Skip to main content

Atrieflimren i Danmark: Kvaliteten i bedring og aftagende regional variation

Nye tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram viser, at andelen af patienter, der opstartes med antikoagulantia (AK-behandling) er på sit højeste niveau i databasens levetid. Der ses stadig regionale forskelle i forekomsten af iskæmisk apopleksi.

Styregruppens medlemmer: Lars Frost, Albert Marni Joensen, Ulla Dam-Schmidt, Ina Qvist, Margit Brinck, Axel Brandes, Ulla Davidsen, Ole Dyg Pedersen, Dorte Damgaard, Palle Mark Christensen, Henrik Rasmussen, Jeppe Launbjerg, Inge Mølgaard, Robert Bedsted, Miriam Grijota Chousa, Julie Andersen og Anders Møller Schlünsen. Interessekonflikter: inge

24. feb. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. juli 2021 – 30. juni 2022. Databasen for Atrieflimren i Danmark fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Databasen for Atrieflimren i Danmark (AFDK) har til formål at sikre kvaliteten i behandlingen af atrieflimren (AF) ved efterlevelse af de kliniske retningslinjer formuleret af Dansk Cardiologisk Selskab. Databasen omfatter alle patienter med diagnosen AF, som er diagnosticeret på offentlige sygehuse og indberettet til Landspatientregisteret. AFDK gør udelukkende brug af information fremkommet ved datafangst fra nationale registre.

Årsrapporten 2021 dækker perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022, hvor der blev identificeret 20.371 incidente patienter med AF og 130.823 prævalente. Der ses ingen udvikling i databasens estimater for ikke-aldersjusteret incidens og prævalens siden 2018. Et nyligt studie af Hegelund et al. dækkende perioden 2004-2018 har vist, at den kumulative aldersstandardiserede incidens steg med 1,7% pr. år i 2004-2015, men herefter observerede man et årligt fald i aldersstandardiseret incidens på 8,5% indtil 2018 (1).

Både AFDK og studiet af Hegelund et al. er baseret på hospitalskontakter med AF-diagnosen. Dermed indgår patienter, der alene er set i almen praksis og/eller hos privatpraktiserende kardiologer, ikke og naturligvis heller ikke patienter med uerkendt AF. Den sande AF-forekomst skønnes derfor underestimeret i Danmark. Imidlertid forventes det, at AFDK beriges med data fra almen praksis fra 2023. Der arbejdes endvidere på, at AFDK kan modtage data fra privatpraktiserende kardiologer. Det betyder, at AFDK vil få et unikt udgangspunkt for bedre estimater for AF-forekomsten i Danmark. Ud over at bidrage til populationsbeskrivelsen giver udvidelsen med data fra almen praksis et afsæt for at udvikle kvaliteten af patientforløb på tværs af sektorer.

Resultaterne i den aktuelle årsrapport for AF viser i hovedtræk, at den generelle kvalitet i Danmark er i bedring, og variationen mellem regionerne er aftagende. Med 90,5% af patienter med AF, der igangsættes rettidigt med AK-behandling, er andelen højere end hidtil set. I modsætning hertil ses der fortsat regionale forskelle i forekomsten af iskæmisk apopleksi blandt AF-patienterne, og hver tredje patient med AF med iskæmisk apopleksi var ikke i AK-behandling på tidspunktet for apopleksi.

Et vigtigt udgangspunkt for livet med atrieflimren er patientundervisning med det formål at øge helbredsstatus og livskvalitet. Årsrapporten viser, at kun hver femte patient modtog struktureret undervisning på hospitalet i det første år efter et tilfælde af AF. Der ses ingen nævneværdig udvikling siden 2016. Styregruppen anerkender, at indholdet af patientundervisning endnu ikke er tilstrækkeligt defineret, men lokalt bør det alligevel overvejes, hvordan nydiagnosticerede patienter kan sikres et tilbud om undervisning. I regi af den særlige interessegruppe for atrieflimren under Dansk Sygeplejeråd (SIG-AF) arbejdes der på at tydeliggøre, hvad der skal forstås som minimum ved patientundervisning.

Patienter med AF udgør en stor kronikergruppe, og høj kvalitet i patientforløbene er af væsentlig betydning. Et velfungerende samarbejde på tværs af hospitaler, almen praksis og privatpraktiserende kardiologer er centralt i de bestræbelser, og AFDK vil i de kommende år videreudvikle grundlaget for at understøtte netop den indsats.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk 

Referencer

Hegelund ER et al. Prevalence and incidence rates of atrial fibrillation in Denmark 2004–2018. Clin Epidemiol. 2022;14:1193-1204.