Skip to main content

COVID-19 blandt gravide i Danmark – forekomsten og udfaldet følges tæt i Danmark

Nyere data fra udlandet tyder på, at den senere deltavariant af COVID-19 forårsager sværere udfald blandt gravide end tidligere varianter.
Colorbox
Colorbox

Afdelingslæge Anna Aabakke, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital – Hillerød og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Holbæk Sygehus. E-mail: anae@regionsjaelland.dk. Professor Lone Krebs Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Amager-Hvidovre Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Begge forfattere er projektansvarlige for den Danske COVID-19 i graviditet-database og medlemmer af den Danske COVID-19 i graviditet-guidelinegruppe under Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Interessekonflikter: ingen.

3. dec. 2021
5 min.

Vi har med interesse læst kasuistikken af Carlsen et al, som på baggrund af to sygehistorier sætter fokus på tilfælde med SARS-CoV-2-inficering af placenta hos smittede gravide og mulig vertikal smitte af SARS-CoV-2 fra mor til barn. De understreger helt relevant vigtigheden af ekstra opmærksomhed, når gravide smittet med SARS-CoV-2 angiver at mærke »mindre liv« [1].

Den nyligt opdaterede nationale guideline om håndtering af COVID-19-smittede gravide og fødende har også skærpet opmærksomheden på henvendelser med »mindre liv« blandt SARS-CoV-2-smittede gravide [2].

I kasuistikken refereres primært udenlandske studier samt et enkelt nordisk studie af ældre dato.
I Danmark har vi siden pandemiens begyndelse i marts 2020 indsamlet data på alle danske gravide, som i graviditeten var smittet med SARS-CoV-2, i den danske COVID-19 i graviditet-database (DCOD). Resultaterne er løbende blevet publiceret i rapporter publiceret på Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis hjemmeside: https://www.dsog.dk/covid19. Endvidere er data fra perioden marts til oktober 2020 blevet publiceret, hvor udfald blandt SARS-CoV-2-smittede gravide er sammenlignet med udfald blandt ikkesmittede gravide i samme periode [3]. Vi fandt, at forekomsten af SARS-CoV-2 blandt gravide var 5,1 pr. 1.000 graviditeter, hvoraf 5,5% havde behov for indlæggelse pga. svær COVID-19. Risikofaktorer for indlæggelse var overvægt, rygning, astma og smitte efter graviditetsuge 22. Vi fandt ingen forskel i obstetriske eller neonatale komplikationer, og vi konkluderer, at risikoen for alvorlige neonatale komplikationer er meget lille. En endnu ikke publiceret opgørelse fra DCOD for det første år af pandemien (marts 2020-februar 2021) bekræfter disse fund.

Men der er også i Danmark tidligere beskrevet tilfælde med mulig vertikal smitte og patologiske udfald [4] svarende til de to tilfælde beskrevet i ovennævnte kasuistik.

Nyere data fra udlandet tyder på, at den senere delta-variant af COVID-19 forårsager sværere udfald blandt gravide end tidligere varianter. Således har man i USA fundet en større risiko for intrauterin føtal død blandt gravide smittet med SARS-CoV-2 under ”delta-perioden” (5). Også i Danmark følger vi de svære udfald. I DCOD har vi i de sidste 6 måneder fra juni til november 2021 fået indberettet i alt 31 svære tilfælde af SARS-CoV-2 smitte i graviditeten, hvor udfaldet har været enten maternel iltbehandling, maternel indlæggelse på intensiv afdeling, intrauterin føtal død eller præterm forløsning indenfor 28 dage af bekræftet SARS-CoV-2 smitte. Heriblandt var der 11 tilfælde af perinatal død herunder intrauterin føtal død, 11 prætermt forløste børn og 7 kvinder som blev indlagt på intensiv afsnit. Til sammenligning var der i samme periode året forinden fra juni til november 2020 blandt 582 SARS-CoV-2 smittede gravide, 8 svære tilfælde som defineret ovenfor, hvoraf 3 blev forløst prætermt, der var færre end 3 tilfælde af perinatal død og færre end 3 kvinder, som blev indlagt på intensiv afsnit. Vaccinationsstatus var kendt for 29 af kvinderne og 27 (93%) var uvaccinerede. Således tyder danske tal også på, at delta-varianten hyppigere forårsager svære tilfælde og dårlige udfald blandt gravide end tidligere varianter. Desuden, at risikoen er størst blandt uvaccinerede gravide. Men de lave tal illustrerer også, at risikoen for svær sygdom og dårligt udfald fortsat er lav og kun rammer nogen af de smittede gravide.

De to sygehistorier i kasuistikken illustrerer fint, at inficering af placenta forekommer i enkelte tilfælde af SARS-CoV-2-smitte blandt gravide og kan give anledning til alvorlige følger for mor og barn.
Således må vi understrege vigtigheden i, at gravide COVID-19-vaccineres. Samt at gravide følger de vanlige hygiejneanbefalinger og forsigtighedsregler. Og så bør gravide smittet med SARS-CoV-2 informeres om at henvende sig i tilfælde af mindre liv, åndenød eller høj feber.

LÆS OGSÅ

Mulig vertikal smitte, præmatur forløsning, neonatal sygelighed og død hos gravide med COVID-19

Fødselslæger slår alarm: Vi ser flere dødfødsler på grund af COVID-19

Faktaboks

Svar

Referencer

Referencer

  1. Carlsen EM, Ilsby C, Castensøe-Seidenfaden P et al. Mulig vertikal smitte, præmatur forløsning, neonatal sygelighed og død hos gravide med COVID-19. Ugeskr Læger 2021;183:V08210653.

  2. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Jordemoderforeningen, Dansk Jordemoderfagligt Selskab. Klinisk vejledning om håndtering af COVID-19-smittede gravide og fødende kvinder, deres partner og det nyfødte barn. Vers. 10. https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/61961f7a22fe7450b183dc84/1637228412786/Klinisk+vejledning+vedr.+h%C3%A5ndtering+af+COVID-19_+gravide%2C+f%C3%B8dende+og+barslende+kvinder+-+version+10+-+final.pdf. (25. nov 2021).

  3. Aabakke AJM, Krebs L, Petersen TG et al. SARS-CoV-2 infection in pregnancy in Denmark-characteristics and outcomes after confirmed infection in pregnancy: A nationwide, prospective, population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand2021;100:2097-110.

  4. Milbak J, Holten VMF, Axelsson PB et al. A prospective cohort study of confirmed severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection during pregnancy evaluating SARS-CoV-2 antibodies in maternal and umbilical cord blood and SARS-CoV-2 in vaginal swabs. Acta Obstet Gynecol Scand2021;100:2268-77.

  5. DeSisto CL, Wallace B, Simeone RM et al. Risk for stillbirth among women with and without COVID-19 at delivery hospitalization - United States, March 2020-September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1640-5.