Skip to main content

Der, hvor flest fejler, men ingen prioriterer

Det er på høje tid, at vi i Danmark ændrer vores tilgang til smerter og funktionsnedsættelse i muskler og led, og kun igennem mere forskning kan vi gøre os håb om med tiden at reducere den store byrde for samfundet og for de mange danskere.    

Smerte -  Colourbox
Colourbox

Styregruppe i Det Nationale Netværk for Sundhed i Muskler og Led: Jan Hartvigsen1, 2, Nanna Rolving3, 4, Søren T. Skou1, 5, Eva Wæhrens6, Andreas Holtermann7, Berit Schiøttz-Christensen8, Claus Vinther Nielsen9, 10 & Janus Laust Thomsen11

1) Center for Sundhed i Muskler og Led, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. E-mail: Mail: jhartvigsen@health.sdu.dk, 2) Kiropraktorernes Videncenter, Odense, 3) Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital, 4) Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, 5) Forskningsenheden PROgrez, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus, 6) Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 7) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 8) Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, 9) DEFACTUM, Region Midtjylland, 10) Socialmedicin og Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup, 11) Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet. Interessekonflikter: ingen

30. mar. 2023
4 min.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en rapport om sygdomsbyrden i Danmark [1]. Den bekræfter, at smerter, funktionsnedsættelse og sygdom i muskler og led har et epidemisk omfang, hvilket står i stærk kontrast til den begrænsede opmærksomhed, som området får politisk og forskningsmæssigt.

Mere end en million danskere lever med smerter i muskler og led, hyppigst ryg- og nakkesmerter samt artrose, som udgør den største gruppe af kroniske sygdomme i Danmark og på verdensplan [1, 2]. Ifølge Sundhedsprofil 2021 vil halvdelen af alle danskere have oplevet smerter og funktionsnedsættelse i muskler og led inden for de seneste to uger. Samtidig rangerer Danmark tredjedårligst ud af 195 lande, hvad angår forekomst og funktionsnedsættelse forårsaget af disse sygdomme [3].

Smerter og sygdom i muskler og led forårsager alene halvdelen af alle sygedage, herunder 25% af alt langtidssygefravær [4]. Ryg- og nakkesmerter samt artrose forårsager næsten ti millioner ekstra kontakter til egen læge – hvert eneste år [1]. De samlede omkostninger anslås til at være mere end 60 mia. kr. – også hvert eneste år [1]. Endelig er ulighed i sundhed fremtrædende, fordi danskere med kortvarig uddannelse rapporterer hyppige og alvorlige problemer i muskler og led mere end dobbelt så ofte som danskere med en længerevarende uddannelse. To ud af tre med muskel- og ledsygdomme har også andre kroniske sygdomme som depression, hjerte-kar-sygdomme, diabetes og KOL. Det kan være medvirkende til, at de dør tidligere, sandsynligvis fordi de har et generelt dårligt helbred, taber evnen til at være fysisk aktive og taber tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Sundhedsstyrelsen har sammen med eksperter fra alle relevante medicinske specialer og andre sundhedsfaglige udarbejdet evidensbaserede nationale kliniske retningslinjer for håndtering af ryg- og nakkeproblemer, artrose samt andre tilstande i muskler og led. Retningslinjerne anbefaler, at sundhedspersonale først og fremmest skal fokusere på at oplyse og inddrage borgere i, hvad de selv kan gøre for at forebygge og håndtere deres muskel- og ledsygdom samt fremme en aktiv hverdag og træning. Som andre kroniske sygdomme kan smerter i muskler og led nemlig ikke altid kureres, og mange må derfor leve med dem livet ud. Dette kræver ofte rehabiliteringsindsatser på tværs af faggrupper og koordineret samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområder. Desværre er disse anbefalinger dårligt implementeret og har ikke haft den store indvirkning på sundhedsvæsenet. Skanninger og behandlinger, som ikke er anbefalede og endda ofte anbefalet imod (f.eks. kikkertoperationer for artrose i knæ), er fuldt dækket af det offentlige sundhedssystem, mens strukturerede programmer med uddannelse og træning, som skal støtte op om bedre egenhåndtering, ikke er fuldt dækkede. Dette bidrager til uligheden i sundhed. De danske retningslinjer anbefaler, at der ikke ordineres opioider, men på trods heraf er Danmark det land i verden, hvor der udskrives tredjemest af disse præparater pr. borger, og 35% udskrives for kroniske smerter i muskler og led [4].

Det er på høje tid, at vi i Danmark ændrer vores tilgang til smerter og funktionsnedsættelse i muskler og led.Styregruppe i Det Nationale Netværk for Sundhed i Muskler og Led

Prioritering af forskningsmidler er også skæv. I Danmark uddeles forskningsmidler primært af få private fonde, og midler tilfalder hyppigst få udvalgte sygdomsområder [5]. Muskel- og ledsygdomme har ikke disse fondes interesse og modtager på trods af en førsteplads, hvad angår omkostninger og sygdomsbyrde, mindre end 1% af de samlede bevillinger [5].

Det er på høje tid, at vi i Danmark ændrer vores tilgang til smerter og funktionsnedsættelse i muskler og led. Vi kan starte med at tale om den høje sygdomsbyrde, vi skal informere befolkningen om ny viden om forebyggelse og behandling, vi skal give let og lige adgang til behandling og rehabilitering, der er anbefalet i evidensbaserede retningslinjer, og vi skal holde op med at tilbyde borgerne overflødige eller skadelige behandlinger. Samtidig skal vi forske meget mere i, hvorfor så mange får disse lidelser, og hvordan vi leverer effektiv forebyggelse, behandling og rehabilitering. Kun derigennem kan vi gøre os håb om med tiden at reducere den store byrde for samfundet og for de mange danskere.    

Referencer

  1. Meirey I, Rosenkilde S, Klitgaard MB et al. Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. København: Sundhedsstyrelsen, 2023.
  2. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020;396(10258):1204-22.
  3. Safiri S, Kolahi AA, Cross M et al Prevalence, deaths, and disability-adjusted life years due to musculoskeletal disorders for 195 countries and territories 1990-2017. Arthritis Rheum. 2021;73(4):702-14.
  4. Medicinforbrug – indblik Forbruget af opioider er aftaget efter et øget fokus på brugen. København: Sundhedsdatastyrelsen, 2020. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/find-tal-og-analyser/laegemidler/smertestillende-medicin/forbrug_af_opioider_2019.pdf (15. mar 2023).
  5. Poulsen AG. Forhindringsløb for forskere. Ugeskr Læger. 2020;182:113-7.   https://ugeskriftet.dk/nyhed/forhindringslob-forskere-forste-udfordring-skaffe-penge