Skip to main content

Politisk aftale: Regioner må drive klinikker i seks år

Aftale mellem samtlige partier giver regionerne lov til at drive regionsklinikker i seks år i stedet for fire. Læger får lov til at handle indbyrdes med ydernumre, og læger i yderområder skal have flere penge.

Foto: Ugeskrift for Læger
Foto: Ugeskrift for Læger

Klaus Larsen kll@dadl.dk

9. feb. 2017
3 min.

Regeringen og Folketingets partier er torsdag formiddag nået til enighed om en aftale, der skal sikre tilstrækkelig lægedækning også i andets yderområder. Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Aftalen følger flere af de 18 konkrete anbefalinger, som det regeringsnedsatte Lægedækningsudvalg præsenterede for tre uger siden.

Aftalen

Blandt mange andre tiltag anbefalede udvalget at forlænge regionernes adgang til at drive regionsklinikker fra fire til seks år i områder, hvor der er mangel på praktiserende læger. Dette forslag følger aftalepartierne.

Aftalen åbner desuden for, at almenpraktiserende læger, der ønsker at købe flere ydernumre, kan købe dem direkte fra andre praktiserende læger, uden at de som nu først skal søge tilladelse hos regionen.

Vi får jo ikke flere praktiserende læger ved, at flere læger lader sig ansætte i en regions- eller udbudsklinik PLO-formand Christian Freitag

Aftalepartierne er også enige om, i en treårig overgangsperiode at afsætte et trecifret millionbeløb til at understøtte en honoraromlægning, der giver et højere basishonorar til læger i yderområder og socialt belastede områder. Det forudsætter dog, at PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan blive enige om en model i de igangværende overenskomstforhandlinger.

PLO: ”Der kommer jo ikke flere læger …”

PLO advarer om, at det vil ”få alvorlige negative konsekvenser” og skade primærsektoren både fagligt og økonomisk, hvis man udvider regionernes adgang til at drive regionsklinikker.

Regionsklinikkerne vil ”virke kannibaliserende” på almen praksis, lød det torsdag fra PLO’s formand, Christian Freitag:

”Grundlæggende får vi jo ikke flere praktiserende læger ved, at flere læger lader sig ansætte i en regions- eller udbudsklinik. Men vi trækker læger væk fra de almindelige lægeklinikker,” siger de praktiserende lægers formand.

For økonomiens vedkommende frygter han, at en udbredelse af regionsklinikkerne kan skævvride løndannelsen:

”Vi ved, at regions- og udbudsklinikker, gennem regional finansiering, kan tilbyde endog meget høje lønninger. Vi har set eksempler på, at en regionsklinik tilbyder 100.000 kroner om måneden plus pension for 30 timers arbejde. Det er stærkt konkurrenceforvridende, og det løser jo ikke problemerne med lægedækning” siger Christian Freitag.

”Nye organiseringsformer …?”

Et punkt, der formentlig vil få øjenbryn til at løfte sig i PLO, ligner i høj grad en idé, som den nordjyske regionsrådsformand Ulla Astman (S) i september luftede i en kronik i Jyllands-Posten, om at tiltrække unge almenmedicinere ved at oprette offentlige lægeklinikker placeret på sygehusene og med attraktive kombistillinger som halvt praksislæge og halvt sygehuslæge.

Det var et forslag, som Danske Regioners formand Bent Hansen (S) støttede, men som fremkaldte skepsis i PLO: Det ”rokker helt afgørende ved den institution, som den praktiserende læge er i Danmark, og offentlige klinikker på sygehusene skaffer jo ikke flere læger med et fingerknips”, lød PLO-formand Christian Freitags kommentar.

Aftaleteksten formulerer dog dette punkt temmelig kryptisk, idet aftalepartierne ”opfordrer til:

”at der inden for rammerne af forsøgsbestemmelsen i sundhedsloven § 233 ansøges om etablering af forsøg med nye organiseringsformer, som kan skabe sammenhængende tilbud for borgere i områder med lægedækningsproblemer i både almen praksis og i sygehusenes akutte beredskab. Både private og offentlige aktører kan indgå i løsninger af akutte lægedækningsproblemer. Aftalepartierne finder det hensigtsmæssigt, at sådanne forsøg vil kunne løbe op til 6 år og evalueres inden for 3 år efter igangsættelse. Etablering af forsøg forudsætter ansøgning fra et regionsråd til sundhedsministeren”.

Læs aftaleteksten (pdf)