Skip to main content

Eradikation af Helicobacter og øvre gastrointestinal blødning under lavdosisacetylsalisyrebehandling

Eradikation af Helicobacter pylori hos ældre patienter i behandling med acetylsalicylsyre, beskytter mod øvre gastrointestinal blødning, men effekten aftager efter et par år. 

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

31. jan. 2023
2 min.

Mange ældre personer behandles i lange perioder med acetylsalicylsyre (ASA) for at forebygge blodpropper. Et nyt stort dobbeltblindet randomiseret studie undersøger, om eradikation af Helicobacter pylori (Hp) reducerer ulcusblødningsrisiko i denne patientgruppe. Patienter fra almen praksis, som var 60 år eller ældre, var i behandling lavdosis-ASA (< 325 mg daglig) og havde en positiv ureaudåndingstest (n = 5.367) blev randomiseret til enten en eradikationskur eller placebo. Forfatterne rapporterer, at gruppen, som modtog eradikationskuren, havde en signifikant lavere risiko for ulcusblødning end patienterne i placeboarmen (ca. 65% reduktion). Effekten var til stede i de første 2,5 år af observationsperioden, men aftog derefter.

Overlæge Jane Møller Hansen, Gastroenterologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, kommenterer: »Studiet bidrager med væsentlig information vedrørende primær profylakse ved lavdosis-ASA-behandling. Studiet fandt et lavere antal ulcusblødninger end forventet i kontrolgruppen 2,61/100.000 år mod forventet 8/100.000 år. Dette er formentlig delvis forklaret ved et krav om mindst 4 × 28 dages ASA-behandling forud for inklusion og dermed eksklusion af højrisikopatienter, der ikke har kunnet tåle ASA. Ydermere er studiet et pragmatisk studie, hvor ca. 42% af patienterne ophørte med ASA i opfølgningsperioden, ca. en tredjedel af patienterne i begge grupper indløste recept på protonpumpehæmmer (PPI), og 24% i kontrolgruppen, der blev Hp-testet ca. fire år efter inklusion (10%), var Hp-negative. Number needed to treat var 238 for at undgå én ulcusblødning. Da Hp-prævalensen i denne ældre population (medianalder 73 år) kun var 18%, skal et betydeligt antal patienter testes for at opnå denne beskedne effekt. Anbefalingen ud fra dette studie er således, at i områder med lav Hp-prævalens anbefales ikke Hp-test forud for ASA-behandling, kun for højrisikopatienter, hvor man også må overveje PPI-profylakse«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen