Skip to main content

Stærkt øget risiko for kardiovaskulær sygdom efter trombotisk trombocytopenisk purpura

Trombotisk trombocytopenisk purpura er en erhvervet, oftest livsfarlig, tilstand med autoantistoffer rettet mod enzymet ADAMTS13. En ny undersøgelse understreger, at overlevere af selve sygdommen efterfølgende har en høj risiko for kardiovaskulær sygdom.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

17. okt. 2021
2 min.

Hvis sygdommen trombotisk trombocytopenisk purpura diagnosticeres i tide, kan overlevelsen øges markant. På lang sigt er risikoen for kardiovaskulær sygdom dog kraftigt forøget. Et nyt studie viser, at ca. 30% af patienterne vil rammes af et kardiovaskulært event inden for en kort årrække. Der er derfor behov for opfølgning af disse patienter efter vellykket behandling af deres hæmatologiske grundsygdom.

Professor, overlæge, ph.d. Anne-Mette Hvas, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Trombotisk trombocytopenisk purpura er en sjælden tilstand; i dette lys er denne nye undersøgelse relativt stor, da den rapporterer forløbene fra to amerikanske centre for 181 patienter med en medianopfølgningstid på 7,6 år. Undersøgelsen viser, at særligt risikoen for stroke er øget i årene efter velbehandlet sygdom, da dette blev diagnosticeret hos 18% af patienterne. Dette fund kan tyde på, at særligt hjernen er sårbar som følge af trombotisk trombocytopenisk purpura. Dette er også i forhold til hjertet, da det næsthyppigste event var nonfatalt myokardieinfarkt, som blev set hos 6% af patienterne. Undersøgelsens resultater peger således på vigtigheden af at følge patienter efter behandling for trombotisk trombocytopenisk purpura for øvrige kardiovaskulære risikofaktorer som hypertension, hyperkolesterolæmi og diabetes mellitus, ligesom vigtigheden af rygestop, fysisk aktivitet og hjertevenlig kost må understreges over for patienterne. Da undersøgelsen er baseret på journalgennemgang, er der risiko for, at forekomsten af kardiovaskulære events er undervurderet, da man kun har kunnet opgøre de events, der rent faktisk blev undersøgt for. En længere opfølgningstid kunne ligeledes afsløre en eventuelt yderligere øget risiko på længere sigt for disse patienter. Forekomsten af kardiovaskulære events hos overlevere efter trombotisk trombocytopenisk purpura må således anses for at være et konservativt estimat. Der er i dag ikke guidelines for kardiovaskulær opfølgning af patienter, der overlever trombotisk trombocytopenisk purpura, hvilket dette studie peger på, der er behov for med henblik på forebyggelse og tidlig intervention«.

Brodsky MA, Sukumar S, Selvakumar S et al. Major cardiovascular events in survivors of immune-mediated thrombotic thrombocytopenic purpura. Am J Hematol (online 30. aug 2021).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen