Skip to main content

Praksiskoordinatortræf 2002 i Århus

Af praksiskoordinator Jes Skjold Henriksen, Nordjyllands Amt

2. nov. 2005
3 min.

Praksiskonsulentordningen er etableret i alle amter med praksiskoordinatorer og praksiskonsulenter efter at have bredt sig fra Fyns Amt i løbet af 10 år, baseret på at fremme gode samarbejds- og omgangsformer mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. Ordningen medinddrager nu cirka 10 procent af samtlige praktiserende læger i Danmark.

En af mulighederne for at udveksle ideer, der opstår og afprøves i de enkelte amter, er at mødes en gang om året og derved inspireres til evt. selv at prøve nogle af andre amters ideer af. Det har vi gjort siden 1997 med skiftende værtskab hos amterne. I år var turen kommet til Århus den 25. og 26. januar, hvor arrangørerne med Jens Rubak i spidsen, løste opgaven med stor dygtighed og professionalisme. Det var anden gang, der også deltog praksiskonsulenter fra de fleste amter. Herudover er et medlem af P.L.O.s bestyrelse og DSAM's formand og direktør repræsenteret, samt medlemmer af vore nordiske søsterorganisationer. Værtsamtet har hvert år repræsentation af centrale amtspolitikere og administratorer. Det blev til en forsamling på over 100 personer!

Registrering af patientforløb

Det overordnede emne for gruppearbejdet var egne erfaringer og deraf opståede forslag til håndtering og smidiggørelse af patientforløbet mellem sektorerne med det efterhånden noget fortærskede mantra »shared care«. En metode til forbedring af samarbejdet herom, er patientforløbsregistrering og derefter sætte det aktuelle forløb op mod en aftalt optimal standard. Dette emne var genstand for ideudvikling og drøftelse i de meget fint sammensatte grupper af praksiskonsulenter inden for samme speciale i forskelligeamter. Det gik igen, som tidligere er kendt, at det er afgørende, at viljen er til stede for ændringer og holdningsskift. Så kan alt lade sig gøre.

Undersøgelse vakte undren

Koordinatorerne har en amtsrunde med drøftelse og gensidig inspiration af indsendte rapporter om arbejdet det forløbne år. Der er en stor rigdom af afprøvede ideer, som er gået godt eller har måttet opgives. En af de mere overraskende var en vel udført brugerundersøgelse i Storstrøms Amt af de praktiserende lægers syn på de enkelte sygehusafdelinger bedømt ved en række bløde parametre.

En undersøgelse, der først havde medført nogen undren og modstand, men havde ført til en positiv dialog, som kunne bruges konstruktivt også med de afdelinger, hvor der kunne ske forbedringer.

Husk udskrivningskort

Et lille, men vigtigt område som at huske udskrivningskort til indlæggende læge (inklusive vagtlæge) har medført stor forskel på juridiske fortolkninger i flere amter, mens det er en selvfølge i andre, hvor udskrivningskortet sendes til lægen, medmindre patienten verbalt giver udtryk for, at det ikke må ske (i øvrigt meget sjældent forekommende, da de fleste patienter finder det helt naturligt). Jens Rubak lovede at bringe spørgsmålet videre til P.L.O.

Ønske om organisatorisk »orden«

En vigtig opfordring til P.L.O.s forhandlingsudvalg var et klart ønske om at få organisatorisk »orden« på området, da der er næsten lige så mange forskellige måder at indrette sig på, som der er amter. Nogle steder går det gnidningsfrit. Andre har vanskeligheder med andet end det, der ligger i selve kerneopgaven: at bygge bro mellem sektorerne, f.eks. diverse administratorer og langsommelige forretningsgange.

Risko for at brænde ud

Og så lurer risikoen for at brænde ud, da det jo er en opgave ud over den individuelle patientbehandling, man påtager sig, så at sige for en overordnet sag. Selv om vi er selvstændige i mange faglige initiativer, vil en opgave som medinddrager så mange praktiserende kolleger aktivt, ligge bedst i vores organisation.

Evaluering viser bedre samarbejde

Praksiskonsulentordningen er i de sidste par år blevet evalueret i flere amter og nu også på landsplan, hvor de foreløbige resultater blev gennemgået. Samtlige evalueringer viser, at det er en forbedring af samarbejdsmulighederne mellem sektorerne, som bør udbygges videre, herunder blandt andet til den kommunale hjemmepleje. Svenskerne har også med held afprøvet den blandt sygeplejersker og fysioterapeuter, der arbejder i primær- og sekundærsektoren. Der kan modellen være lige så nyttig og påkrævet.