Skip to main content

Præhospitalsdatabasen – Resumé af årsrapport 2020

Man har tidligere fokuseret på »opkaldsdata« til 112. Nu præsenterer årsrapporten for første gang data, som er baseret på patientrelaterede parametre. Det giver nye muligheder for at udvikle indikatorer og for at koble data til egentlige patientforløb.

 

STYREGRUPPENS MEDLEMMER Erika Frischknecht Christensen Søren Mikkelsen Benny Steve Jørgensen Peter Larsen Palle Juelsgaard Carsten Stengaard Jacob Steinmetz Charlotte Barfod Allan Thustrup Mortensen Flemming Bøegh Jensen Anette Ørtoft Helle Collatz Christensen Martin Rostgaard-Knudsen Anne-Kirstine Dyrvig Henrik Nielsen Birgitte Rühmann. INTERESSEKONFLIKTER ingen.

25. apr. 2022
2 min.

Præhospitalsdatabasen dækker hele det præhospitale patientforløb. Når borgerne ringer 112, modtages opkaldet først af Politiets Alarmcentral eller Hovedstadens Beredskab, hvorfra opkald vedrørende sygdom eller tilskadekomst viderestilles til en af de fem regioners AMK-vagtcentraler (Akut Medicinsk Koordinering). Når AMK-vagtcentralen modtager 112-opkaldet, møder patienten første gang sundhedsvæsenet, nemlig den sundhedsfaglige visitator, der vurderer, hvor alvorligt og hastende hændelsen er, og visiterer hjælpen herudfra. Dette sker ved hjælp af Dansk Indeks for Akuthjælp (et beslutningsstøttesystem baseret på symptomer og ulykkesmekanismer, kaldes blot Dansk Indeks).

Efter afsendelse af ambulancer, evt. akutbiler, akutlægebiler, akutlægehelikopter kan 1) patienten blive færdigbehandlet på stedet eller 2) blive transporteret videre til behandling på et hospital. Efter ankomst til hospitalet overdrages patienten til hospitalspersonale, hvorved også patientansvaret overdrages fra den præhospitale organisation til hospitalet.

Den præhospitale patientjournal (PPJ) bruges i alle ambulancer osv. i hele landet. PPJ oprettes, når en ambulance ankommer til patienten. Derfor er der i PPJ ikke oplysninger om de patienter, hvortil der ikke sendes en ambulance.

Målet med Præhospitalsdatabasen er at få flyttet fokus fra ambulancernes kørselstider (som var de eneste data før PPJ) til patienterne, patientbehandlingen og det samlede præhospitale patientforløb samt på længere sigt ved kobling til andre databaser - hele det akutte patientforløb.

Årsrapporten omfatter de patienter, der har fået oprettet en PPJ. Rapporten inkluderer i alt 354.335 patienter og samlet set 346.727 112-opkald. Forskellen skyldes, at patienter kan have kørt med ambulance flere gange, og/eller at der sendes flere ambulancer til samme ulykke. Tabellen nedenfor viser antallet af 112-opkald og antallet pr. 100.000 indbyggere i de fem regioner.

Tabel 1 Antal 112-opkald i Danmark og pr. region, samt fordelt på pr. 100.000 indbyggere

Databasen har fået udarbejdet en dokumentalistrapport, som ligger til grund for en større revision af indikatorerne. Revisionen har været afhængig af den omlægning af data til individniveau, som netop er gennemført. Implementeringen af de nye indikatorer forventes således at ske frem mod næste årsrapport.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formand af Præhospitalsdatabasen i samarbejde med styregruppen for databasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk