Skip to main content

Modtagelighed for COVID-19 ved astma og betydning af inhalationssteroid

Inhalationssteroid ser ud at nedregulere receptorerne for SARS-CoV-2 i sputum fra patienter med astma, hvilket antyder en beskyttende effekt.

Foto: NIAID
Foto: NIAID

Redigeret af Peter Lange plange@dadlnet.dk

3. jun. 2020
2 min.

Der hersker meget tvivl om forløbet af COVID-19 hos patienter med astma og om mulig betydning af behandling med kortikosteroid. I Danmark skønnes prævalens af astma at ligge på 7-10%, og det er ukendt, om den store patientgruppe har en øget risiko for at udvikle et alvorligere forløb af infektion med SARS-CoV-2. WHO har frarådet brug af kortikosteroid til behandling af COVID-19, men fastholder, at patienter med svær opblussen i astma (og KOL) bør, som vanligt, behandles med en kort peroral kortikosteroidkur. I patogenesen af COVID-19 antages angotensinkonverterende enzym 2- og transmembranproteaseserin 2-receptorer at spille en rolle for, at virus kan trænge ind i værtens celler. Øget ekspression af disse receptorer antages derfor at øge modtageligheden for infektion. Et nyt studie analyserer ekspression af de to receptorer og af intercellulært adhæsionsmolekyle 1 (ICAM-1), som er receptor for rinovirus, i sputum fra 330 patienter med svær astma og 79 raske kontroller. Forfatterne finder, at ekspression af COVID-19-relaterede receptorer var på samme niveau hos personer med astma som blandt kontrollerne. I gruppen med astma var ekspressionen øget blandt mænd, afrikanere og personer med diabetes mellitus, mens behandling med inhalationssteroid (ICS) var relateret til lavere ekspression af disse receptorer. Med hensyn til ICAM-1-receptoren rapporteres en højere ekspression blandt personer med astma end blandt raske.

Professor, overlæge Peter Lange, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, og Københavns Universitet, kommenterer: »Det er et meget interessant mekanistisk studie. Den øgede ekspression af COVID-19-relaterede receptorer blandt mænd, afrikanere og personer med diabetes stemmer godt overens med de kliniske fund af et sværere sygdomsforløb i disse grupper. Den øgede ekspression af receptorerne for forkølelsesvirus ved astma er også forenelig med den kliniske erfaring, at astmapatienter ofte får langvarige forværringer i deres sygdom som følge af banale forkølelser. Den mest positive tolkning af de nye resultater ud fra en astmapatients vinkel er, at astma ikke er associeret til øget COVID-19-modtagelighed, og at ICS ligefrem kan nedsætte modtageligheden. Imidlertid må disse fund betragtes som hypotesegenererende, og vi må derfor afvente resultater af kliniske studier af ICS ved COVID-19, før vi kan udtale os mere sikkert«.

Peters MC, Sajuthi S, Deford P et al. COVID-19 related genes in sputum cells in asthma: relationship to demographic features and corticosteroids. Am J Respir Crit Care Med 29. apr 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.