Skip to main content

Speciallægeuddannelse til alle

Uddannelseskonsulent Sidsel Wied, srw@dadl.dk

6. jun. 2006
3 min.

I løbet af foråret 2006 har Lægeforeningen i samarbejde med de tre regionale videreuddannelsessekretariater udarbejdet en enquete med henblik på at få overblik over behovet for 1. reservelæge-stillinger iht. 1996-ordningen og overgangsblokke i de internmedicinske og kirurgiske specialer.

Enqueten er en opfølgning på den undersøgelse, Lægeforeningen og videreuddannelsesregionerne foretog i sommeren 2004. Undersøgelsen dengang viste, at 328 læger, der var i gang med en speciallægeuddannelse i et internmedicinsk eller kirurgisk speciale på 1996-ordningen, da den nye speciallægeuddannelse blev indført, havde behov for yderligere ansættelser for at få deres speciallægeautorisation. Det tal er nu ca. 1 år efter nedbragt til 123 læger.

Gammel eller ny uddannelsesordning?

I alt 361 læger har besvaret spørgeskemaet, der er udsendt til alle de yngre læger, der deltog i undersøgelsen fra sommeren 2004, samt dem, der har været i en undervisningsstilling i internmedicin eller kirurgi siden 1999.

Af de 361 læger, der har besvaret skemaet, er 250 (69%) forblevet på gammel uddannelsesordning, og kun 24% er overgået til ny ordning (de resterende 7% er overgået til andre specialer end de internmedicinske eller kirurgiske).

Når så mange har valgt at forblive på gammel ordning, skyldes det for en stor dels vedkommende, at de har været så langt i deres specialisering, at det ikke har kunnet svare sig rent tidsmæssigt at skifte.

Speciallægeuddannelse til alle?

Af de 123 læger, der har behov for yderligere ansættelser for at opnå deres speciallægeautorisation, kan langt de fleste ansættelser ifølge videreuddannelsesregionerne opnås. For de fleste specialers vedkommende er mængden af læger med behov for yderligere ansættelser så begrænset, at stillingerne vil kunne opnås uden problemer og ad hoc-klassificeres til formålet. For nogle kan der selvfølgelig godt blive tale om en begrænset ventetid på stillingerne.

I enkelte specialer er der imidlertid problemer. Det gælder kirurgisk gastroenterologi, plastikkirurgi og kardiologi. I kirurgisk gastroenterologi vil langt de fleste formentlig kunne opnå uddannelsesstillinger til færdiggørelse af deres speciallægeuddannelse, mens specielt plastikkirurgi i hele landet og kardiologi i Region Øst er en flaskehals. Ikke alle kan få deres primære valg af speciale opfyldt inden for disse specialer.

Alle får svar

Så snart de regionale videreuddannelsessekretariater har skabt sig et overblik over behovet for stillinger hos de læger, der mangler ansættelser, og hvordan disse behov eventuelt kan indfries, vil lægerne blive kontaktet af sekretariaterne. Alle med yderligere ansættelsesbehov får således en tilbagemelding på deres spørgeskema med sekretariaternes vurdering af de muligheder, der er, for at de kan færdiggøre deres speciallægeuddannelse. Dette vil formentlig ske i løbet af sommeren 2006.

Hvis du således ikke bliver kontaktet af videreuddannelsessekretariaterne men alligevel har brug for supplerende uddannelse for at kunne færdiggøre din speciallægeuddannelse, skal du kontakte det relevante videreuddannelsessekretariat.

Formand for Uddannelsespolitisk Udvalg, Michael Dall:

»Jeg er virkelig glad for resultatet af denne undersøgelse. Vi har hele tiden lovet, at indførelsen af den ny uddannelse ikke skulle betyde, at der kom en hel generation af uddannelsessøgende læger i klemme. Den overgangsordning, vi har fået etableret, har modvirket det.

Samtidig skal videreuddannelsesregionerne have ros for at have levet op til deres løfter om, at ingen uddannelsessøgende læge vil komme i klemme mellem to ordninger. Tallene taler for sig selv, og regionernes løfte om, at hver af de læger, der stadig har et behov for ansættelser, bliver kontaktet personligt, er endnu et vidne om, at vi har en samarbejdspart, der tager deres opgave lige så alvorligt, som vi gør«.