Skip to main content

Supplerende helbredsoplysninger til forsikringsselskaber og pensionskasser

Attestudvalget

4. nov. 2005
3 min.

Patienter har siden den 1. januar 1987 haft ret til aktindsigt i sygehusjournaler og siden den 1. januar 1994 endvidere ret til indsigt i journaler i praksissektoren. Patienterne har derved ret til at se, hvilke oplysninger læger nedfælder om dem i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsenet.

Det var ikke meningen med lovbestemmelserne, at f.eks. forsikringsselskaber og pensionskasser skulle have udvidede muligheder for at skaffe sig oplysninger om patienters helbredsforhold.

Denne problemstilling blev drøftet med bl.a. Sundhedsministeriet for ca. ti år siden, og ministeriet udtrykte ønske om, at Lægeforeningen sammen med Assurandør-Societetet (der nu hedder Forsikring & Pension) skulle indgå en aftale om, hvorledes udvekslingen af helbredsoplysninger mellem læger og forsikringsselskaber bør finde sted.

I de følgende år var der meget langvarige drøftelser mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension med henblik på etablering af en aftale. Da forhandlingerne var meget vanskelige, og de ultimo 1997 gik helt i hårdknude, så Lægeforeningen sig nødsaget til at opsige alle sine aftaler om attester med Forsikring & Pension.

Det satte skub i tingene, og primo 1998 kunne aftalen om Forsikringserklæring underskrives, så den kunne træde i kraft den 1. april 1998. Lægeforeningens opsigelse af de øvrige aftaler kunne samtidig trækkes tilbage.

Aftalen om Forsikringserklæring har følgende elementer

  • Forsikringsselskabers og pensionskassers indhentning af supplerende helbredsoplysninger hos medlemmer af Den Almindelige Danske Lægeforening skal ske efter retningslinjer, der fremgår af en vejledning, der er aftalt mellem parterne.

  • Indhentning af oplysningerne kan herefter alene ske efter der er indhentet en aftalt samtykke/fuldmagts- erklæring fra forsikringstageren.

  • Forsikringsselskabet/pensionskassen skal fremsende en såkaldt »Forsikringserklæring Anmodning« i udfyldt stand, når der indhentes supplerende oplysninger.

  • Lægen anvender ved besvarelse attestformularen »Forsikringserklæring Lægens svar«.

Det skal understreges, at Forsikringserklæring anvendes til indhentning af supplerende helbredsoplysninger. De øvrige attestblanketter, der anvendes i forbindelse med forsikringstegning og ved en forsikringsbegivenhed, anvendes på den måde, de er aftalt til.

  • Ved forsikringstegning kan der alene indhentes helbredsoplysninger forud for det tidspunkt, hvor selskabet har accepteret den ønskede forsikring.

  • Ved en forsikringsbegivenhed kan der alene indhentes helbredsoplysninger fra tegningstidspunktet for forsikringen til tidspunktet for den endelige fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse.

Attestudvalget skal bemærke, at der alene skal fremsendes oplysninger, der er relevante for sagen. Derfor er det nødvendigt, at forsikringsselskabet/pensionskassen i den dertil indrettede rubrik på anmodningsblanketten redegør for, hvad sagen drejer sig om.

Flere forsikringsselskaber og pensionskasser overholder ikke aftalen

Attestudvalget har fra medlemmer af Lægeforeningen modtaget en lang række henvendelser, der viser, at forsikringsselskaber og pensionskasser ofte forsøger at indhente oplysninger i strid med aftalen om Forsikringserklæring.

Følgende er et lille udpluk af aftale-stridige handlinger:

  • Forsikringsselskabet/pensionskassen fremsender almindeligt brev og anmoder om fremsendelse af en kopi af patientens journal.

  • Forsikringsselskabet/pensionskassen fremsender ikke den aftalte samtykkeerklæring men derimod en fuldmagt fra patienten, der giver selskabet ret til aktindsigt - undertiden med henvisning til gældende lovregler om aktindsigt.

  • Forsikringsselskabet/pensionskassen sender i tilfælde af en forsikringsbegivenhed anmodning om Forsikringserklæring men afkrydser fejlagtigt »Forsikringstegning« som begrundelse for indhentning af oplysninger - selv om forsikringen er tegnet flere år forinden - og anmoder om oplysninger vedrørende tiden forud for tidspunktet for forsikringens tegning.

  • Forsikringsselskabet/pensionskassen beder forsikringstager fremskaffe en kopi af journalen og fremsende den til selskabet.

Attestudvalget opfordrer til, at aftalestridige anmodninger returneres

Der er som anført ovenfor indgået en klar og bindende aftale med Forsikring & Pension om, hvorledes supplerende helbredsoplysninger indhentes i forbindelse med såvel forsikringstegning som ved en forsikringsbegivenhed.

Forsikringsselskaber og pensionskasser kan ikke uden at bryde aftalen indhente fuldmagt fra patienten og søge aktindsigt i lægejournaler.

Hvis forsikringsselskabet/pensionskassen - fraset situationer hvor der anvendes anden aftalt attest - forsøger at indhente supplerende helbredsoplysninger ved andre procedurer end fremsendelse af korrekt udfyldt anmodning om Forsikringserklæring og korrekt udformet samtykke/fuldmagtserklæring underskrevet af patienten, må sagen returneres med opfordring til anvendelse af korrekt procedure.