Skip to main content

Behandling af hypertension med en kombinationstablet indeholdende lave doser af fire forskellige antihypertensiva

Patienter, som fik kombinationstabletten, opnåede bedre blodtryksreduktion end patienter, som fik den traditionelle behandling, som startede med ét medikament ad gangen.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

21. okt. 2021
2 min.

I praksis har en del patienter med forhøjet blodtryk brug for mere end ét antihypertensivt lægemiddel. Sammenholdt med viden om, at antihypertensiva har relativt størst blodtryksnedsættende effekt i en lav dosering, lægger det op til anvendelse af kombinationspræparater. Et nyt australsk dobbeltblindet randomiseret studie (Quartet) sammenligner effekt af en kombinationstablet med en kvart dosis af fire slags antihypertensiva (angiotensin II-receptoragonist, calciumantagonist, thiazid og betablokker) med vanlig behandlingsstrategi, hvor man starter med et stof ad gangen.

Professor overlæge Michael Hecht Olsen, Syddansk Universitet, kommenterer: »Forfatterne rapporterer en bedre antihypertensiv effekt hos patienter, som fik kombinationsbehandlingen, uden signifikant flere bivirkninger, og at denne bedre effekt også er til stede efter et års behandling med planlagt medicinøgning efter seks, 12 og 26 uger. Derfor bekræfter studiet, at det er mere effektivt at starte flere blodtrykssænkende præparater i mindre doser samtidigt, specielt hvis der ikke er planlagt optitrering særlig ofte. Denne behandlingsstrategi er derfor særlig effektiv i et ressourcefattigt sundhedsvæsen med sparsom followup, og hvor patienterne ikke kan varetage selvmonitorering og medicinsk optitrering. I Danmark har både patienter og læger et stærkt ønske om at kunne knytte eventuelle bivirkninger til det enkelte præparat, hvorfor man så vidt muligt tidsforskyder opstart af forskellige blodtrykssænkende præparater. Traditionelt vil man starte med monoterapi med 50% af maksimal dosis og efter en måned, hvis blodtryk ikke er i mål, tillægge et andet præparat i 50% af maksimal dosis. Hvis det initiale klinikblodtryk ≥ 160/100 mmHg, vil man typisk allerede tillægge det andet præparat efter to uger. Da mange danske patienter har eget blodtryksapparat, kan mindst hver anden dosisjustering foretages af patienten selv baseret på hjemmeblodtryksmåling og skriftlig instruktion. Hvis man i Quartet havde haft en sådan månedlig dosisjustering, er jeg overbevist om, at blodtryksforskellen mellem de to grupper ville have været væk allerede ved seksmånederskontrollen. Da disse nye kombinationspiller ofte er dyrere og kun sparsomt findes på det danske marked, mener jeg ikke, at Quartet giver anledning til ændringer i behandling af forhøjet blodtryk i Danmark«.

Chow CK, Atkins ER, Hillis GS et al. Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, doubleblind, active-controlled trial. Lancet 2021; 398: 1043-52.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen