Skip to main content

Ti gode emner til valgkampen

Jens Winther Jensen

2. nov. 2007
3 min.

Sundhedsområdet vil blive det helt dominerende emne i valgkampen, lød det fra dag ét. Det var før den store leg om bogstavkombinationer og kändnis-effekten tog over. Her er ti gode emner der kan være med til at indvinde det tabte:

1. Der skal være lige vilkår for offentlige og private sygehuse. Vi er ikke i Lægeforeningen imod en privat sektor, men konkurrencen imellem dem skal ske på lige vilkår. Det offentlige har store faste udgifter til uddannelse, forskning, akutberedskab etc., der skævvrider forholdet. Der er også under valgkampen fremkommet eksempler på takster, der skævvrider.

2.Afskaf fradragsretten for arbejdsgiver-betalte sundhedsordninger. Det er asocialt, at store grupper skal være med til at finansiere ordninger for mennesker, der i forvejen er privilegerede, og det gør ikke sagen bedre, at regeringen yderligere vil skattefritage arbejdsgiverbetalt kondi, massage etc.

3.Gør noget ved uligheden i sundhed. Tag forebyggelse alvorligt. Vi behøver ikke vente på forkromede nationale planer. Der er masser af tiltag, der kan sættes i gang i morgen ved hjælp af ændrede giftskatter, differentieret moms, en effektiv rygelov etc.

4. Hold kommunerne fast på, at de har påtaget sig at overtage ansvaret for forebyggelsen og rehabiliteringen. Der er allerede for mange eksempler på, at kommunerne ikke lever op til dette ansvar. Det gælder eksempler i alkoholbehandlingen, rehabiliteringen af kræftbehandlede o.a.

5. Indfør et princip om, at de sundhedsmæssige konsekvenser af al lovgivning skal vurderes. Når vi bygger en vej, bliver alle mulige konsekvenser for miljø og landskab endevendt, men ændrer vi bilbeskatningen eller skatterne på drikkevarer bliver konsekvenserne for befolkningens sundhed ikke vurderet.

6. Sæt fokus på kvaliteten og giv alle patienter ret til en behandlingsplan og sammenhæng i behandlingen. Enmånedsgarantien favoriserer patienter med ukomplicerede lidelser, mens fx de ældre medicinske og psykiatriske patienter svigtes. Alle livstruende sygdomme skal betragtes som akutte.

7. Lad os nu komme i gang med en mere konsekvent brug af informationsteknologi i sundhedsvæsenet. Vi kan allerede nu gå i gang med at forbedre patientbehandlingen ved at øge tilgængeligheden til registre og vejledninger. Få digital signatur gjort personlig for læger.

8. Lad os komme videre med planerne for et nyt klagesystem med en patientombudsmand og en klageinstans på det lokale sygehus så tæt på behandlingsstedet som muligt. Lad os komme videre med åbenheden omkring fejl og uheld, så læge og patient kan tale direkte sammen, og lad os indrette systemet, så vi lærer af uheldige forløb.

9. Sørg for, at der sker en styrkelse af det akutte beredskab, så patienterne kommer hurtigere til den rigtige behandling og hold fast i, at specialisterne skal samles på færre større akutcentre. Når der bliver længere mellem sygehusene er det vigtigt for borgernes tryghed, at lægen kan komme hurtigt ud ved alvorlig sygdom eller uheld.

10. Endelig, sørg for, at den danske sundhedsforskning ikke sygner hen. Det er den, der skaffer os fremtidens nye lægemidler og behandlinger og afprøver, at de er sikre og økonomiske. Den er også fødelinje til en af de industrier, vi skal leve af i fremtiden.

Se mere om de ti forslag på www.laeger.dk

Fortsat god valgkamp.