Skip to main content

Positivt resultat på overlægeområdet

Jens Peter Steensen

2. nov. 2005
4 min.

- Det er en lidt usædvanlig situation, vi har forhandlet i. For første gang nogen sinde har parterne på det kommunale forhandlingsområde ikke opnået enighed, og forhandlingerne er endt i Forligsinstitutionen. Der foreligger nu et mæglingsforslag, men jeg vil gerne understrege, at vores eget forhandlingsresultat er udtryk for en frivillig aftale, sagde Steen Tinning bl.a. i sin formandsberetning.

Den overordnede ramme

Overenskomsten er som sidst treårig, og der er til de tre år afsat en samlet økonomisk ramme på 6.61%. Ud over rammen på 6,6% udmønter reguleringsordningen pr. 1. april 2002 1,21% og forventes at udmønte 1,43% pr. 1. april 2003 samt 0,02% i 2004.

Det samlede aftaleresultat- rammen plus reguleringsordningen - er således på 9,27%. Heraf var der afsat 1% til de specielle forhandlinger mellem Foreningen af Speciallæger og Amtsrådsforeningen.

De generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,55% og udmøntes i 7 portioner, idet der bliver tre lønreguleringer om året de to sidste år. Første regulering er pr. 1. april i år, og den bliver på 0,99%. De generelle lønstigninger frigives dog først, når forligsmanden har konstateret, at det fremsatte mæglingsforslag er vedtaget.

For tjenestemændene på løntrin 51 forhøjes skalalønnen med 9.000, hvilket samtidig er en pensionsforbedring. Forhøjelsen modregnes dog i ikke-pensionsgivende tillæg, hvorved lønforhøjelsen neutraliseres.

Ny løndannelse

Der er aftalt en række forbedringer af forhandlings- og aftalevilkårene i den ny løndannelse.

 • Der indføres bl.a. et paritetisk sammensat nævn - dvs. med ligelig repræsentation af overenskomstens parter - der kan forelægges sager til afgørelse. Kan der ikke opnås enighed, kan hver af parterne anmode en opmand om at tiltræde nævnet. Denne bestemmelse sikrer aftaleretten og modvirker énsidig lønfastsættelse fra arbejdsgiverside.

 • Der skal afholdes lønforhandling senest 6 uger efter modtagelse af en forhandlingsbegæring - medmindre andet aftales lokalt. Der skal forhandles én gang årligt, såfremt der fremsættes lønkrav - medmindre andet aftales lokalt. Lønforholdene for hver enkelt ansat skal fremover vurderes i forbindelse med den årlige lønforhandling.

Med hensyn til det økonomiske råderum til den ny løndannelse har parterne præciseret, at forlodsfinansieringen kun er ét blandt flere lønelementer, der indgår i det lokale økonomiske råderum. Det betyder, at de midler, der er afsat gennem forlodsfinansiering, ikke skal fungere som et loft over de tillæg, der kan aftales. Forlodsfinansieringen af ny løndannelse udgør 1,87% for hele overenskomstperioden.

Pensionsforbedringer

Funktions- og kvalifikationsløntillæg, der aftales efter den 1. juni 2002, er pensionsgivende for overenskomstansatte. For tjenestemænd gælder, at decentralt aftalte funktions- og kvalifikationsløntillæg er pensionsgivende.

Uden for rammen reguleres tjenestemandspensionerne ekstraordinært pr. 1. april 2003 med1% ud over de generelle lønstigninger. Dette er aftalt med henvisning til, at en stadig større andel af rammen udmøntes lokalt, mens tjenestemandspensionerne kun følger den generelle lønregulering. Denne skævhed har FAS gennem flere år fremført, og det er glædeligt problemstillingen hermed er blevet anerkendt.

Forbedring af senioraftalen

Der er indgået en ny rammeaftale med konkrete forbedringer.

 • At alle, der overgår til en seniorstilling, har ret til at bibeholde tjenestemandspension/overenskomstmæssigt pensionsbidrag efter den hidtidige løn.

 • At der til alle ansatte i seniorordninger, som først fratræder når de er 62 år eller mere, kan aftales en fastholdelsesbonus.

 • At de særlige regler for førtidspensionsfradrag for tjenestemænd ændres, således at parterne kan aftale, om det generelle førtidspensionsfradrag skal reduceres eller helt bortfalde.

To feriefridage

Der er aftalt yderligere 2 feriefridage. Den ene nye feriefridag kan afvikles fra 1. maj 2003 mens den anden kan afvikles fra 1. maj 2004. Alle har hermed 6 ugers ferie, og samtidig ophæves den særlige aftale om feriefridage, idet de indarbejdes i den almindelige ferieaftale. Det er desuden aftalt, at ferie ud over 4 uger kan overføres til det følgende ferieår. En sådan aftale kan omfatte såvel ét som flere på hinanden følgende år.

De specielle forhandlinger

Steen Tinning gemmengik herefter resultaterne af de specielle forhandlinger på Overlægeområdet. Hovedtrækkene er:

 • Ny Løn med overgangstillæg

 • Forbedret vagtbetaling i weekender

 • Fleksibilitetstillæg

 • Beredskabsvagt erstatter særligt beredskabstillæg

 • 1 uges kompensationsfrihed afskaffes mod økonomisk kompensation

 • Seniorpolitisk element med ekstra frihed

 • Pensionsforbedringer

En detaljeret gennemgang af de specielle resultater er offentliggjort i Ugeskrift for Læger nr. 14/2002 side 1966.

- Alt i alt finder bestyrelsen, at der er opnået et godt resultat på baggrund af en solid indsats fra forhandlingsdelegation, bestyrelse og sekretariat, som jeg gerne til takke for deres store og loyale samarbejde, ikke mindst i de kritiske faser af forløbet, sagde Steen Tinning.