Skip to main content

PLO‘s hvidbog: Rigsrevisionsrapport mangler dokumentation

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

6. maj 2013
4 min.

Der findes »ikke dokumentation for de synspunkter og anbefalinger, der fremlægges i beretningen.«

»PLO finder det kritisabelt, at anbefalingerne i Rigsrevisionens beretning hviler på et så unuanceret grundlag, som gennemgangen af sagsakterne har dokumenteret.«

Sådan står der i en ny hvidbog, som de Praktiserende Lægers Organisation har udarbejdet.

Den er en lang sønderlemmende kritik af det dokumentationsmateriale, som den meget omtalte - og af Danske Regioner og Sundhedsministeriet flittigt brugte - rapport fra Rigsrevisionen hviler på. Hvidbog er netop offentliggjort.

PLO har via aktindsigt i det brugte dokumentationsmateriale forsøgt at finde ud af, hvordan Rigsrevisionen kan ende med at konkludere, at Danske Regioner mangler bedre muligheder for styring, kontrol og opfølgning på udgifter og aktiviteter hos de praktiserende læger.

Rigsrevisionens rapport er det vel nok hyppigst brugte dokumentationsmateriale for de overenskomstønsker, som Danske Regioner har fremsat.

»Rapporten bliver holdt frem som helligt skrift«

Netop derfor har PLO lavet hvidbogen, der gennemgår materialet.

»Rigsrevisionens rapport bliver hele tiden holdt frem, som var det et helligt skrift, når regioner og regeringen vil fortælle, hvorfor de ved lov vil styre vores område. Derfor har det været vigtigt for os at gennemgå dokumentationen for rapporten«, siger PLO-formand Henrik Dibbern og fortsætter:

»Det er helt tydeligt, når man ser på dokumentationen i vores aktindsigt, at det materielle grundlag for revisionens konklusioner er utroligt svagt. Typisk handler det om, at de rapporteringer, som regionerne er kommet med som den angivelige dokumentation for et ikke-fungerende samarbejde, i realiteten viser en lang række afgørelser, der er truffet i fuld enighed ude i regioner«.

PLO’s hvidbog konkluderer:

 • at gennemgangen af rapportens 13 kontrolsager vedrørende alment praktiserende læger viser, at alle sagerne er blevet behandlet sagligt korrekt og i enighed mellem regionen og PLO.

 • at det er faktuelt forkert, når det i Rigsrevisionens rapport hævdes, at regionerne fører ineffektiv kontrol med lægernes forbrug, fordi PLO indgår i de regionale samarbejdsudvalg. Tværtimod bidrager PLO konstruktivt til, at der i samarbejdsudvalgene føres effektiv kontrol med de praktiserende lægers forbrug af ydelser

 • at Rigsrevisionens beretning ikke medtager, at der i de seneste år for regionerne under ét faktisk har været et budgetmæssigt overskud vedrørende almen praksis.

 • at problemerne med økonomistyringen af praksisområdet alene skyldes, at udgifterne til almen praksis har været underbudgetteret i to regioner og ikke, fordi de generelle, styringsmæssige rammer har været utilstrækkelige

 • at Rigsrevisionens beretning ikke beskriver RLTN’s og PLO’s aftaler om realisering af produktivitetsgevinster i almen praksis

 • at Rigsrevisionens beretning ikke har øje for, at den aflastning, almen praksis skaber for det øvrige sundhedsvæsen, udgør en produktivitetsgevinst

 • at Rigsrevisionens beretning helt har undladt at omtale de positive sider af den paritetiske styreform i almen praksis

Hvad får I ud af lave hvidbog?

»Vi håber, at de, der hører regioner og regering tale om nødvendigheden af at ændre almen praksis på baggrund af Rigsrevisionens rapport, får en chance for at gennemskue, at Rigsrevisionens rapport er et partsindlæg. Man har jo også kun hørt den ene part. Den er ikke udtryk for den eviggyldige sandhed«, siger Henrik Dibbern.

Til kritikken af rapporten fra Rigsrevisionen fra de Praktiserende Lægers Organisation, siger chefforhandler fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Jens Stenbæk, til Politiken:

»Den er den gentagne kritik fra PLO, som de allerede har fremført. De begår en stor fejl ved ikke at tage denne her kritik alvorligt og undervurderer betydningen af Rigsrevisionen, der peger på konkrete problemer med den nuværende ordning«.

PLO søgte 26. marts aktindsigt hos Rigsrevisionen, regionerne, Danske Regioner, Sundhedsministeriet og Finansministeriet for at få indblik i det dokumentationsmateriale, der ligger til grund for beretningen.

Finansministeriet svarede først 2. maj grundet travlhed med andre aktindsigtsanmodninger. Sundhedsministeriet har endnu ikke leveret materiale til PLO.

Rigsrevisor Lone Strøm har ikke ønsket at svare på PLO‘s kritik og disse spørgsmål fra Ugeskriftet:

 • Ugeskriftet ville gerne have svar på, hvor Rigsrevisionen siger til kritikken?

 • Hvorfor de anbefaler øget styring til regioner, når de 13 sager viser enighed?

 • Hvorfor Rigsrevisionen faktuelt forkert skriver, at regionernes kontrol er ineffektiv, når PLO indgår i samarbejdsudvalget?

 • Om det ikke snarere er regionernes økonomiske styring, der er problemet, da to regioner har underbudgetteret?

 • Hvorfor positive aspekter ved det paritetiske system ikke nævnes?

 • Om rigsrevisor vil fastholde, hvad hun sagde til Ugeskriftet, da der blev påpeget fejl i talmaterialet, at »alle de konklusioner har vi et solidt grundlag for”?