Skip to main content

Skal man have lyst til at blive overlæge?

Sidsel Wied, cand.scient.pol., seniorkonsulent, Yngre Læger og Annette Plesner Steenstrup, cand.mag., MMD, afdelingschef, Hillerød Hospital og tidligere ansat i Lægeforeningens Uddannelsessekretariat

15. sep. 2008
5 min.

Livet som afdelingslæge er ikke altid let, ifølge afdelingslægerne selv. Det ligger i luften, at næste skridt i karrieren er at blive overlæge og leder, men hvem siger, man har lyst eller evner til det? Og hvordan finder man ud af, hvad ledelse går ud på, når ledelsesforummet på afdelingerne typisk kun er for overlæger?

Med afsæt i en række fokusgruppeinterview har Yngre Læger og Lægefor-eningen udviklet et nyt førlederkursus for afdelingslæger. Kurset vil give nogle af svarene på ovenstående spørgsmål. Kurset er samtidig et led i Yngre Lægers nye satsningsområde: karriererådgivning, som du kan læse mere om på Læger.dk under Uddannelse.

Plads til at øve sig

De fleste interviewede afdelingslæger har stor lyst til at afprøve sig selv som ledere, og de efterlyser flere ledelsesopgaver/mere ansvar for at kunne øve sig i at praktisere ledelse, inden hele le-delsesbyrden ligger på deres skuldre. Afdelingslæger vil også gerne eksperimentere med andre måder at lede på end dem, de oplever i deres hverdag. De ser i det hele taget gerne sig selv i rollen som »kulturforandringsagenter« via god ledelse, men de savner et »rum«, hvor det er muligt at øve sig, og hvor der er plads til at eksperimentere med ledelse og nye ledelsesformer. I samme forbindelse efterlyses systematisk feedback, for »at få en bedre fornemmelse af, om ledelse overhovedet er noget, man kan blive god til«.

Når afdelingslægerne er meget ivrige for at afprøve sig selv som ledere, dækker det også over, at det er uklart for dem, hvad ledelsesopgaven reelt går ud på. Der findes godt nok ledelsesfora på afdelingerne, men de er typisk lukkede for afdelingslægerne, selv for de afdelingslæger, der i nogen grad varetager traditionelle ledelsesopgaver. Det resulterer i, at det (for-)bliver uigennemskueligt for den enkelte afdelingslæge, hvad ledelse indebærer, og hvad det er for dagsordener, der har betydning for de beslutninger, der tages.

Afdelingslægerne oplever altså, at den eneste mulighed for at få indblik i ledelse er at afprøve det selv. For som flere deltagere pointerer, i faglig ledelse er det muligt at gemme sig i fagligheden - modsat klassisk ledelse, hvor man bruger helt andre sider af sig selv.

Barrierer for ledelse

Set med afdelingslægernes øjne er der flere ting, der kan virke blokerende for, at de kan få afprøvet deres ledelseskompetencer og ad den vej få afklaret, om det er ledelsesvejen, de skal forfølge.

For det første oplever afdelingslægerne, at der er ringe mulighed for at få lederopgaver og udvikle lederkompetencer uden at være formel leder i sundhedsvæsenet, hvor driften er så stærkt i fokus. For det andet er både det formelle og det uformelle ledelseshierarki stærkt, hvilket gør det svært overhovedet at »få lov« at lede på afdelingslægeniveau, hvis muligheden byder sig. For i sidste ende er det overlægens ord, der er afgørende, eller som en af deltagerne siger: »Hvis man kommer med nye ideer, ser alle hen på overlægen«. Det er overlægen, der har respekten og autoriteten, og det er overlægen, der har magten til at beslutte og ofte også til at omgøre beslutninger. Dette ledelses- og magthierarki smitter af på afdelingslægerne, der bliver usikre og måske også mindre indstillet på at påtage sig ledelsesopgaver.

Endelig møder afdelingslægerne ofte den holdning, at afdelingslægestillingen kun er en trædesten på vej mod overlægetitlen. Sådan ser afdelingslægerne det ikke nødvendigvis selv. De ser masser af udfordringer og muligheder. Som en af interviewdeltagerne siger: »Som afdelingslæge er man ikke kun på vej til at blive overlæge«.

Mange afdelingslæger føler, at de står i en situation, hvor de er uafklarede om, hvorvidt de har lyst til at blive overlæger, og de efterlyser et forum, hvor de kan få hjælp til at afklare situationen med ligestillede kolleger, før de - evt. - bliver overlæger. Sådan et forum tager det nye førlederkursus hul på at skabe. Se mere på næste side.

Kursus i Førledelse

Det overordnede formål med projekt »førledelse« er at udvikle et lederuddannelsesforløb til afdelingslæger, hvor individuel ledelsesafklaring, udvikling af egen ledelsespraksis og dermed understøttelse af talentudvikling samt kompetent og ansvarlig ledelsesadfærd er nøgleord. Læs mere på næste side. Se program på www.laeger.dk

Hvis næste skridt er ledelse - så deltag i den nye førlederuddannelse

Som noget nyt tilbyder Lægeforeningen og Yngre Læger et førlederuddannelsesforløb specielt for afdelingslæger.

Forløbet tager udgangspunkt i deltagernes dagligdag og målet er, at den enkelte deltager gennem refleksion og øvelser bliver i stand til at udforske og udvide sit ledelsesrum i hverdagen. Formålet med undervisningsforløbet er at sætte deltagerne i stand til at agere som ledere på afdelingsniveau. Samtidig får deltagerne lejlighed til at reflektere over deres fremtidige karriereforløb.

Som led i pilotprojektet er deltagerkredsen »planlagt på forhånd«. Det er ambitionen at finde 36 deltagere, heraf en gruppe onkologer, en gruppe psykiatere og en gruppe ikkefagdefinerede afdelingslæger, da projektet også vil forsøge at afdække, om specialets tilhørsforhold har betydning for netværksdannelsen blandt deltagerne.

Det er gratis at deltage, men vi anbefaler at lave en aftale med arbejdsgiveren om dækning af udgifter til transport og frikøb, f.eks. ved at bruge nogle af de ti årlige efteruddannelses-dage, som afdelingslæger er sikret i Yngre Lægers overenskomst.

Forløbet består af fire moduler, og det forudsættes, at man deltager i alle moduler.

Modulerne holdes som internat på Sørup Herregaard, Ringsted.

  • Det personlige lederskab - den 10.-11. december 2008

  • Det organisatoriske lederskab - den 14.-15. januar 2009

  • Det politiske lederskab - den 3.-4. februar 2009

  • Refleksions- og casemodul - den 9.-10. marts 2009

Du tilmelder dig kurset ved at skrive en mail senest den 15. oktober 2008 til kursussekretær Pernille Valentin Sommer på pvs@dadl.dk. Mailen skal indeholde navn, titel, ansættelsessted, speciale og den mailadresse, hvor du ønsker at modtage bekræftelse, materiale mv. Du kan finde flere informationer, program mv. på www. laeger.dk. Du er også velkommen til at ringe til Sidsel Wied, tlf. 35 44 84 41.