Skip to main content

Kommentar til »Klare aldersrelaterede forskelle på skader efter overgreb på børn«

Bodil Moltesen, socialpædiater, tidligere specialeansvarlig overlæge ved Center for Socialpædiatri, Herlev Hospital, & Karin Lassen, socialpædiater, tidligere specialeansvarlig overlæge ved børneafdelingen, Odense Universitetshospital

4. mar. 2024
3 min.

Et supplement til udtalelse fra formanden for Socialpædiatrisk Udvalg under Dansk Pædiatrisk Selskab

Resultaterne svarer til det, som man hidtil har fundet i internationale opgørelser. Se oversigt af Pierce et al [1], der refererer til alle væsentligste publikationer inden for området i de seneste 20 år, og som bruges i undervisning af børnelæger, men som ikke kan stå alene i det enkelt tilfælde af mistanke.

Det undrer os, hvorfor børnelæger og i særdeleshed socialpædiaternes centrale rolle ikke nævnes på noget tidspunkt i interviewet. Socialpædiatere er pædiatere, der efter endt hoveduddannelse gennemgår et treårigt ekspertuddannelsesforløb, der godkendes af Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS), og som derfor kan se barnet i en bio-psyko-social kontekst. Sundhedsstyrelsen har tildelt højtspecialiseret funktion i socialpædiatri til børneafdelingerne i Skejby, Odense og Herlev. Børn udsat for overgreb kan også have brug for indlæggelse på en børneafdeling til observation og beskyttelse mod yderligere overgreb, indtil de sociale myndigheder har besluttet, hvad der skal ske. Lokale børneafdelinger konfererer eller henviser ved tvivl og svære tilfælde til børneafdelinger med højtspecialiseret funktion i socialpædiatri.

Når en læge får mistanke om overgreb mod et barn, kan der henvises til eller konfereres med den lokale børneafdeling, der er døgnbemandet, og hvor bagvagt, dvs. senior pædiater, altid kan inddrages i forløbet. Mange børn vurderes således af en børnelæge, der ved undersøgelse og evt. blodprøver nogle gange også kan afkræfte mistanke om overgreb og dermed afværge unødvendig politianmeldelse.

Marlene Beyer Eg har i sin opgørelse kun fundet drengebørn i den heldigvis lille gruppe, hvor udfaldet er alvorligt eller fatalt. I større, internationale undersøgelser er der blot fundet 60% overvægt af drenge, men det er vigtigt ikke at forledes til at tro, at fatale og alvorlige tilfælde ikke forekommer hos piger i Danmark. Overskriften »Udelukkende drengebørn« referer altså kun til Marlene Beyer Egs forskning.

Alle børn under to år hvor der er mindste mistanke om overgreb, skal altid henvises til højtspecialiseret funktion i socialpædiatri. Det er i denne gruppe, at næsten alle dødsfald hos børn som følge af overgreb – abusive head trauma – er at finde.

Ved mistanke om seksuelle overgreb inden for de sidste tre døgn kontaktes de sociale myndigheder akut, og barnet undersøges akut af socialpædiater, børnesygeplejerske og retsmediciner sammen på en børneafdeling med henblik på sporsikring. Dette er beskrevet i DPS’ retningslinjer for seksuelle overgreb [3].

I tvivlstilfælde skal en læge ikke kontakte retsmedicinsk forvagt, men I alle tilfælde, hvor der er mistanke om overgreb mod børn, skal de sociale myndigheder kontaktes, og DPS’ retningslinjer skal følges ift. den lægelige indsats.

Referencer

Pierce, Kaczor, Lorenz et al. Validation of a clinical decision rule to predict abuse in young children based on bruising characteristics. JAMA Netw Open. 2021;4(4): e215832.

Ottesen MH, Henze-Petersen S. Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn – en vidensopsamling. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE, 2021.

https://paediatri.dk/images/dokumenter/retningslinjer_2022/Seksuelle_overgreb_Final.pdf