Skip to main content

Brug for klarere vejledning om genoplivning

Den nødvendige samtale er svær at gennemføre med plejehjemsbeboere af flere årsager.

Speciallæge i almen medicin Holger Juul Sørensen
E-mail: holger.juul@get2net.dk

15. aug. 2017
2 min.

I Ugeskrift for Læger 16/2017 fremhæver Poul Jaszczak betydningen af den såkaldte nødvendige samtale på sygehuse og plejehjem, en samtale som bl.a. er påkrævet, hvis patienten ønsker at fravælge behandling ved hjertestop ud i fremtiden.

Der er imidlertid flere problemer forbundet med gennemførelsen af denne samtale med plejehjemspatienterne. For det første er demens hos en stor del af plejehjemsbeboerne en hindring for en meningsfyldt og dermed retsgyldig samtale. Dernæst hersker der blandt læger og plejepersonale betydelig usikkerhed om, hvorvidt også den relativt raske og habile plejehjemsbeboer altid har ret til at fravælge genoplivning. Denne usikkerhed fremgår også af Etisk Råds gennemgang af emnet fra december 2016, hvor der bl.a. står at det »til en vis grad er en lægelig vurdering, hvornår det kan komme på tale, at en person kan undgå at blive forsøgt genoplivet med de ovenstående begrundelser« ( hvor begrundelsen blot er at den ældre er »mæt af dage«, men ikke har nogen helbredsmæssige begrundelser). Jeg mener, at Etisk Råds fortolkning er i modstrid med Sundhedsstyrelsen vejledninger fra 2014 og 2016, hvoraf det fremgår, at det er en lægelig vurdering, om den ældre er habil og forstår problemstillingen, men lægen kan ikke afvise den habile og relativt raske plejehjemsbeboers ønske om fravalg af genoplivningsforsøg. Jeg har nærmere redegjort for problemstillingen i Ugeskrift for Læger 4/2017. Jeg har i øvrigt haft samme opfattelse som Etisk Råd i andre sammenhænge, f.eks. i en kommunal vejledning til plejehjemspersonale.

Der synes således at være behov for en mere klar og forståelig vejledning for fravalg af genoplivningsforsøg for habile og relativt friske plejehjemsbeboere, og det er derfor et meget interessant forslag, der bringes i en kronik i Ugeskrift for Læger 15/2017 ved Hans Jørgen Vognsen. Her fremsættes den tanke, at det politisk skal vedtages, at genoplivningsforsøg ikke skal være standardbehandling hos plejehjemsbeboerne. Der skal altså være tale om et tilvalg og ikke et fravalg af genoplivningsforsøg på landets plejehjem. Hvis dette forslag kunne udmøntes i forståelige og håndterbare retningslinjer, kunne det sikkert give plejehjemsbeboeren, de pårørende og personalet mere ro og tryghed omkring livets afslutning på landets plejehjem.