLO's formand Henrik Dibbern i øvrigt gerne ser, at det offentlige også engagerer sig økonomisk i:

»I de mest udsatte områder må det offentlige deltage i investeringer i tidssvarende lægehuse med en størrelse og et indhold, der kan tiltrække unge praktiserende læger«, siger Henrik Dibbern.

»Hvis det alene skal foregå for de praktiserende lægers egen regning, vil der være områder af landet, hvor der bliver lige så langt til egen læge, som der bliver til de nye akutsygehuse. Det er nu, at almen praksis skal tænkes ind i et samlet sundhedsvæsen«.

Det har været afgørende for PLO at gøre sin akutpolitiske stilling klar, og repræsentantskabet brugte derfor mødet til at bearbejde en akutpolitik, så man kan få mest mulig indflydelse på det forslag, regeringens præhospitale akutudvalg om kort tid skal fremlægge om fremtidens akutberedskab.

Debatten konkluderede bl.a., at lægevagten fortsat skal være forankret i almen praksis, sådan som Sundhedsstyrelsen anbefalede i sin rapport om vagtlægeordningen. Hermed afviser PLO som ventet Danske Regioners ønske om at nedlægge ordningen og ansætte vagtlægerne på sygehusene.

PLO erklærer sig i stand til at håndtere visitationen af alle akutte henvendelser til sundhedsvæsenet døgnet rundt - igen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og i modsætning til Danske Regioner, som gerne vil overlade funktionen til sygeplejersker. PLO erkender dog, at en forudsætning for lægernes visitation af al akuthenvendelse er, at der sikres en høj grad af telefonisk tilgængelighed til almen praksis.

En række centrale punkter i PLO's akutpolitik:

  • Vagtlægeordningen skal fortsat være forankret i almen praksis.

  • Alle akutte henvendelser til sundhedsvæsenet skal døgnet rundt visiteres af almen praksis.

  • PLO er klar over, at det kræver hurtig tilgængelighed til almen praksis - en tilgængelighed, som ikke alle steder er en selvfølge i dag. Derfor skal der aftales servicemål for den akutte, telefoniske tilgængelighed til lægevagt og almen praksis i dagtiden, gennemføres årlige tilgængelighedsundersøgelser og etableres en akutlinje i alle praksis.

  • Lægevagtscheferne skal referere til PLO's praksisudvalg - den enkelte vagtlæge skal dog fortsat have et individuelt lægefagligt ansvar, mens lægevagtschefen har det overordnede organisatoriske og faglige ansvar for lægevagten.

  • Der skal udarbejdes forpligtende faglige retningslinjer for lægevagten.

  • Der bør ansættes betydelig flere sygeplejersker og evt. sekretærer i lægevagten, som arbejder på instruks af vagtlægen/lægevagtschefen.

  • Sundhedsstyrelsen bør sikre, at vagtlægerne har adgang til relevante journaloplysninger fra egen læge, og at sygehusene forpligtes til at tilsende vagtlægen kopi af epikriser for patienter indlagt af vagtlægen.

  • Regionerne bør sikre modernisering af de fysiske faciliteter for lægevagten, herunder investeringer i moderne behandlings- og informations-it.

  • Regioner, kommuner og praksisudvalg bør indgå aftaler om etablering af større lægehuse og sikring af lægehuse i yderområderne.

Derudover skal der udvikles et landsdækkende, men lokalt tilpasset efteruddannelsesprogram for akutarbejdet i almen praksis og rettet mod alt klinikpersonale, der deltager i akutarbejdet. Desuden skal speciallægeuddannelsen i almen medicin ruste lægerne med »de nødvendige kompetencer inden for akutmedicin og skadebehandling«, hedder det i politikpapiret.

Link til PLO's akutpolitik: www.laeger.dk/plo

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen