Content area

|
|

DANARREST – Registrering af hjertestop på hospital –Resumé af årsrapport 2020

Kun 60% af patienterne, som fik hjertestop, mens de befandt sig i akutmodtagelserne, var EKG-monitoreret på tidspunktet for hjertestoppet. Der skal fokuseres på bedre triagering og monitorering af de akut indlagte patienter i akutmodtagelserne.
Forfatter(e)

Jens Rosenberg, Finn Lund Henriksen, Niels C. F. Sandgaard, Christian Skjærbæk, Asger Granfeldt, Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm, Jacob Moesgaard Larsen, Dorthe Møller, Camilla Lundegaard Asferg, Erik Weye Herskind, Rikke Højbjerg, Kenneth Kappel Jensen, Lars Wiuff Andersen, Miriam Grijota, Anette Weis og Camilla Plambeck Hansen. Interessekonflikter ingen.

Hjertestop på hospital har en dårlig prognose med høj dødelighed og betydelig risiko for komplikationer.
I 2020 blev der indberettet 2.151 patientforløb med klinisk hjertestop på de danske hospitaler til DANARREST, heraf 1.999 forløb med indikation for genoplivning. Dette er lidt færre forløb end i 2019, hvilket har flere mulige forklaringer, herunder naturlig variation eller manglende indberetning af alle hjertestop i en tid med ressourceflytning og fokus på andre opgaver i relation til covid-19-pandemien.

Standarderne var på landsplan opfyldt for to ud af syv fastsatte kvalitetsindikatorer: Andel af patienter, hvor tid fra erkendelse af hjertestop til start af hjerte-lunge-redning var ≤ 1 minut (96%, standard ≥ 90%) samt andel af patienter, som overlever mindst et år efter hjertestop (22%, standard ≥ 20%). Ligeledes var andelen af bevidnede hjertestop (81%, standard ≥ 85%), andelen af patienter med genoprettet egen cirkulation (54%, standard ≥ 55%) samt 30-dagesoverlevelsen (29%, standard ≥ 30%) ikke væsentlig forskellig fra standarderne.
Derimod ligger andelen af patienter, der var EKG-monitoreret på tidspunktet for hjertestoppet (53%, standard ≥ 65%) samt andelen af patienter, hvor hjerterytmeanalyse blev påbegyndt inden for ≤ 2 minutter fra erkendelsen af hjertestop (65%, standard ≥ 90%), fortsat væsentlig under de fastsatte standarder.

Tidlig erkendelse af hjertestop er en forudsætning for en god prognose for hjertestoppatienten. EKG-monitorering øger chancen for, at et hjertestop erkendes tidligere, og det er derfor et vigtigt element i hjertestopbehandlingen.

Det anbefales, at de enkelte hospitaler får afklaret, om deres EKG-monitoreringskapacitet står i et rimeligt forhold til antallet af ikkemonitorerede hjertestop på hospitalet. Hvis et hospital ligger væsentligt under standarden, anbefales lokal journalaudit på patienter, der har haft et umonitoreret hjertestop. Det forventes at klarlægge, om patienten burde have været monitoreret, evt. på en anden afdeling, eller om man burde have bedre monitorering på den pågældende afdeling.

Indikator 2: Andel af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunktet for hjertestop (n = 1.998).Indikator 2: Andel af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunktet for hjertestop (n = 1.998).

Hjertestop på sengeafdelinger udgør 55% og hjertestop i akutafdelinger 19% af de samlede hjertestop på hospitalerne i Danmark. Der er derfor et stort potentiale for kvalitetsforbedring, hvis man i disse afsnit fokuserer på at øge monitoreringskapaciteten mhp. at optimere tidlig identifikation af risikopatienter med øget risiko for hjertestop. Det er bemærkelsesværdigt, at mindre end 60% af patienterne i akutmodtagelserne er monitorerede, når de får hjertestop, hvilket er på niveau med ambulatorier (se figur). Styregruppen opfordrer til, at man lokalt ser på årsager til den lave monitoreringsgrad på akutafdelingerne, herunder om der er tilstrækkelig monitoreringsmuligheder, om beslutning om monitorering er koblet til triageresultatet og om beslutningskompetencen om monitorering er uddelegeret til det triagerende personale med henblik på tidlig opstart af monitorering.

Indikator 2: Andel af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunktet for hjertestop (n = 1.998).Indikator 2: Andel af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunktet for hjertestop (n = 1.998).

En forbedring inden for EKG-monitorering vil sandsynligvis bidrage til at øge overlevelsen efter hjertestop på hospital.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formandskabet for DANARREST i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar